Nyckeltal

Nyckeltal
Miljoner euro oct-dec 2017 oct-dec 2016 jan-dec 2017 jan-dec 2016 Rullande 12 månader
Nettoomsättning 374,2 3 871,0 13 299,0 1 399,8 13 299,0
Nettoomsättningstillväxt, % -3,3 -26,0 -50,0 11,6 -50,0
Operativt EBITA 2,2 -146,0 -255,0 2,1 -255,0
Operativ EBITA-marginal, % 0,6 -38,0 -19,0 0,1 -19,0
Jämförelsestörande poster -0,4 - -12,0 - -12,0
EBITA 1,7 -146,0 -267,0 2,1 -267,0
EBITA-marginal, % 0,5 -38,0 -20,0 0,1 -20,0
Avskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar -0,5 -36,0 -85,0 -14,4 -85,0
Nedskrivningar av goodwill och andra förvärvsrelaterade immateriella tillgångar - -550,0 -1 494,0 -550,0 -1 494,0
Rörelseresultat (EBIT) 1,2 -732,0 -1 846,0 -67,4 -1 846,0
EBIT-marginal, % 0,3 -189,0 -139,0 -4,8 -139,0
Resultat efter finansiella poster -0,3 -777,0 -1 970,0 -800,0 -1 970,0
Periodens resultat efter skatt -7,7 -803,0 -2 046,0 -82,2 -2 046,0
Resultat per aktie, euro, före utspädning** -0,1 -77,0 -156,0 -0,8 -156,0
Resultat per aktie, euro, efter utspädning** -0,1 -77,0 -156,0 -0,8 -156,0
Skuldsättningsgrad* N/A 132,0 N/A 13,2 N/A
Operativt kassaflöde 430,0 225,0 -597,0 -80,0 -597,0
Kassagenerering, %* 223,9 -3 874,0 2 239,0 -387,4 2 239,0
Antal medarbetare vid periodens slut 7 999,0 9 465,0 7 999,0 9 465,0 7 999,0
 
* Beräknat på rullande 12 månader          
** Aktier emitterade i företrädesemissionen är registrerade per den 7 juli 2017          
           
           
           
           
           

Dela

Petter Traaholt +46 72 59 54 749

petter.traaholt@eltelnetworks.se