Ersättning och incitamentsprogram

Eltels övergripande policy är att erbjuda en konkurrenskraftig och marknadsbaserad ersättningsnivå bestående av både fast och rörlig lön, pension och andra ersättningskomponenter.

Ersättning till ledande befattningshavare ska motivera den högsta ledningen att göra sitt yttersta för Eltels aktieägares intressen. Ersättningen ska fastställas i relation till ansvarsområde, arbetsuppgifter, expertis och resultat. Den fasta lönedelen motsvarar och kompenserar ett engagerat ledningsarbete på hög professionell nivå som tillför värde till Eltel.

Den kortfristiga rörliga lönekomponenten baseras på förutbe- stämda och mätbara finansiella och individuella mål. Kriterierna rekommenderas av ersättningsutskottet och fastställs slutgiltigt av styrelsen.

Ledande befattningshavare kan erbjudas långsiktiga incitaments- program på marknadsbaserade villkor. Syftet med aktiebase- rade incitamentsprogram är att uppnå ökning och spridning av aktieägandet/-exponeringen bland de ledande befattningsha- varna samt att öka samstämmigheten mellan befattningshavar- nas och aktieägarnas intressen.

Dela

Eltel AB POB 126 23, SE-112 92 Stockholm, Sweden

Tel. +46 8 585 376 00 | E-post: info@eltelnetworks.com