Nyckeltal

Nyckeltal        
Miljoner euro jan-sep 2018 jan-sep 2017 jan-dec 2017 Rullande 12 månader
Nettoomsättning 858,1 955,7 1 329,9 1 232,3
Nettoomsättningstillväxt, % -10,2 -5,6 -5,0 -8,2
Operativt EBITA -5,2 -27,7 -25,5 -3,0
Operativ EBITA-marginal, % -0,6 -2,9 -1,9 -0,2
Jämförelsestörande poster -2,1 -0,7 -1,2 -2,5
EBITA -7,2 -28,4 -26,7 -5,5
EBITA-marginal, % -0,8 -3,0 -2,0 -0,4
Avskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar -1,8 -8,0 -8,5 -2,3
Nedskrivningar av goodwill och andra förvärvsrelaterade immateriella tillgångar - -149,4 -149,4 -
Rörelseresultat (EBIT) -9,0 -185,9 -184,6 -7,8
EBIT-marginal, % -1,0 -19,4 -13,9 -0,6
Resultat efter finansiella poster -15,2 -196,7 -197,0 -15,5
Periodens resultat efter skatt -18,9 -196,9 -204,6 -26,6
Resultat per aktie, euro, före utspädning** -0,1 -1,6 -1,6 -0,2
Resultat per aktie, euro, efter utspädning** -0,1 -1,6 -1,6 -0,2
Operativt kassaflöde -73,1 -102,7 -59,7 -30,1
Antal medarbetare vid periodens slut 7 490,0 8 441,0 7 999,0 7 490,0
         
* Beräknat på rullande 12 månader        

Dela

Elin Otter +46 72 595 46 92

elin.otter@eltelnetworks.se