Nyckeltal

Miljoner euro apr-jun 2020 apr-jun 2019 jan-jun 2020 jan-jun 2019 jan-dec 2019 Rullande 12 mån
Nettoomsättning 245,5 276,0 482,1 527,0 1 087,6 1 042,7
Nettoomsättningstillväxt, % -11,1 -6,6 -8,5 -6,3 -8,5 -9,6
Operativt EBITA 2,8 2,5 0,8 -0,5 -11,3 -10,0
Operativ EBITA-marginal, % 1,2 0,9 0,2 -0,1 -1,0 -1,0
Jämförelsestörande poster 20,4 - 20,4 - 1,6 22,0
EBITDA 32,7 12,7 40,0 20,1 29,7 49,6
Rörelseresultat (EBIT) 23,1 2,1 20,8 -1,5 -11,2 11,1
EBIT-marginal, % 9,4 0,8 4,3 -0,3 -1,0 1,1
Resultat efter finansiella poster 20,0 -1,0 15,8 -7,3 -22,7 0,4
Periodens resultat efter skatt 14,0 -2,0 9,2 -9,4 -25,1 -6,5
Resultat per aktie, euro, före och efter utspädning 0,1 0,0 0,1 -0,1 -0,2 0,0
Avkastning på eget kapital, %1),2) -2,8 -8,8 -2,8 -8,8 -10,6 -2,8
Rörelsekapital, netto2) -12,6 66,8 -12,6 66,8 -6,3 -12,6
Antal medarbetare vid periodens slut 6 125,0 7 128,0 6 215,0 7 128,0 6 678,0 6 125,0
             
1) Beräknat på rullande 12 månader.            
2) Tillgångar och skulder som innehas för försäljning ingår inte (den 31 december 2019 den tyska Communications-verksamheten och affärsområdet Aviation & Security och den 30 juni 2019 den polska och tyska Communication-verksamheten).            

Dela

Elin Otter +46 72 595 46 92

elin.otter@eltelnetworks.se