Nyckeltal

Nyckeltal      
Miljoner euro jan-mar 2019 jan-mar 2018 jan-dec 2018
Nettoomsättning 251,0 266,6 1 188,9
Nettoomsättningstillväxt, % -5,9 -10,5 -10,6
Operativt EBITA -3,0 -7,6 -2,2
Operativ EBITA-marginal, % -1,2 -2,9 -0,2
Jämförelsestörande poster - -2,2 -4,8
Rörelseresultat (EBIT) -3,6 -10,4 -9,2
EBIT-marginal, % -1,4 -3,9 -0,8
Resultat efter finansiella poster -6,4 -12,0 -18,0
Periodens resultat efter skatt -7,4 -9,5 -22,2
Resultat per aktie, euro, före utspädning -0,1 -0,1 -0,2
Resultat per aktie, euro, efter utspädning -0,1 -0,1 -0,2
Operativt kassaflöde -33,8 -37,6 -6,6
Antal medarbetare vid periodens slut 7 180,0 7 605,0 7 376,0

Dela

Elin Otter +46 72 595 46 92

elin.otter@eltelnetworks.se