Aktiekapital

Förändringarna i bolagets aktiekapital sedan i januari 2015

Datum för registering hos Bolagsverket Transaktioner Förändring i antalet aktier Totalt antal aktier Förändring i aktiekapital (euro) Totalt aktiekapital (euro) Kvotvärde (euro)
31 december 2014 863 635 790 86 363 579 0,1
15 januari 2015 1) Omstämpling av aktier 0 863 635 790 0 86 363 579 0,1
22 januari 2015 Omvänd split 20:1 -820 454 001 43 181 789 0 86 363 579 2,0
6 februari 2015 2) Omstämpling av aktier 0 43 181 789 0 86 363 579 2,0
6 februari 2015 3) Nyemission i Erbjudandet 9 248 236 52 430 025 18 496 472 104 860 051 2,0
6 februari 2015 Indragning av aktier -1 985 457 50 444 568 -3 970 914 100 889 137 2,0
6 februari 2015 Kvittningsemission av PIK notes 1 585 957 52 030 525 3 171 914 104 061 051 2,0
6 februari 2015 Nyemission i Erbjudandet 10 237 058 62 267 583 20 474 116 124 535 167 2,0
12 februari 2015 Nyemission 356 655 62 624 238 713 310 125 248 477 2,0
2 april 2016 4) Nyemission 537 000 63 161 238 1 074 000 126 322 477 2,0
3 juli 2017 5) Minskning av aktiekapital 0 63 161 238 – 62 624 238 63 698 239 1,01
3 juli 2017 Nyemission 93 516 133 156 677 371 94 311 214 158 009 453 1,01
7 juli 2017 Nyemission 420 224 157 097 595 423 797 158 433 250 1,01
9 juli 2018 6) Omstämpling av aktier 0 157 097 595 0 158 433 250 0,1
21 augusti 2018 7) Minskning av aktiekapital -448 514 156 649 081 -452 999 157 980 251 1,1

1) 20 aktier av serie B stämplades om till 20 aktier av serie A
2) Samtliga aktier stämplades om till aktier av ett och samma slag
3) Dessa aktier tecknades av SEB för de teckningsberättigades räkning i enlighet med Prospektet till en teckningskurs som motsvarar 2 euro per aktie. Sedan betalning och leverans skett på likviddagen har SEB lämnat ett kapitaltillskott till Bolaget med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan det slutligen fastställda priset i Erbjudandet och den av SEB erlagda teckningskursen.
4) Samtliga aktier som emitterades var C-aktier
5) Minskningen har beslutats den 1 juni 2017 av årsstämman
6) Samtliga aktier som stämplades var C-aktier och innehades av Eltel
7) Minskningen av aktiekapitalet med 452 999,14 euro genom inlösen av samtliga återstående 448,514 C-aktier till kvotvärde enligt p 5 i bolagsordningen och att det totala antalet aktier, beslutats av styrelsen. Samtliga C-aktier innehades av Eltel.

Eltel AB introducerades på Nasdaq Stockholm den 6 februari 2015 genom att allmänheten erbjöds förvärva stamaktier. Erbjudandet inklusive övertilldelningsoptionen utnyttjades fullt ut och bestod av totalt 42 165 277 aktier, varav 19 485 294 var nyemitterade aktier och 22 679 983 befintliga aktier. Teckningspriset i erbjudandet var 68 svenska kronor per aktie. Erbjudandets totala värde uppgick till cirka 1,3 miljarder svenska kronor och Eltel erhöll cirka 127,3 miljoner euro i eget kapital efter emissionskostnader. Den sista erlagda aktiekursen den 30 december 2015 var 84,50 svenska kronor.

Antal aktieägare den 31 december 2015 var 1 903. Den sista erlagda aktiekursen den 30 december 2015 var 84,50 kronor, en ökning med 24 procent från introduktionspriset, vilket innebar ett totalt börsvärde för Eltel om 5,3 miljarder kronor eller cirka 575 miljoner euro. Under 2015 handlades i genomsnitt 122 000 aktier om dagen på Nasdaq Stockholm. Den högsta aktiekursen under året var 108,75 kronor, och den lägsta var 69,00 kronor.

Eltels aktiekapital på den 21 augusti 2018 uppgick totalt till 157 980 251 euro, på totalt 156 649 081 aktier.

Dela

Elin Otter +46 72 595 46 92

elin.otter@eltelnetworks.se