Nyckeltal

Nyckeltal        
Miljoner euro jan-mar 2018 jan-mar 2017 jan-dec 2017 Rullande 12 månader
Nettoomsättning 266,6 297,8 13 299,0 1 298,7
Nettoomsättningstillväxt, % -10,5 3,6 -50,0 -7,9
Operativt EBITA -7,6 -9,7 -255,0 -23,5
Operativ EBITA-marginal, % -2,9 -3,2 -19,0 -1,8
Jämförelsestörande poster -2,2 -1,0 -12,0 -2,3
EBITA -9,9 -10,7 -267,0 -25,8
EBITA-marginal, % -3,7 -3,6 -20,0 -2,0
Avskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar -0,5 -3,5 -85,0 -5,6
Nedskrivningar av goodwill och andra förvärvsrelaterade immateriella tillgångar - -145,6 -1 494,0 -3,8
Rörelseresultat (EBIT) -10,4 -159,8 -1 846,0 -35,2
EBIT-marginal, % -3,9 -53,7 -139,0 -2,7
Resultat efter finansiella poster -12,0 -162,9 -1 970,0 -46,0
Periodens resultat efter skatt -9,5 -161,4 -2 046,0 -52,8
Resultat per aktie, euro, före utspädning** -0,1 -1,5 -156,0 -0,4
Resultat per aktie, euro, efter utspädning** -0,1 -1,5 -156,0 -0,4
Operativt kassaflöde -37,6 -66,4 -597,0 -30,9
Antal medarbetare vid periodens slut 7 605,0 9 516,0 7 999,0 7 605,0
         
* Beräknat på rullande 12 månader        
** Aktier emitterade i företrädesemissionen är registrerade per den 7 juli 2017        

Dela

Petter Traaholt +46 72 59 54 749

petter.traaholt@eltelnetworks.se