Aktiekapital

Förändringarna i bolagets aktiekapital sedan i januari 2015.

Datum för registrering hos Bolagsverket Transaktioner Stamaktier och förändring i stamaktier C-aktier och förändring i C-aktier Totalt antal aktier Förändring i aktiekapital (euro) Summa aktiekapital (euro) Kvotvärde (euro)
1 jan 2015 863 635 790 863 635 790 86 363 579 0,1
15 jan 2015 1) Omstämpling av aktier 0 86 363 579 0,1
22 jan 2015 Omvänd split 20:1 -820 454 001 43 181 789 86 363 579 2,0
6 feb 2015 2) Omstämpling av aktier 0 86 363 579 2,0
6 feb 2015 3) Nyemission i Erbjudandet 9 248 236 52 430 025 18 496 472 104 860 051 2,0
6 feb 2015 Indragning av aktier -1 985 457 50 444 568 -3 970 914 100 889 137 2,0
6 feb 2015 Kvittningsemission av PIK notes 1 585 957 52 030 525 3 171 914 104 061 051 2,0
6 feb 2015 Nyemission i Erbjudandet 10 237 058 62 267 583 20 474 116 124 535 167 2,0
12 feb 2015 Nyemission 356 655 62 624 238 713 310 125 248 477 2,0
31 dec 2015 62 624 238 62 624 238 125 248 477 2,0
5 apr 2016 Emission av nya C-aktier 537 000 63 161 238 1 074 000 126 322 477 2,0
31 dec 2016 62 624 238 537 000 63 161 238 126 322 477 2,0
3 jul 2017 4) Minskning av aktiekapital 63 161 238 -62 624 238 63 698 239 1,01
3 jul 2017 Nyemission 93 516 133 156 677 371 94 311 214 158 009 453 1,01
7 jul 2017 Nyemission 420 224 157 097 595 423 797 158 433 250 1,01
31 dec 2017 156 560 595 537 000 157 097 595 158 433 250 1,01
9 jul 2018 5) Omstämpling av aktier 88 486 -88 486 157 097 595 158 433 250
21 aug 2018 6) Minskning av aktiekapital -448 514 156 649 081 -452 999 157 980 251 1,01
31 dec 2018 156 649 081 0 156 649 081 157 980 251 1,01
31 jan 2019 Emission av nya C-aktier 850 000 157 499 081 858 500 158 838 751 1,01
31 dec 2019 156 649 081 850 000 157 499 081 158 838 751 1,01

1) 20 aktier av serie B stämplades om till 20 aktier av serie A
2) Samtliga aktier stämplades om till aktier av ett och samma slag
3) Dessa aktier tecknades av SEB för de teckningsberättigades räkning i enlighet med Prospektet till en teckningskurs som motsvarar 2 euro per aktie. Sedan betalning och leverans skett på likviddagen har SEB lämnat ett kapitaltillskott till Bolaget med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan det slutligen fastställda priset i Erbjudandet och den av SEB erlagda teckningskursen.
4) Minskningen har beslutats den 1 juni 2017 av årsstämman
5) Samtliga aktier som stämplades var C-aktier och innehades av Eltel
6) Minskningen av aktiekapitalet med 452 999,14 euro genom inlösen av samtliga återstående 448,514 C-aktier till kvotvärde enligt p 5 i bolagsordningen och att det totala antalet aktier, beslutats av styrelsen. Samtliga C-aktier innehades av Eltel.

Eltels aktiekapital på den 31 januari 2019 uppgick totalt till 158 838 751 euro, på totalt 157 499 081 aktier.

Dela

Elin Otter +46 72 595 46 92

elin.otter@eltelnetworks.com