Delårsrapport januari-juni 2019 – Presentation

April–juni 2019

 • Nettoomsättning 276,0 miljoner euro (295,5). Total tillväxt -6,6 % och organisk tillväxt(1 inom Power och Communication -6,4 %
 • Operativt EBITA(2 2,5 miljoner euro (2,0) och operativ EBITA-marginal 0,9 % (0,7)
 • EBIT 2,1 miljoner euro (1,6) och EBIT-marginal 0,8 % (0,5)
 • Resultat efter skatt -2,0 miljoner euro (0,2)
 • Resultat per aktie -0,01 euro (0,00), före och efter utspädning
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 13,5 miljoner euro. Jämförbart kassaflöde från den löpande verksamheten innan tillämpning av IFRS 16(3 uppgick till 6,9 miljoner euro (-14,3).

Januari–juni 2019

 • Nettoomsättning 527,0 miljoner euro (562,2). Total tillväxt -6,3 % och organisk tillväxt(1 inom Power och Communication -4,3 %
 • Operativt EBITA(2 -0,5 miljoner euro (-5,7) och operativ EBITA-marginal -0,1 % (-1,0)
 • EBIT -1,5 miljoner euro (-8,8) och EBIT-marginal -0,3 % (-1,6)
 • Resultat efter skatt -9,4 miljoner euro (-9,3)
 • Resultat per aktie -0,06 euro (-0,06), före och efter utspädning
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -20,3 miljoner euro. Jämförbart kassaflöde från den löpande verksamheten innan tillämpning av IFRS 16(3 uppgick till -33,7 miljoner euro (-50,1).

Väsentliga händelser under och efter rapportperioden

 • Den 3 april 2019 meddelades det att Eltel kommer att fokusera på den nordiska marknaden och har påbörjat en utvärdering av strategiska alternativ för sin polska och tyska verksamhet, inklusive en eventuell avyttring.
 • Den 26 juni ingick Eltel och Luftfartsverket, LFV, en avsiktsförklaring om att Eltel ska avyttra affärsområdet Aviation & Security till LFV. I avsiktsförklaringen åtar sig båda parterna att verka för att slutligt avtal tecknas senast under första kvartalet 2020. Det slutliga avtalet villkoras av godkännande av respektive parts styrelse, Konkurrensverket samt Regeringen.
Miljoner euro apr-jun 2019 apr-jun 2018 Förändring % Miljoner euro jan-jun 2019 jan-jun 2018 Förändring %
Nettoomsättning Nettoomsättning
Power 94,7 116,0 -18,4 Power 181,6 211,8 -14,2
Communication 177,8 177,7 0,0 Communication 339,1 340,0 -0,3
Other 3,9 2,5 52,2 Other 7,0 12,1 -42,4
Koncern 276,0 295,5 -6,6 Koncern 527,0 562,2 -6,3
Operativt
EBITA(2
Operativt
EBITA(2
Power 2,4 2,5 -3,0 Power -1,8 1,2 -256,3
Communication 2,1 7,2 -71,0 Communication 6,7 8,3 -19,0
Other 0,2 -3,1 105,8 Other 0,1 -6,8 101,0
Ej allokerade poster(4 -2,2 -4,5 52,2 Ej allokerade poster(4 -5,5 -8,3 33,3
Koncern 2,5 2,0 26,4 Koncern -0,5 -5,7 90,3

1) Justerat för sålda verksamheter och valutaeffekter.
2) Eltel följer segmentens lönsamhet med operativt EBITA. Se sidan 22 för definitioner av nyckeltal.
3) Se sidan 21 för mer information om IFRS 16 påverkan på kassaflödet.
4) Poster som inte har allokerats till rörelsesegmenten utgörs av koncernledningsfunktioner.

Relaterade dokument

Relaterade länkar

Dela

Elin Otter +46 72 595 46 92

elin.otter@eltelnetworks.se