Nyckeltal

Miljoner euro jul-sep 2020 jul-sep 2019 jan-sep 2020 jan-sep 2019 jan-dec 2019 Rullande 12 mån
Nettoomsättning 226,7 281,8 708,8 808,8 1 087,6 987,6
Nettoomsättningstillväxt, % -19,6 -4,8 -12,4 -5,7 -8,5 -13,3
Operativt EBITA 6,7 4,1 7,5 3,6 -11,3 -7,4
Operativ EBITA-marginal, % 2,9 1,5 1,1 0,4 -1,0 -0,7
Jämförelsestörande poster -0,7 0,2 19,8 0,2 1,6 21,1
EBITDA 15,6 14,3 55,7 34,5 29,7 50,9
Rörelseresultat (EBIT) 5,8 3,9 26,7 2,5 -11,2 13,0
EBIT-marginal, % 2,6 1,4 3,8 0,3 -1,0 1,3
Resultat efter finansiella poster 3,5 1,6 19,3 -5,7 -22,7 2,3
Periodens resultat efter skatt 3,1 -3,9 12,3 -13,3 -25,1 0,4
Resultat per aktie, euro, före och efter utspädning 0,0 0,0 0,1 -0,1 -0,2 0,0
Avkastning på eget kapital, %1),2) 0,2 -6,7 0,2 -6,7 -10,6 0,2
Rörelsekapital, netto2) 17,3 63,7 17,3 63,7 -6,3 17,3
Antal medarbetare vid periodens slut 6 012,0 7 019,0 6 012,0 7 019,0 6 678,0 6 012,0
             
1) Beräknat på rullande 12 månader.            
2) Tillgångar och skulder som innehas för försäljning ingår inte (den 30 September 2020 Muprhy Eltel JV limited, den 31 december 2019 den tyska Communications-verksamheten och affärsområdet Aviation & Security och den 30 juni 2019 den polska och tyska Communication-verksamheten).            

Dela

Elin Otter +46 72 595 46 92

elin.otter@eltelnetworks.se