Nyckeltal

Miljoner euro jan-mar 2020 jan-mar 2019 jan-dec 2019 Rullande 12 mån
Nettoomsättning 236,6 251,0 1 087,6 1 073,3
Nettoomsättningstillväxt, % -5,7 -5,9 -8,5 -8,5
Operativt EBITA -2,1 -3,0 -11,3 -10,3
Operativ EBITA-marginal, % -0,9 -1,2 -1,0 -1,0
Jämförelsestörande poster - - 1,6 1,6
EBITDA 7,3 7,5 29,7 29,6
Rörelseresultat (EBIT) -2,2 -3,6 -11,2 -9,9
EBIT-marginal, % -0,9 -1,4 -1,0 -0,9
Resultat efter finansiella poster -4,2 -6,4 -22,7 -20,5
Periodens resultat efter skatt -4,8 -7,4 -25,1 -22,5
Resultat per aktie, euro, före och efter utspädning 0,0 -0,1 -0,2 -0,2
Avkastning på eget kapital, %1),2) -10,1 -7,8 -6,7 -10,1
Rörelsekapital, netto2) 0,5 74,8 -6,3 0,5
Antal medarbetare vid periodens slut 6 652,0 7 180,0 6 678,0 6 652,0
         
1) Beräknat på rullande 12 månader.        
2) Tillgångar och skulder som innehas för försäljning ingår inte (den 31 mars 2020 och den 31 december 2019 den tyska Communications-verksamheten och affärsområdet Aviation & Security).        

Dela

Elin Otter +46 72 595 46 92

elin.otter@eltelnetworks.se