Delårsrapport januari-mars 2020 – Presentation

Januari–mars 2020

 • Nettoomsättning 236,6 miljoner euro (251,0). Total tillväxt -5,7 % och organisk tillväxt1) inom Power och Communication -1,5 %
 • Operativt EBITA2) -2,1 miljoner euro (-3,0) och operativ EBITA-marginal -0,9 % (-1,2)
 • EBIT -2,2 miljoner euro (-3,6) och EBIT-marginal -0,9 % (-1,4)
 • Resultat efter skatt -4,8 miljoner euro (-7,4)
 • Resultat per aktie -0,03 euro (-0,05), före och efter utspädning
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -4,7 miljoner euro (-33,8)
 • Nettoskuld3) 133,8 miljoner euro (194,2)

Väsentliga händelser under och efter första kvartalet

 • Den 22 januari 2020 tecknade Eltel ett avtal om att avyttra sin tyska Communication-verksamhet till Circet Group. Transaktionen beräknas skapa en positiv kassaflödespåverkan på 19 miljoner euro och ha ett positivt resultat om cirka 13 miljoner euro på Group EBIT under andra kvartalet.
 • Den 23 mars 2020 tecknade Eltel ett avtal om att avyttra det svenska affärsområdet Aviation & Security till Luftfartsverket, LFV. Transaktionen beräknas skapa en positiv kassaflödespåverkan på 17 miljoner euro och ha ett positivt resultat om cirka 6 miljoner euro på Group EBIT under andra kvartalet.
 • I slutet av mars 2020 kom Eltel överens med sina banker om tillägg till det befintliga finansieringsavtalet som löper ut i slutet av första kvartalet 2021. Tilläggen inkluderar bland annat en 12 månaders förlängning av de nuvarande kreditfaciliteterna fram till mitten av första kvartalet 2022.
 • Under perioden januari 2020-april 2020 tecknade Eltel fem betydande kontrakt till ett värde av cirka 240 miljoner euro.
Miljoner euro jan-mar 2020 jan-mar 2019 Förändring % Miljoner euro jan-dec 2019
Nettoomsättning Nettoomsättning
Power 74,2 87,0 -14,7 Power 377,7
Communication 160,1 161,4 -0,8 Communication 698,4
Other 2,3 3,1 -23,8 Other 13,2
Koncern 236,6 251,0 -5,7 Koncern 1 087,6
Operativt EBITA2) Operativt EBITA2)
Power -3,4 -4,2 18,6 Power -17,5
Communication 4,2 4,6 -8,8 Communication 18,1
Other -0,3 -0,1 -153,3 Other -0,8
Ej allokerade poster4) -2,6 -3,3 22,9 Ej allokerade poster4) -11,2
Koncern -2,1 -3,0 32,0 Koncern -11,3

1) Justerat för sålda verksamheter och valutaeffekter.
2) Eltel följer segmentens lönsamhet med operativt EBITA. Se sidan 20 för definitioner av nyckeltal.
3) Nettoskulden hänvisar till nettoskuld i finansieringsavtal. Se sidan 8 för beräkning.
4) Poster som inte har allokerats till rörelsesegmenten utgörs av koncernlednings- och stödfunktioner.

Relaterade dokument

Relaterade länkar

Dela

Elin Otter +46 72 595 46 92

elin.otter@eltelnetworks.se