Pressmeddelanden

Mars 2018

Eltel tecknar en avsiktsförklaring med STRABAG AG i Tyskland för att främja fiberutrullningen för bredband

Eltel i Tyskland har undertecknat en avsiktsförklaring med STRABAG AG för att främja utrullning av fiber för bredband. Avsiktsförklaringen består av konstruktions-, planerings- och nätverksbyggande. Fokus ...

Eltel tecknar en avsiktsförklaring att avyttra sin järnvägsverksamhet i Sverige

Eltel har idag undertecknat en avsiktsförklaring att avyttra sin svenska järnvägsverksamhet, bestående av nyckelkundkontrakt, anställda och operativ utrustning, till Strukton Rail AB, ett företag som t...

Eltel i Finland tecknar ramavtal för kraftdistribution värt 30 miljoner euro

Eltel har tecknat ett treårigt ramavtal med Caruna Oy i Finland till ett värde av cirka 30 miljoner euro. Avtalet omfattar byggande och modernisering av eldistributionsnätet i södra Finland.

Eltels avsiktsförklaring att avyttra Power Transmission International har löpt ut

Den förlängda avsiktsförklaringen att avyttra Eltels verksamhet Power Transmission International (PTI) till Encomm Sweden AB har löpt ut.

Februari 2018

Eltelkoncernen: Bokslutskommuniké januari–december 2017

Fjärde kvartalet 2017. Nettoomsättningen för koncernen minskade med 3,3 procent till 374,2 miljoner euro (387,1), främst som en följd av försäljningar och pågående avveckling av icke kärnverksamheter och olöns...

Inbjudan till Eltels presentation av bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet 2017

Eltel kommer att publicera sin bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet 2017 på torsdagen den 22 februari 2017 cirka kl. 08:00 svensk tid. Eltels VD Håkan Kirstein och CFO Petter Traah...

Eltel i Finland förnyar ramavtal för telekom värt 30 miljoner euro

Eltels telekommunikationsverksamhet i Finland förnyar ramavtal för de kommande två åren till ett sammanlagt värde av ca 30 miljoner euro.

Januari 2018

Eltel slutför försäljningen av sin järnvägsverksamhet i Finland

Eltels försäljningen av sin finska järnvägsverksamhet till Winco Oy, ett helägt dotterbolag till Graniittirakennus Kallio Oy som annonserades den 15 november 2017, har nu slutförts.

Eltel slutför försäljningen av sin järnvägsverksamhet i Danmark

Eltel har idag slutfört försäljningen av sin danska järnvägsverksamhet till Strukton Rail A/S.

Eltels svenska flyg- och säkerhetsverksamhet integreras i den nya affärsenheten Sverige

Eltel har beslutat att behålla den del av flyg- och säkerhetsverksamheten som har verksamhet i Sverige (Aviation  Security) och som tidigare avsågs att säljas. Verksamheten kommer istället att integreras i aff...

Eltel inför landsbaserad organisation

Eltel har beslutat att ändra styrningen av kärnverksamheten, Segment Power och Segment Communication, från nuvarande centrala organisation med affärsenheter till en lands- och marknadsorienterad organisation. För...

Eltel höjer finskt företagscertifikatsprogram till 150 miljoner euro

Eltel AB har höjt det finska företagscertifikatprogram som underskrivits i september 2015 till 150 miljoner euro, vilket möjliggör utgivning av företagscertifikat med löptider mindre än ett år för rör...