Vi säkrar kritisk infrastruktur i det hållbara samhället

Eltel bygger, installerar och säkerställer driften av nätverk för el och kommunikation. Viktiga megatrender som klimatförändringar, digitalisering, urbanisering och ett ökande behov av infrastrukturell säkerhet bemöter vi på alla nivåer i företaget med samma mål – att bygga en bättre och mer hållbar värld idag och för kommande generationer.

Eltels åtagande och metod i fråga om hållbarhet

Att vara en socialt ansvarstagande aktör är en förutsättning för att kunna driva en framgångsrik affärsverksamhet. Intressenterna värdesätter i allt högre grad arbete och mål inom samhälle och miljö utöver det finansiella resultatet. En hållbar verksamhet erbjuder också rika möjligheter för Eltel och säkerställer den långsiktiga tillgången både på naturtillgångar och personal.

Som pionjär inom tekniska infranettjänster behöver Eltel också uppvisa bästa praxis i fråga om hållbarhet och tillgodose intressenternas krav. Eltel arbetar för att vara en god samhällsmedborgare i de samhällen där bolaget bedriver verksamhet. Bolagets affärsstrategi är långsiktig, precis som kundernas intressen och investeringar.

Eltel undertecknade FN:s Global Compact år 2014. Bolaget respekterar de mänskliga rättigheterna, i enlighet med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, och rapporterade för första gången till Carbon Disclosure Project (CDP) år 2016.

Eltel har satt upp specifika hållbarhetsmål inom fyra olika områden: Hälsa och Säkerhet (H&S), Medarbetare och Samhälle, Miljö, och Leverantörskedjan.

Eltels nya hållbarhetsplan

Vår nya hållbarhetsplan 2018–2020 baseras på prioriteringarna från tidigare år – Hälsa och Säkerhet, Medarbetare och Samhälle, Miljö, och Leverantörskedjan – men omfattningen av aktiviteter och resultatrapporteringen kommer att bli mer mångsidig. Eltel är därför väl förberedd att leverera den icke-finansiella rapportering som ställts upp i det nya EU-direktivet.

Väsentliga händelser 2017

Hälsa och Säkerhet

 • Olycksfrekvensen mätt i antal olyckor per miljon arbetade timmar minskade till 7,0
 • Antalet rapporter om nära och potentiella olyckor ökade till 4 230 d.v.s. +10 procent per arbetstimme
 • Sjukfrånvaro, inklusive långvarig sjukdom ökade från 4,0 till 4,5 procent
 • Antalet dödsolyckor var 0
 • Andel underentreprenörer och leverantörer i kategori A anslutna till Eltels program för hälsa och säkerhet uppgick till 85 procent

Medarbetare och Samhälle

 • 74 procent av alla medarbetare deltog i medarbetarundersökningen
 • Resultatet visar på en hög lojalitet och en stor tillfredsställelse med arbetsinnehållet hos våra medarbetare; likaså synliggörs ett utvecklingsbehov inom ledarskap och kommunikation
 • Teamdiskussioner har ägt rum och 747 förbättringsåtgärder har avtalats
 • Eltels HR policy har uppdaterats med förtydliganden kring mångfald, likabehandling och nolltolerans mot trakasserier och hot
 • Andelen kvinnliga medarbetare ökade från 12 procent 2016 till 14 procent 2017
 • Eltel betalade ut totalt 353,5 miljoner euro i lön under 2017

Miljö

 • Minskningen av koldioxidutsläppen från den egna fordonsflottan uppfyller det årliga minskningsmålet på 4 procent
 • Utveckling av systematisk övervakning av miljöincidenter
 • Utrullning av 1,6 miljoner smarta mätare i Norge och Danmark pågår
 • Implementering av laddningsstationer med den senaste tekniken för elbilar
 • Virtuell arbetsplatsutveckling och digitaliserade arbetsprocesser

Leverantörskedjan

 • 1 006 underentreprenörer eller leverantörer har identifierats som kategori A-partner
 • 85 procent av dem har skriftligt förpliktat sig att uppfylla Eltels policy
 • Redovisning av resultaten inom hälsa, säkerhet och miljö har inletts i alla Eltel-länder

Dela

Eltel AB POB 126 23, SE-112 92 Stockholm, Sweden

Tel. +46 8 585 376 00 | E-post: info@eltelnetworks.com