Aktiekapital

Förändringarna i bolagets aktiekapital sedan i januari 2015

 

Datum för registering hos Bolagsverket Transaktioner Förändring i antalet aktier Totalt antal aktier Förändring i aktiekapital (euro) Totalt aktiekapital (euro) Kvotvärde (euro)
31 december 2014 863 635 790 86 363 579 0,1
15 januari 2015 1) Omstämpling av aktier 0 863 635 790 0 86 363 579 0,1
22 januari 2015 Omvänd split 20:1 -820 454 001 43 181 789 0 86 363 579 2,0
6 februari 2015 2) Omstämpling av aktier 0 43 181 789 0 86 363 579 2,0
6 februari 2015 3) Nyemission i Erbjudandet 9 248 236 52 430 025 18 496 472 104 860 051 2,0
6 februari 2015 Indragning av aktier -1 985 457 50 444 568 -3 970 914 100 889 137 2,0
6 februari 2015 Kvittningsemission av PIK notes 1 585 957 52 030 525 3 171 914 104 061 051 2,0
6 februari 2015 Nyemission i Erbjudandet 10 237 058 62 267 583 20 474 116 124 535 167 2,0
12 februari 2015 Nyemission 356 655 62 624 238 713 310 125 248 477 2,0
2 april 2016 4) Nyemission 537 000 63 161 238 1 074 000 126 322 477 2,0
3 juli 2017 5) Minskning av aktiekapital 0 63 161 238 – 62 624 238 63 698 239 1,01
3 juli 2017 Nyemission 93 516 133 156 677 371 94 311 214 158 009 453 1,01
7 juli 2017 Nyemission 420 224 157 097 595 423 797 158 433 250 1,01
9 juli 2018 6) Omstämpling av aktier 0 157 097 595 0 158 433 250
21 augusti 2018 7) Minskning av aktiekapital -448 514 156 649 081 -452 999 157 980 251 1,01
31 januari 2019 8) Nyemission 850 000 157 499 081 858 500 158 838 751 1,01

1) 20 aktier av serie B stämplades om till 20 aktier av serie A
2) Samtliga aktier stämplades om till aktier av ett och samma slag
3) Dessa aktier tecknades av SEB för de teckningsberättigades räkning i enlighet med Prospektet till en teckningskurs som motsvarar 2 euro per aktie. Sedan betalning och leverans skett på likviddagen har SEB lämnat ett kapitaltillskott till Bolaget med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan det slutligen fastställda priset i Erbjudandet och den av SEB erlagda teckningskursen.
4) Samtliga aktier som emitterades var C-aktier
5) Minskningen har beslutats den 1 juni 2017 av årsstämman
6) Samtliga aktier som stämplades var C-aktier och innehades av Eltel
7) Minskningen av aktiekapitalet med 452 999,14 euro genom inlösen av samtliga återstående 448,514 C-aktier till kvotvärde enligt p 5 i bolagsordningen och att det totala antalet aktier, beslutats av styrelsen. Samtliga C-aktier innehades av Eltel.
8) Samtliga aktier som emitterades var C-aktier

Eltels aktiekapital på den 31 januari 2019 uppgick totalt till 158 838 751 euro, på totalt 157 499 081 aktier.

Dela

Elin Otter +46 72 595 46 92

elin.otter@eltelnetworks.se