Valberedning för årsstämman 2016

Enligt instruktionen för valberedningen är huvudregeln att valberedningen ska ha fyra (4) ledamöter. Instruktionen för valberedningen följer Svensk kod för bolagsstyrning.

Ledamöterna i valberedningen ska, i samband med sina uppdrag, utföra sina uppgifter i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningens huvudsakliga uppgifter är att nominera kandidater till posterna som ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, samt lämna förslag på arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska dessutom nominera kandidater till posten som revisor samt lämna förslag på arvode till revisorn. Aktieägare i Eltel inbjuds att lämna förslag till valberedningen.

Till följd av ändrade ägarförhållanden i Eltel AB ändrades valberedningens sammansättning i mars 2016. Eltels största aktieägare, 3i Group plc, minskade sitt innehav från 20,00 procent till 7,60 procent, avgick därmed från valberedningen, och ersattes av Lannebo Fonder.

I valberedningen ingick i mars 2016:

  • Joakim Rubin, Zeres Capital (12,90 procent av rösterna)
  • Lars Bergkvist, Lannebo Fonder AB (9,89 procent av rösterna)
  • Marianne Flink, Swedbank Robur Fonder AB (9,42 procent av rösterna)
  • Per Colleen, Fjärde AP-fonden (AP4) (9,22 procent av rösterna)

Valberedningens medlemmar representerar 41,43 procent av rösterna i bolaget.