Nyckeltal

Nyckeltal        
Miljoner euro jan-jun 2018 jan-jun 2017 jan-dec 2017 Rullande 12 månader
Nettoomsättning 562,2 627,6 13 299,0 1 264,4
Nettoomsättningstillväxt, % -10,4 -4,4 -50,0 -7,8
Operativt EBITA -5,7 -30,7 -255,0 -0,5
Operativ EBITA-marginal, % -1,0 -4,9 -19,0 0,0
Jämförelsestörande poster -2,1 0,0 -12,0 -3,2
EBITA -7,8 -30,8 -267,0 -3,7
EBITA-marginal, % -1,4 -4,9 -20,0 -0,3
Avskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar -1,1 -6,6 -85,0 -3,0
Nedskrivningar av goodwill och andra förvärvsrelaterade immateriella tillgångar - -145,6 -1 494,0 -3,8
Rörelseresultat (EBIT) -8,8 -183,0 -1 846,0 -10,5
EBIT-marginal, % -1,6 -29,2 -139,0 -0,8
Resultat efter finansiella poster -11,7 -190,2 -1 970,0 -18,5
Periodens resultat efter skatt -9,3 -185,9 -2 046,0 -28,0
Resultat per aktie, euro, före utspädning** -0,1 -1,8 -156,0 -0,2
Resultat per aktie, euro, efter utspädning** -0,1 -1,8 -156,0 -0,2
Operativt kassaflöde -54,9 -77,1 -597,0 -37,5
Antal medarbetare vid periodens slut 7 680,0 8 685,0 7 999,0 7 680,0
         
* Beräknat på rullande 12 månader        

Dela

Petter Traaholt +46 72 59 54 749

petter.traaholt@eltelnetworks.se