Eltel bidrar till att bygga en hållbar framtid

Megatrender som klimatförändringen, digitalisering, urbanisering och behovet av säkerhet påverkar Eltels verksamhetsförutsättningar, och erbjuder både möjligheter och utmaningar. Det påverkar energi-, kommunikations- och transportinfrastrukturer som driftsätts och underhålls för att tillgodose människors dagliga behov. Eltel bemöter dessa megatrender genom att ha som mål att bygga en bättre och mer hållbar värld för oss alla såväl som för kommande generationer.

Hållbarhetsrapport 2016

Medarbetarna driver Eltels framgång

 • 9 500 medarbetare, varav 13 % är kvinnor
 • 18 % av medarbetarna är under 30 år och 18 % över 55 år
 • 74 % av medarbetarna deltog i en koncernövergripande undersökning om engagemang med avsikt att göra Eltel till en bättre arbetsplats
 • 1 800 medarbetare nåddes via e-utbildningsprogrammet för uppförandekoden

Hälsa och Säkerhet är ett viktigt prioritetsområde

 • 7,5 olycksfallsfrekvensen (LTIF) per en miljon arbetstimmar, minskning från 10,5 2015
 • 68 % ökning i genomförda safety walks
 • 4 100 rapporter om incidenter och potentiella faror, 2,7 gånger mera än 2015
 • 1 dödsolycka

Eltel tillhandahåller miljövänliga lösningar

 • 4,3 % minskning av de genomsnittliga CO2-utsläppen från Eltels fordonspark av bilar och skåpbilar sedan 2015
 • Mer än 5 miljoner smarta mätare installerade och i orderstocken i Norden sedan 2006
 • 36 300 ton CO2 från den sammanlagda europeiska fordonsparken
 • 10 år av erfarenhet i vindkraftsprojekt

Eltel svarar på intressenternas förväntningar och globala megatrender

 • Implementering av energieffektiva och mindre miljöbelastande teknologier såsom smarta nät och smarta mätare
 • Ibruktagande av förnybar energi som vindkraft och ny infrastruktur för att transportera elektricitet från ny generering till konsumtion
 • Kontinuerlig minskning av CO2-utsläppen från Eltels fordonspark
 • Flera ingenjörstekniska undersökningar och installationer av laddningsstationer för elfordon
 • Främja samspelet mellan Power och Communication med hjälp av digitaliseringen

Riskbaserade metoder för att främja hållbarhet i hela värdekedjan

Eltels service är beroende av pålitliga och kompetenta underentreprenörer och leverantörer. Bolaget åtar sig att upprätthålla rättvisa och rimliga arbetsvillkor genom hela värdekedjan.

Eltel bidrar till de samhällen där vi arbetar

Eltel respekterar mänskliga rättigheter, rimliga arbetsvillkor, antikorruption och rättvisa affärsmetoder inom alla våra verksamhetsområden samt att förbättra HSE-kulturen i områden med högre risk. Eltels mål är att leva upp till sina intressenters förväntningar, för att bidra positivt till de samhällen vi arbetar i, försäkra konsumenternas förtroende, vara en attraktiv arbetsplats samt göra investerarna nöjda. Eltels affärsmodell inbegriper anställning av lokala medarbetare och entreprenörer samt överföring av kunskap och teknik till lokala samhällen, vilket bidrar till deras framtida utveckling.

Hållbarhetsmål

Eltel har identifierat sina viktigaste områden för påverkan på miljö och samhälle och satt upp följande mål för bolagets hållbarhetsarbete:

Medarbetare Vara branschens bästa arbetsplats med de bästa medarbetarna inom Infranet-sektorn
Hälsa och Säkerhet Noll dödsolyckor

Minska olycksfallsfrekvensen (LTIF) bland medarbetarna till 7 under 2017

Minska antalet allvarliga olyckor till noll på lång sikt

Miljö Minska de genomsnittliga utsläppen från bilar och skåpbilar med minst 4 procent per år fram till 2017
Samhälle Identifiera och åtgärda lokala risker inom alla verksamhetsområden

Bidra till hållbar utveckling och välfärd

Leverantörskedja Kategorisera underentreprenörer och leverantörer baserat på risknivå

Utföra självutvärderingar och inspektioner på plats

Inkludera högriskpartners i Eltels incidentrapporteringssystem till 2018

 

 

Dela

Eltel AB POB 126 23, SE-112 92 Stockholm, Sweden

Tel. +46 8 585 376 00 | E-post: info@eltelnetworks.com