Delårsrapport januari-mars 2019 – Presentation

Januari–mars 2019

  • Nettoomsättning 251,0 miljoner euro (266,6). Total tillväxt -5,9 % och organisk tillväxt1 inom Power och Communication -2,0 %
  • Operativt EBITA2 -3,0 miljoner euro (-7,6) och operativ EBITA-marginal -1,2 % (-2,9)
  • EBIT -3,6 miljoner euro (-10,4) och EBIT-marginal -1,4 % (-3,9)
  • Resultat efter skatt -7,4 miljoner euro (-9,5)
  • Resultat per aktie -0,05 euro (-0,06), före och efter utspädning
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten -33,8 miljoner euro. Jämförbart kassaflöde från den löpande verksamheten innan tillämpning av IFRS 163 uppgick till -40,6 miljoner euro (-35,8).

Väsentliga händelser under och efter rapportperioden

  • Den 4 mars 2019 tecknade Eltel en överenskommelse med sina banker om ett tillägg till det befintliga finansieringsavtalet som löper ut i slutet av första kvartalet 2021. Tillägget inkluderar bland annat reviderade finansiella kovenanter och en plan för att reducera nettoskulden under perioden.
  • Den 3 april 2019 meddelades det att Eltel kommer att fokusera på den nordiska marknaden och har påbörjat en utvärdering av strategiska alternativ för sin polska och tyska verksamhet, inklusive en eventuell avyttring.
Miljoner euro jan-mar 2019 jan-mar 2018 Förändring % Miljoner euro jan-dec 2018
Nettoomsättning Nettoomsättning
Power 87,0 95,7 -9,1 Power 438,8
Communication 161,4 162,3 -0,6 Communication 727,3
Other 3,1 9,5 -67,7 Other 23,1
Koncern 251,0 266,6 -5,9 Koncern 1 188,9
Operativt EBITA2 Operativt EBITA2
Power -4,2 -1,3 -220,8 Power -0,5
Communication 4,6 1,1 320,9 Communication 24,8
Other -0,1 -3,7 96,9 Other -11,1
Ej allokerade poster4 -3,3 -3,7 11,3 Ej allokerade poster4 -15,4
Koncern -3,0 -7,6 -60,3 Koncern -2,2

1) Justerat för sålda verksamheter och valutaeffekter.
2) Eltel följer segmentens lönsamhet med operativt EBITA. Se sidan 20 för definitioner av nyckeltal.
3) Se sidan 19 för mer information om IFRS 16 påverkan på kassaflödet.
4) Poster som inte har allokerats till rörelsesegmenten utgörs av koncernledningsfunktioner.

Relaterade dokument

Relaterade länkar

Dela

Elin Otter +46 72 595 46 92

elin.otter@eltelnetworks.se