Leverantörskedja

Vi på Eltel är beroende av våra leverantörskedjor för att utföra våra uppdrag, och för att kunna leva upp till förväntningarna från alla våra intressenter.

Våra underleverantörer

I ett typiskt projekt är Eltel beroende av ett antal av våra underleverantörer, idag totalt 1 200 stycken. Som projektledare har vi det övergripande ansvaret för arbetsplatsen, inklusive arbetsmiljön för underleverantörer och medarbetare, liksom för slutleveransen till kunden.

Alla Eltels underentreprenörer ska agera i enlighet med vårt sätt att arbeta för att möta kundernas och andra intressenters förväntningar. De skriver också under på vår uppförandekod och andra viktiga policyer, som våra regler för hälsa, arbetsmiljö och miljö samt mänskliga rättigheter och affärsetik.

Vi rekommenderar våra partners och leverantörer att ha giltiga certifieringar för ISO 9001, OHSAS 18001/ISO 45001 och ISO 14001. Om de inte skulle ha sådana certifieringar måste de visa att de ändå följer dem genom att underteckna ett avtal och delta i Eltels e-utbildningar.

Hantering av leverantörskedjan

Eftersom vi på Eltel ansvarar för vår leverantörskedja innebär den också en finansiell och juridisk risk för företaget. Vi har tydliga processer för att försäkra oss om att underleverantörer skriver under på vår uppförandekod. Eltel kategoriserar underentreprenörer och leverantörer i enlighet med den risk vi anser att de exponerar oss för. Partners som bedöms innebära den hösta risken, kategori A, tas upp i Eltels rapportering.

Vi genomför regelbundet granskningar av våra underleverantörer och om vi finner några brister sätter vi upp en handlingsplan tillsammans för att de ska nå den standard vi förväntar oss. Vi har också ett system för att hantera våra underentreprenörer (Management of Sub-Contractors, MoSC). I systemet bedömer vår partner sin egen verksamhet i samband med granskningar på plats som genomförs av Eltel, både annonserade och oannonserade granskningar.

Dela

Eltel AB POB 126 23, SE-112 92 Stockholm, Sweden

Tel. +46 8 585 376 00 | E-post: info@eltelnetworks.com