Långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2015)

Syftet med LTIP 2015, som beslutades av årsstämman den 19 maj 2015, är att öka och stärka möjligheterna att behålla, rekrytera och belöna nyckelmedarbetare.

Grundläggande drag i LTIP 2015

LTIP 2015 riktade sig till 70 nyckelpersoner i Eltel-koncernen i Sverige och andra länder. Deltagande i LTIP 2015 förutsätter att deltagaren själv förvärvar och förbinder sig till Eltel-aktier i LTIP 2015 (”Sparaktier”).

För varje förvärvad Sparaktie har deltagaren rätt att, efter utgången av en kvalifikationsperiod (definierad nedan) och under förutsättning av fortsatt anställning, erhålla tilldelning av Eltel-aktier (”Matchningsaktie”). Beroende på uppfyllelse av särskilda prestationskrav kopplade till Eltels vinst per aktie för räkenskapsåret 2017, kan deltagaren erhålla tilldelning av ytterligare Eltel-aktier (”Prestationsaktier”). Tilldelning av Matchningsaktier samt Prestationsaktier till deltagaren ska ske vederlagsfritt. Matchningsaktier och Prestationsaktier utgörs av stamaktier.

Deltagande i LTIP 2015

LTIP 2015 riktar sig till tre kategorier av deltagare:

Kategori Sparaktier högst (% av grundlön) Matchningsaktier per Sparaktie Prestationsaktier per Sparaktie
A (VD) 20% 1,68x* 4,0x
B (koncernledningsgrupp, högst 10 personer) 15% 1,68x* 3,0x
C (medarbetare som rapporterar till koncernledningsgruppen och övriga nyckelpersoner, högst 59 personer) 10% 1,68x* 2,0x

Det maximala antalet Sparaktier för varje deltagare baseras på en egen investering i Eltel-aktier med ett högsta belopp som beräknas som en andel av deltagarens fasta grundlön för innevarande år.

De Sparaktier som omfattas av LTIP 2015 förvärvades på ett strukturerat sätt i den vanliga handeln på aktiemarknaden under 2015.

Tilldelning av Matchningsaktier och Prestationsaktier

Tilldelning av Matchningsaktier och Prestationsaktier inom LTIP 2015 kommer att göras under en begränsad tidsperiod efter offentliggörandet av kvartalsrapporten för Q1 2018. Perioden fram tills detta datum utgör kvalifikationsperioden.

Prestationskraven är Eltels vinst per aktie (EPS) för räkenskapsåret 2017. Partiellt uppfyllande av prestationskraven kommer att resultera i en reducerad tilldelning av Prestationsaktier. Uppfyllande under en viss nivå kommer att innebära att tilldelning helt uteblir.

* för att kompensera för utspädningseffekten av företrädesemission om 150 miljoner euro i juni 2017 omräknades antalet tilldelningsbara matchningsaktier i förhållande till sparaktierna från ursprungliga 1,0x till 1,68x i september 2017.

Dela

Eltel AB POB 126 23, SE-112 92 Stockholm, Sweden

Tel. +46 8 585 376 00 | E-post: info@eltelnetworks.com