Långsiktigt incitamentsprogram 2016 (LTIP 2016)

Eltels extraordinära stämma i juni 2016 godkände villkoren för LTIP 2016. Stämman godkände förslaget om att säkringsåtgärder avseende LTIP 2016 ska genomföras genom ingående av aktieswapavtal med tredje part.

Grundläggande drag i LTIP 2016

Programmet riktade sig till 85 nyckelpersoner inom Eltel och innefattade VD, medlemmarna i koncernledningen och andra nyckelpersoner. Det totala värdet som tecknats av deltagarna under teckningstiden i augusti 2016 uppgår till cirka en miljon euro, motsvarande cirka 85 procent av det totala värdet som erbjudits dessa personer. Totalt köptes 107 658 aktier i Eltel AB till ett genomsnittspris om SEK 89.00. Dessa aktier köptes på uppdrag av deltagarna i programmet av en tredje part i den ordinarie handeln på Nasdaq Stockholm i början av oktober 2016. Deltagare kommer, efter en kvalifikationsperiod samt förutsatt en investering i Eltel-aktier, att ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla ytterligare Eltel-aktier. Antalet tilldelade aktier kommer vara beroende av antalet Eltel-aktier som köpts samt av att särskilda prestationskrav uppfyllts. Löptiden för LTIP 2016 är tre år.

Deltagande i LTIP 2016

LTIP 2016 riktar sig till tre kategorier av deltagare:

Kategori Sparaktier högst (% av grundlön) Matchningsaktier per Sparaktie Prestationsaktier per Sparaktie
A) VD 20% 1,68x 4,0x
B) (koncernledningsgrupp, högst 10 personer) 15% 1,68x 3,0x
C) (medarbetare som rapporterar till koncernledningsgruppen och övriga nyckelpersoner, högst 74 personer) 10% 1,68x 2,0x

Det maximala antalet Sparaktier för varje deltagare baseras på en egen investering i Eltel-aktier med ett högsta belopp som beräknas som en andel av deltagarens fasta grundlön för innevarande år. För att vara berättigad att delta i LTIP 2016 måste deltagaren göra en investering på minst ett belopp som motsvarar 25 % av den maximala nivån för investering i Sparaktier.

Beslut om deltagande eller införande av LTIP 2016 förutsätter att det enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska effekter.

Teckningsperioden för Eltels långsiktiga incitamentsprogramm 2016 (LTIP 2016) ägde rum i augusti 2016.

* för att kompensera för utspädningseffekten av företrädesemission om 150 miljoner euro i juni 2017 omräknades antalet tilldelningsbara matchningsaktier i förhållande till sparaktierna från ursprungliga 1,0x till 1,68x i september 2017.

Dela

Eltel AB POB 126 23, SE-112 92 Stockholm, Sweden

Tel. +46 8 585 376 00 | E-post: info@eltelnetworks.com