Nyckeltal

Nyckeltal    
Miljoner euro jan-dec 2018 jan-dec 2017
Nettoomsättning 1 188,9 1 329,9
Nettoomsättningstillväxt, % -10,6 -5,0
Operativt EBITA -2,2 -25,5
Operativ EBITA-marginal, % -0,2 -1,9
Jämförelsestörande poster -4,8 -1,2
EBITA -7,1 -26,7
EBITA-marginal, % -0,6 -2,0
Avskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar -2,2 -8,5
Nedskrivningar av goodwill och andra förvärvsrelaterade immateriella tillgångar - -149,4
Rörelseresultat (EBIT) -9,2 -184,6
EBIT-marginal, % -0,8 -13,9
Resultat efter finansiella poster -18,0 -197,0
Periodens resultat efter skatt -22,2 -204,6
Resultat per aktie, euro, före utspädning** -0,2 -1,6
Resultat per aktie, euro, efter utspädning** -0,2 -1,6
Operativt kassaflöde -6,6 -59,7
Antal medarbetare vid periodens slut 7 376,0 7 999,0
     
* Beräknat på rullande 12 månader    

Dela

Elin Otter +46 72 595 46 92

elin.otter@eltelnetworks.se