Långsiktigt incitamentsprogram 2018 (LTIP 2018)

Eltels extra bolagsstämma den 17 deptember 2018 godkände villkoren för LTIP 2018.

Grundläggande drag i LTIP 2018

LTIP 2018 riktar sig till ledande befattningshavare i Eltel-koncernen. Deltagarna är baserade i Sverige och andra länder där Eltel-koncernen är verksam. Deltagande i LTIP 2018 förutsätter att deltagaren själv förvärvar och binder upp Eltel-stamaktier i LTIP 2018 (”Sparaktier”). Sparaktier kan vara nyförvärvade Eltel-aktier eller Eltel-aktier som redan innehas av en deltagare, förutsatt att sådana aktier inte omfattas av något annat liknande incitamentsprogram.

För varje förvärvad Sparaktie har deltagaren rätt att, efter utgången av en kvalifikationsperiod (definierad nedan) och under förutsättning av fortsatt anställning, erhålla tilldelning av en Eltel-aktie (”Matchningsaktie”). Beroende på uppfyllelse av särskilda prestationskrav kopplade till Eltels EBITDA för räkenskapsåret 2021, kan deltagaren erhålla tilldelning av ytterligare Eltel-aktier (”Prestationsaktier”). Tilldelning av Matchningsaktier samt Prestationsaktier till deltagaren ska ske vederlagsfritt. Matchningsaktier och Prestationsaktier utgörs av stamaktier.

Deltagande i LTIP 2018

LTIP 2018 riktar sig till tre kategorier av deltagare:

Kategori Sparaktier högst (% av grundlön) Matchningsaktier per Sparaktie Prestationsaktier per Sparaktie
A) VD 25% 1.0x 4.0x
B) CFO 20% 1.0x 3.0x
C) Koncernledningsgrupp, högst 6 personer 15% 1.0x 3.0x

Det högsta antalet Sparaktier för varje deltagare baseras på en egen investering i Eltel-aktier med ett belopp som beräknas som en andel av deltagarens fasta grundlön för innevarande år. För att vara berättigad att delta i LTIP 2018 måste deltagaren göra en investering på minst ett belopp som motsvarar 25 % av den aktuella högsta nivån för investering i Sparaktier.

Beslut om deltagande eller införande av LTIP 2018 förutsätter att det enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska effekter.