Nyckeltal

Nyckeltal          
Miljoner euro jul-sep 2019 jul-sep 2018 jan-sep 2019 jan-dec 2018 Rullande 12 mån
Nettoomsättning 281,8 295,9 808,8 1 188,9 1 139,6
Nettoomsättningstillväxt, % -4,8 -9,8 -5,7 -10,6 -7,5
Operativt EBITA 4,1 0,5 3,6 -2,2 6,5
Operativ EBITA-marginal, % 1,5 0,2 0,4 -0,2 0,6
Jämförelsestörande poster 0,2 - 0,2 -4,8 -2,6
EBITDA 14,3 3,9 34,5 5,1 37,7
Rörelseresultat (EBIT) 3,9 -0,2 2,5 -9,2 2,2
EBIT-marginal, % 1,4 -0,1 0,3 -0,8 0,2
Resultat efter finansiella poster 1,6 -3,5 -5,7 -18,0 -8,5
Periodens resultat efter skatt -3,9 -9,6 -13,3 -22,2 -16,6
Resultat per aktie, euro, före och efter utspädning 0,0 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1
Avkastning på eget kapital, %1,2 -6,7 -9,5 -6,7 -8,3 -6,7
Rörelsekapital, netto2 63,7 109,3 63,7 39,9 63,7
Antal medarbetare vid periodens slut 7 019,0 7 490,0 7 019,0 7 376,0 7 019,0
           
1) Beräknat på rullande 12 månader          
2) Tillgångar och skulder som innehas för försäljning ingår inte (den 30 september 2019 den polska och tyska communicationsverksamheten).          

Dela

Elin Otter +46 72 595 46 92

elin.otter@eltelnetworks.se