Nyckeltal

Miljoner euro okt-dec 2020 okt-dec 2019 jan-dec 2020 jan-dec 2019
Nettoomsättning 229,2 278,9 938,0 1 087,6
Nettoomsättningstillväxt, % -17,8 -15,7 -13,8 -8,5
Operativt EBITA 4,0 -14,9 11,4 -11,3
Operativ EBITA-marginal, % 1,7 -5,3 1,2 -1,0
Jämförelsestörande poster -5,7 1,4 14,1 1,6
EBITDA 7,3 -4,8 63,0 29,7
Rörelseresultat (EBIT) -1,9 -13,7 24,8 -11,2
EBIT-marginal, % -0,8 -4,9 2,6 -1,0
Resultat efter finansiella poster -4,3 -17,0 14,9 -22,7
Periodens resultat efter skatt -7,0 -11,8 5,3 -25,1
Resultat per aktie, euro, före och efter utspädning -0,1 -0,1 0,0 -0,2
Avkastning på eget kapital, %1),2) 2,4 -10,6 2,4 -10,6
Rörelsekapital, netto2) -25,1 -6,3 -25,1 -6,3
Antal medarbetare vid periodens slut 5 449,0 6 678,0 5 449,0 6 678,0
         
1) Beräknat på rullande 12 månader.        
2) Tillgångar och skulder som innehas för försäljning ingår inte (den 31 december 2020 den tyska High Voltage-verksamheten och den 31 december 2019 den tyska Communications-verksamheten och affärsområdet Aviation & Security).        

Dela

Elin Otter +46 72 595 46 92

elin.otter@eltelnetworks.com