Nyckeltal

Nyckeltal          
Miljoner euro apr-jun 2019 apr-jun 2018 jan-jun 2019 jan-dec 2018 Rullande 12 mån
Nettoomsättning 276,0 295,5 527,0 1 188,9 1 153,7
Nettoomsättningstillväxt, % -6,6 -10,4 -6,3 -10,6 -8,8
Operativt EBITA 2,5 2,0 -0,5 -2,2 2,9
Operativ EBITA-marginal, % 0,9 0,7 -0,1 -0,2 0,3
Jämförelsestörande poster - 0,1 - -4,8 -2,8
EBITDA 12,7 4,8 20,1 5,1 27,3
Rörelseresultat (EBIT) 2,1 1,6 -1,5 -9,2 -1,9
EBIT-marginal, % 0,8 0,5 -0,3 -0,8 -0,2
Resultat efter finansiella poster -1,0 0,3 -7,3 -18,0 -13,6
Periodens resultat efter skatt -2,0 0,2 -9,4 -22,2 -22,3
Resultat per aktie, euro, före och efter utspädning 0,0 0,0 -0,1 -0,2 -0,2
Avkastning på eget kapital, %1,2 -8,8 -9,7 -8,8 -8,3 -8,8
Rörelsekapital, netto2 66,8 91,9 66,8 39,9 66,8
Operativt kassaflöde 14,4 -17,3 -19,4 -6,6 28,9
Antal medarbetare vid periodens slut 7 128,0 7 680,0 7 128,0 7 376,0 7 128,0
           
1) Beräknat på rullande 12 månader          
2) Tillgångar och skulder som innehas för försäljning ingår inte (den 30 juni 2019 den polska och tyska communicationsverksamheten och den 30 juni 2018 den norska järnvägsverksamheten).          

Dela

Elin Otter +46 72 595 46 92

elin.otter@eltelnetworks.se