Ersättningar

Ersättning till styrelsen

Årsstämman 2020 beslutade att ersättning till styrelsen ska uppgå till totalt 299 400 euro och fördelas enligt följande:

  • 100 000 euro till styrelsens ordförande,
  • 33 000 euro till envar av övriga styrelseledamöter, samt
  • 10 000 euro till ordföranden i revisionsutskottet och 8 200 euro till envar av övriga ledamöter i av styrelsen tillsatta utskott.

Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare

Eltels övergripande mål är att erbjuda ledande befattningshavare en konkurrenskraftig och marknadsmässig ersättningsnivå som består av fast och rörlig lön, pension och övriga ersättningskomponenter. Ersättningen ska bestämmas i förhållande till ansvarsområde, arbetsuppgifter, kompetens och prestation.

Den fasta ersättningen ska motsvara och kompensera för ett engagerat ledningsarbete på en hög professionell nivå som skapar värde för Eltel. Den kortsiktiga rörliga lönedelen baseras på förutbestämda och mätbara finansiella mål som rekommenderas av ersättningskommittén och slutligen bestäms av styrelsen.

Pensionsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga i förhållande till de villkor som generellt gäller för motsvarande befattningshavare. Eltels högsta ledning utgörs av ett internationellt team med medlemmar från olika länder, vilket innebär att pensionsvillkoren uppvisar vissa skillnader på nationell nivå. Ledande befattningshavare kan komma att erbjudas långsiktiga incitamentsprogram på marknadsbaserade villkor. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för sådan avvikelse.

Relaterade länkar

Dela

Eltel AB POB 126 23, SE-112 92 Stockholm, Sweden

Tel. +46 8 585 376 00 | E-post: info@eltelnetworks.com