Vår strategi för hållbarhet

Det finns två aspekter av vårt synsätt - hur vi skapar ett gemensamt värde och hur vi säkerställer en hållbar och ansvarsfull affärspraxis.

För Eltel handlar hållbarhet om att bygga ett starkt och lönsamt företag för framtiden och om att leverera bestående ekonomiskt, socialt samt miljömässigt värde till Eltels intressenter. Eltel verkar på en marknad som kan bidra till att världen eliminerar sitt koldioxidavtryck.

Casimir Lindholm VD och koncernchef

Gemensamt värdeskapande

Vi möjliggör ett hållbart samhälle

Vi är alla beroende av stabila el- och kommunikationsnät
eftersom de fungerar som livlinor i ett modernt samhälle. Eltel bygger,
underhåller och uppgraderar dessa viktiga livlinor för
nationella nätägare och systemoperatörer..

Detta är Eltel

En ansvarsfull verksamhet

För människor och miljö

Vår Hållbarhetsplan 2021–2023 omfattar fem prioriterade områden med tillhörande fokusområden. En löpande dialog med våra intressenter, grundlig förankring i internationella ramverk och löpande uppföljning av nyckeltal guidar oss i vårt arbete. 

Våra prioriterade områden

Ansvarstagande och styrning

Eltels hållbarhetskommitté, som består av företagsrepresentanter från samtliga landsenheter, rapporterar direkt till koncernledning och VD, som ytterst är ansvarig för hållbarhet på Eltel. För att ytterligare optimera utvecklingen framöver inrättades en styrgrupp för hållbarhet 2020.

Dialog med våra intressenter vägleder oss

Vi engagerar oss aktivt med en mängd olika intressenter på olika nivåer. Intressentdialog om relevanta ämnen används för att utforma vårt strategiska beslutsfattande och Eltels hållbarhetsplan. Genom att uppfylla intressenternas förväntningar håller vi oss relevanta som partner, arbetsgivare och investeringsmöjlighet.

Hållbarhetsramverk och rapporteringsverktyg

Eltel har tagit ställning för att följa ett antal ramverk inom hållbarhet som bidrar till att ytterligare förbättra verksamheten och som hjälper Eltel att uppfylla förväntningarna hos interna och externa intressenter. Mer information om detta hittar du genom att följa länken till vänster här nedanför.