Valberedning för årsstämman 2017

Som en följd av förändring av ägandet i Eltel AB på januari har sammansättningen av Eltels valberedning förändrats. Per den 31 januari 2017 var de fem största aktieägarna i Eltel: Zeres Capital, Solero Luxco S.a.r.l., Fjärde AP-fonden (AP4), Swedbank Robur Fonder och Första AP-fonden (AP1).

Sammansättningen av valberedningen är följande (innehav per den 31 januari 2017):

  • Joakim Rubin, Zeres Capital (13,03 % av rösterna)
  • Erik Malmberg, Solero Luxco S.a.r.l. (10,84 % av rösterna)
  • Per Colleen, Fjärde AP-fonden (9,60 % av rösterna)
  • Marianne Flink, Swedbank Robur Fonder (9,57 % av rösterna) och
  • Ossian Ekdahl, Första AP-fonden (6,00 % av rösterna)
  • Valberedningens ledamöter representerar 49,02 % av rösterna i bolaget.

Notera att beräkningen ovan är baserad på 62 624 238 aktier vilket är det totala antalet stamaktier i Eltel AB. Beräkningen är gjord exklusive de 537 000 klass C aktier som bolaget för närvarande innehar. C aktierna berättigar inte till vinstutdelning och har 1/10 rösträtt. Eltel kommer inte att utöva sin rösträtt så länge som dessa aktier innehas av Eltel.

Eltels årsstämma för räkenskapsåret 2016 kommer att äga rum den 1 juni 2017.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Sundell
Chefsjurist
Tel: +46 76 633 5220, henrik.sundell@eltelnetworks.se