Fibre Force

Vi måste vara uppmärksamma på andra frågor som vi behöver fortsätta fokusera på när marknaden utvecklas och med det våra kunders krav. Vi kallar detta initiativ för Eltel Fibre Force, och det är uppbyggt på några grundpelare.

  • Fibre Force är Eltels svar på den framtida utvecklingen av Europas kommunikationsinfrastruktur beskriven i Eltels bok Fibre Future.
  • Fibre Force är hur vi organiserar vår organisation.
  • Fibre Force är den gemensamma inledningen för vår försäljning och våra lanseringsprojekt och servicegarantier – processer, verktyg och metoder beskrivna i vår Fibre Force-manual.
  • Fibre Force beskriver vårt erbjudande till våra kunder på ett enkelt och lättåtkomligt sätt.

Marknadserbjudande genom FTTX-nätverkets livscykel

Vårt marknadserbjudande bygger på åsikten att systematisk arbetsplanering skapar effektivitet. En nära dialog med våra kunder och en djup förståelse om vad slutkunderna behöver är avgörande. Den tredje grundläggande delen av vårt erbjudande utgörs av användandet av modern it-teknik, exempelvis elektroniska processer som validerar och säkrar data, optimerar installationsresurser och lagring i molnet, vilket betyder att ingen ytterligare lagring krävs.

Eltels FTTX-metodik inom Fibre Force är ryggraden i hela processen och har skapats i syfte att på ett effektivt sätt bibehålla och utveckla våra processer. Den består av metoder som täcker hela processen från projekthantering till servicegaranti.

Planering och utformning av tjänster

Eltel har mycket erfarna konstruktionstekniker med djupgående kunskap inte bara om fibernätverk, utan även om alla typer av telekommunikationsnätverk.

Eltels projekthantering av FTTX-metodik inom Fibre Force har skapats i syfte att på ett effektivt sätt bibehålla och utveckla våra processer, och kommer att utgöra själva ryggraden i vårt Fibre Force-erbjudande. Det är också viktigt med effektiva planerings- och uppföljningsverktyg som stöd för planering och utformning.

Lanseringstjänster

För att lyckas måste vi anta en ny strategi för utformningen – vi måste göra utformningen smartare än tidigare. Den viktigaste faktorn för detta är våra mycket erfarna projektledare i kombination med standardiserade designkoncept.

En annan framgångsfaktor är certifierade partnerskap, vilket innebär att Eltel garanterar att våra partner är utbildade och har rätt kvalifikationer.

Servicegaranti

Eltel har redan mycket erfarna servicetekniker med befogenhet att fatta rätt beslut. Denna kompetens kommer successivt även att överföras till fiberoptiken. Den kommer även att införas på de platser där den inte är helt tillgänglig i dagsläget.

Dela

Eltel AB POB 126 23, SE-112 92 Stockholm, Sweden

Tel. +46 8 585 376 00 | E-post: info@eltelnetworks.com