Code of Conduct

1. Bakgrund och syfte

Denna Code of Conduct har tagits fram av och godkänts av Eltel AB:s styrelse. Eltel AB, inklusive alla bolag inom Eltel AB-koncernen, Business Units och alla enheter som hör till Eltel AB (i fortsättningen ”Eltel”) ställer höga etiska krav krav på sin affärsverksamhet genom att handla på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt vilket beskrivs närmare i denna Code of Conduct Syftet med denna Code of Conduct är att förebygga olagligt och oetiskt beteende. Code of Conduct syftar till att främja en förbättrad kultur byggd på förtroende, ansvar och integritet, och det är, tillsammans med denna policy, avsett att vara ett positivt bidrag för att hjälpa till att förbättra Eltels prestationer och för att minimera den potentiellt negativa sociala och miljömässiga påverkan som kan uppstå genom regelöverträdelser. Eltel kräver att alla sina underentreprenörer och underleverantörer skall följa de regler som gäller enligt denna Code of Conduct. Där det i denna Code of Conduct hänvisas till ”Eltel” gäller därför att motsvarande regel också skall tillämpas av Eltels underentreprenörer och underleverantörer. Eltels underentreprenörer och underleverantörer skall även säkerställa att sina respektive underentreprenörer och underleverantörer (i alla led) följer de regler som framgår av denna Code of Conduct.

2. Tillämpning och tillämpningsområde

Denna Code of Conduct skall tillämpas på alla enheter inom Eltel och hos alla de underentreprenörer och underleverantörer som Eltel anlitar.

3.  Innehållet i denna Code of Conduct

3.1 Etiska riktlinjer

För att säkerställa att Eltel bedriver sin verksamhet på ett etiskt, transparent och rättvist sätt tillämpas följande etiska riktlinjer inom hela Eltel.

3.1.1 Efterlevnad av lagstiftning, respekt för seder och bruk

Eltel ska i all verksamhet respektera all relevant och tillämplig lag i alla länder som Eltel bedriver verksamhet i och/eller har sitt säte i eller vilkas lagar och regler obligatoriskt gäller för Eltels verksamhet (härefter hänvisat till som ”lagstiftning”) samt att följa de höga etiska riktlinjer som gäller för Eltels verksamhetsutövning, inklusive att bedriva verksamheten på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt. Eltel ska också sträva efter att respektera kultur, sociala strukturer, seder och bruk i de samhällen och länder där verksamhet bedrivs och när det inte innebär att Eltel bryter mot lagstiftningen.

Inom Eltel görs undersökningar för att förebygga och upptäcka kriminellt beteende samt finns en organisationskultur som uppmuntrar och befrämjar ett etiskt agerande och att lagstiftningen följs.

Om någon form av kriminellt beteende upptäcks inom Eltels verksamhet ska alla lämpliga åtgärder vidtas för att på ett lämpligt sätt reagera på sådant kriminellt beteende och för att förhindra fortsatt liknande kriminellt beteende.

3.1.2 Föreskrivna utredningar, undersökningar och förfrågningar

Eltel ska vara rättframt, ärligt och sanningsenligt i alla diskussioner med representanter från brottsbekämpande myndigheter och statstjänstemän och ska samarbeta genom att svara på rimlig begäran om information.

3.1.3 Respekt för miljön, kvalitetsstandarder

I all verksamhet ska Eltel stödja en varsam inställning till miljön och respektera en hållbar utveckling. Eltel har förbundit sig att hålla höga kvalitetsstandarder.

3.1.4 Arbete

Eltel har åtagit sig att främja värdiga och rättvisa arbetsförhållanden för alla sina anställda, ledare och chefer samt för sina underentreprenörer, leverantörer och andra motparter i alla länder där Eltel utövar verksamhet. Säkerhet på arbetsplatsen är en avgörande faktor för värdiga och rättvisa arbetsförhållanden. Vidare har Eltel specifikt åtagit sig att eliminera all form av tvångsarbete, att förhindra barnarbete och diskriminering i anställnings- och sysselsättningsfrågor.

3.1.5 Mänskliga rättigheter

Eltel respekterar internationellt erkända mänskliga rättigheter och har åtagit sig att varken direkt eller indirekt vara inblandat i brott mot de mänskliga rättigheterna.

3.1.6 Anti-korruptionsarbete

Eltel är fast beslutsamma i att upptäcka och eliminera all form av korruption och mutor. Detta skall ske genom att inom hela koncernen anta ett förhållningssätt byggt på nolltolerans mot korruption och mutor samt att implementera de policys som närmare beskrivs under kapital 3.2 nedan.

3.1.7 Betalningar, bokföring och register

Alla utbetalningar från Eltel ska endast genomföras mot en specificerad faktura och vederbörlig attesterad av en attestberättigad ledare eller anställd inom Eltel. Alla betalningar ska endast göras mot faktiskt utförda tjänster eller levererade varor och endast till motparter som Eltel har en gällande och korrekt affärsrelation till.

Eltel ska till sina kunder utfärda och överlämna specificerade fakturor och underlag. Alla fakturor ska grundas på faktiskt utförda tjänster och levererade varor.

Eltel ska ha en detaljerad bokföring och register över alla intäkter och utgifter och följa god redovisningssed enligt relevant lagstiftning.

3.1.8 Sund konkurrens

Eltel ska främja god affärssed och användandet av rättvisa metoder i sin affärsverksamhet. Eltel har i synnerhet åtagit sig att inte använda sig av åtgärder med avsikten att förhindra, begränsa eller störa konkurrensen. Information gällande företagshemligheter ska inte införskaffas eller eftersökas på ett oberättigat sätt, inte heller ska sådan information användas på ett oberättigat sätt.

3.1.9 Relationer till intressenter

Eltel respekterar sina kunder, leverantörer, underentreprenörer och andra intressenter och ska i allt avtalstecknande följa de högsta etiska standarderna.

3.2 Åtgärder mot korruption

Följande åtgärder mot korruption ska tillämpas och är implementerade i hela Eltel.

3.2.1 Lämpligt uppförande

Lokal sedvänja måste bortses ifrån när det gäller betalning av pengar till både tjänstemän och privatpersoner (inklusive anställda vid tredjeparts, privata bolag) som kanske inte anses vara mutor enligt de lokala sederna men är mutor enligt lagstiftningen. Varken Eltel eller dess, chefer, ledare, anställda, ombud, underleverantörer eller andra som handlar å Eltels vägnar ska:

A) erbjuda, betala, utlova, godkänna eller ge en ekonomisk eller annan förmån, eller tillåta att sådan förmån erbjuds, betalas, utlovas, godkänns eller ges å Eltels vägnar, till tredjeman med avsikt att påverka en persons beslutsfattande, med syftet att erhålla eller behålla uppdrag eller en fördel i verksamhetsutövandet, föranleda en person att handla otillbörligt, eller att belöna en person för otillbörligt handlande, inklusive mindre betalningar för att underlätta rutinärenden hos myndigheter (till exempel genom att uppmuntra en tjänsteman att handlägga ett ärende eller att utfärda ett tillstånd mer skyndsamt); eller

B) begära, samtycka till att ta emot eller acceptera, vare sig direkt eller indirekt, en ekonomisk eller annan förmån, vare sig det är för egen eller annans vinning, från tredjeman där sådant godkännande resulterar i ett otillbörligt tillhandahållande av en funktion eller handling vare sig det är medvetet eller inte och vare sig det är av en person sammankopplad med Eltel eller inte inklusive när begärandet, samtycket till att ta emot eller accepterandet utgör en belöning för ett otillbörligt handlande.

3.2.2 Tredjemans beteende

Beträffande förhindrandet av mutor från tredjeman som tillhandahåller tjänster å Eltels vägnar ålägger Eltel genom avtal skyldigheter för sådana parter att följa tillämplig korruptionslagstiftning och att undvika att delta i bestickning. Däremot är Eltel inte ansvarig för något handlande från tredjemans sida som innebär en överträdelse av ovan nämnd korruptionslagstiftning.

3.2.3 Övervakning och whistle-blowing

Eltels ombud, Leverantörer, affärspartners, anställda, chefer och ledare ska rapportera varje misstanke eller angelägenhet gällande bestickning eller annat korrupt beteende. Första kontakt tas med bolagsjuristen hos det aktuella Eltelbolaget eller chefsjuristen för Eltel Group. Om den rapporterande personen känner att det är opraktiskt att kontakta bolagsjuristen eller chefsjuristen kan dock misstanken eller angelägenheten rapporteras till personens närmsta överordnade eller, i det fall personen inte är anställd hos Eltel, den aktuella personens kontakt hos Eltel.

3.2.4 Representation och gåvor

All representation, gåvor, marknadsförings- och verksamhetsutgifter som tillhandahålls eller accepteras av Eltels chefer, styrelseledamöter och anställda ska alltid vara rimliga och proportionerliga och gjorda i god tro i syfte att försöka förbättra Eltels image, förbättra framställandet av dess produkter och tjänster eller för att etablera goda relationer. All representation, gåvor, marknadsförings- och verksamhetsutgifter ska kunna motiveras av genuint affärsmässiga skäl. Monetära gåvor ska aldrig accepteras eller ges.

4. Revision

Eltes underentreprenörer och underleverantörer skall ge Eltel nödvändig information och låta Eltel granska relevant dokumentation hos denne, i syfte att säkerställa att bolaget, dess anställda och berörda koncernbolag samt underentreprenörer och underleverantörer efterlever denna Code of Conduct.

5. Anynoma frågor och meddelanden

Alla frågor och rapportering av en potentiell eller reell risk gällande regelefterlevnad kan rapporteras till chefsjuristen med hjälp av e-post eller brev, vilket kan vara anonymt om så önskas. Adressen är: Eltel Group Corporation, General Counsel, P.O.B. 50, FI-02611 Espoo, Finland. E-postadressen är: compliance@eltelnetworks.com

6. Ändringar

Eltel kommer regelbundet att se över denna policy och tillhörande riktlinjer och rutiner och, när så är nödvändigt och lämpligt, ändra och uppdatera denna Code of Conduct.

Relaterade dokument

Relaterade länkar

Dela

Eltel AB POB 126 23, SE-112 92 Stockholm, Sweden

Tel. +46 8 585 376 00 | E-post: info@eltelnetworks.com