Nyckeltal

Miljoner euro okt-dec 2019 okt-dec 2018 jan-dec 2019 jan-dec 2018
Nettoomsättning 278,9 330,9 1 087,6 1 188,9
Nettoomsättningstillväxt, % -15,7 -11,6 -8,5 -10,6
Operativt EBITA -14,9 2,9 -11,3 -2,2
Operativ EBITA-marginal, % -5,3 0,9 -1,0 -0,2
Jämförelsestörande poster 1,4 -2,8 1,6 -4,8
EBITDA -4,8 3,2 29,7 5,1
Rörelseresultat (EBIT) -13,7 -0,2 -11,2 -9,2
EBIT-marginal, % -4,9 -0,1 -1,0 -0,8
Resultat efter finansiella poster -17,0 -2,8 -22,7 -18,0
Periodens resultat efter skatt -11,8 -3,3 -25,1 -22,2
Resultat per aktie, euro, före och efter utspädning -0,1 0,0 -0,2 -0,2
Avkastning på eget kapital, %1,2 -6,7 -8,3 -6,7 -8,3
Rörelsekapital, netto2 -6,3 39,9 -6,3 39,9
Antal medarbetare vid periodens slut 6 678,0 7 376,0 6 678,0 7 376,0
         
1) Beräknat på rullande 12 månader        
2) Tillgångar och skulder som innehas för försäljning ingår inte (den 31 december 2019 den tyska Communications-verksamheten och affärsområdet Aviation & Security).        

Dela

Elin Otter +46 72 595 46 92

elin.otter@eltelnetworks.se