Bokslutskommuniké 2019 – Presentation

Oktober–december 2019

 • Nettoomsättning 278,9 miljoner euro (330,9). Total tillväxt -15,7 % och organisk tillväxt1 inom Power och Communication -10,9 %
 • Operativt EBITA2 -14,9 miljoner euro (2,9) och operativ EBITA-marginal -5,3 % (0,9)
 • EBIT -13,7 miljoner euro (-0,2) och EBIT-marginal -4,9 % (-0,1)
 • Resultat efter skatt -11,8 miljoner euro (-3,3)
 • Resultat per aktie -0,08 euro (-0,02), före och efter utspädning
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 65,0 miljoner euro. Jämförbart kassaflöde från den löpande verksamheten innan tillämpning av IFRS 163 uppgick till 59,5 miljoner euro (70,0).

Januari–december 2019

 • Nettoomsättning 1 087,6 miljoner euro (1 188,9). Total tillväxt -8,5 % och organisk tillväxt1 inom Power och Communication -6,0 %
 • Operativt EBITA2 -11,3 miljoner euro (-2,2) och operativ EBITA-marginal -1,0 % (-0,2)
 • EBIT -11,2 miljoner euro (-9,2) och EBIT-marginal -1,0 % (-0,8)
 • Resultat efter skatt -25,1 miljoner euro (-22,2)
 • Resultat per aktie -0,17 euro (-0,15), före och efter utspädning
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 51,4 miljoner euro. Jämförbart kassaflöde från den löpande verksamheten innan tillämpning av IFRS 163 uppgick till 25,7 miljoner euro (3,2).

Väsentliga händelser under och efter fjärde kvartalet

 • Under fjärde kvartalet fokuserade Eltel på avyttringar, kapitalbindning och delfakturering vilket ledde till en reducering av nettoskulden med 67,6 miljoner euro.
 • Minskade volymer och efterföljande temporär överkapacitet inom Communication Sverige samt minskade volymer inom Power Smart Grids påverkade operativt EBITA negativt med cirka 8,4 miljoner euro jämfört med föregående år.
 • Den 5 december 2019 utsågs Saila Miettinen-Lähde till ny CFO för Eltel och medlem av koncernledningen. Saila tillträder sin position den 1 mars 2020 och efterträder Petter Traaholt som lämnar Eltel för att tillträda rollen som CFO på V.Group.
 • Den 22 januari 2020 tecknade Eltel ett avtal om att avyttra den tyska Communication-verksamheten till Circet Group. Den totala köpeskillingen uppgår till cirka 19 miljoner euro och beräknas ge ett positivt resultat om cirka 13 miljoner euro på Group EBIT. Affären förväntas slutföras i slutet av första kvartalet 2020.
 • Den 13 februari 2020 tecknade Eltel en överenskommelse med sina banker om ett tillägg till det befintliga finansieringsavtalet. Tillägget inkluderar kovenanter i linje med finansiella förväntningar för 2020.
Miljoner euro okt-dec 2019 okt-dec 2018 Förändring % Miljoner euro jan-dec 2019 jan-dec 2018 Förändring %
Nettoomsättning Nettoomsättning
Power 93,0 115,1 -19,2 Power 377,7 438,8 -13,9
Communication 182,9 207,1 -11,7 Communication 698,4 727,3 -4,0
Other 3,2 3,6 -10,9 Other 13,2 23,1 -42,8
Koncern 278,9 330,9 -15,7 Koncern 1 087,6 1 188,9 -8,5
Operativt EBITA2 Operativt EBITA2
Power -12,0 -1,9 N/A Power -17,5 -0,5 N/A
Communication 2,0 9,7 -79,0 Communication 18,1 24,8 -27,0
Other -0,6 -1,1 40,2 Other -0,8 -11,1 93,0
Ej allokerade poster4 -4,2 -3,8 -10,2 Ej allokerade poster4 -11,2 -15,4 27,6
Koncern -14,9 2,9 -610,5 Koncern -11,3 -2,2 -402,9

Relaterade dokument

Relaterade länkar

Dela

Elin Otter +46 72 595 46 92

elin.otter@eltelnetworks.se