Pressmeddelanden

December 2018

Förändringar i Eltels koncernledning

Leif Göransson har utsetts till verkställande direktör för Eltel Networks Infranet AB med ansvar för Eltels svenska verksamhet.

Eltel säkrar infrastrukturkontrakt i Förbifart Stockholm till ett värde om cirka 38 miljoner euro

Eltels svenska kommunikationsverksamhet är samarbetspartner till Siemens Mobility AB som har vunnit och tilldelats upphandlingen från Trafikverket om att installera tele-, styr- och övervakningssystem fö...

November 2018

Eltels kommunikationsverksamhet i Danmark tecknar treårigt ramavtal värt cirka 29 miljoner euro

Eltels kommunikationsverksamhet i Danmark har tecknat ett treårigt FTTH (fiber till hemmet) ramavtal med Fibia, Danmarks största fiberföretag. Avtalet är värt cirka 29 miljoner euro.

Eltel tecknar tvåårigt ramavtal i Finland värt 13,6 miljoner euro inom affärsområdet Power

Eltels Powerverksamhet i Finland har tecknat ett tvåårigt ramavtal med Caruna, ett finskt energibolag, för att trygga en störningsfri eldistribution. Avtalet är värt cirka 13,6 miljoner euro.

Eltelkoncernen: Delårsrapport januari–september 2018

Juli–september 2018. Nettoomsättning 295,9 miljoner euro (328,0). Total tillväxt -9,8 % och organisk tillväxt inom Power och Communication* 1,4 %.

Oktober 2018

Inbjudan till Eltels presentation av delårsrapport för tredje kvartalet 2018

Eltel kommer att publicera sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2018 onsdagen den 7 november 2018 cirka kl. 08:00 svensk tid. Eltels VD Casimir Lindholm och CFO Petter Traaholt kommer att hålla en...

Eltels valberedning inför årsstämma 2019

I enlighet med instruktionen för Eltel AB:s valberedning ska bolaget ha en valberedning bestående av en företrädare för var och en av de fyra största aktieägarna, som är registrerad hos Euroclear Sweden ...

Eltel tecknar ett avtal om kraftledningsutbyggnad med polska kraftnätföretaget PSE S.A. till ett värde av cirka 18,5 miljoner euro

Eltels polska bolag Eltel Networks Energetyka S.A. har i ett konsortium tecknat avtal med det polska kraftnätföretaget PSE S.A. om att bygga en kraftledning på 400 kV. Eltels andel av kontraktet är vär...

Förändringar i Eltels koncernledning

Peter Uddfors, medlem i Eltels koncernledning och Managing Director Eltel Sverige, har beslutat sig för att lämna Eltel efter en kortare överlämningsperiod. Casimir Lindholm, Eltels koncernchef, träder in i...

September 2018

Beslut vid Eltel AB (publ) extra bolagsstämma 2018

Eltel AB (publ) höll under måndagen den 17 september en extra bolagsstämma på sitt huvudkontor i Bromma, Stockholm.

Augusti 2018

Kallelse till extra bolagsstämma i Eltel AB

Aktieägarna i Eltel AB (publ) (org. nr. 556728-6652) (“Eltel”) kallas till en extra bolagsstämma som äger rum måndagen den 17 september 2018 klockan 14.00.

Eltel-koncernen: Delårsrapport januari–juni 2018

April–juni 2018. Nettoomsättningen för koncernen minskade med 10,4 procent till 295,5 miljoner euro (329,8), främst som en följd av försäljningar och pågående avveckling av icke kärnverksamheter, i linje me...

Inbjudan till Eltels presentation av delårsrapport för andra kvartalet 2018

Eltel kommer att publicera sin delårsrapport för det andra kvartalet 2018 torsdagen den 9 augusti 2018 cirka kl. 08:00 svensk tid. Eltels VD Håkan Kirstein och CFO Petter Traaholt kommer att hålla en ...

Juli 2018

Eltel avyttrar järnvägsverksamheten i Norge

Eltel har idag tecknat avtal om att avyttra den norska järnvägsverksamheten till Æra AS, ett helägt dotterbolag till Jotunfjell Partners AS.

Maj 2018

Beslut vid Eltel AB:s årsstämma 2018

Eltel AB (publ) höll idag, onsdag den 9 maj 2018, sin årsstämma 2018.

Slutsats gällande tidigare vd, styrelse och ägare

  Med anledning av att förutvarande vd, Axel Hjärne, och förutvarande styrelseordföranden, Gérard Mohr, förvägrades ansvarsfrihet på Eltels årsstämma den 1 juni 2017, har styrelsen låtit utreda för...

Eltel-koncernen: Delårsrapport januari–mars 2018

Första kvartalet 2018 Nettoomsättningen för koncernen minskade med 10,5 procent till 266,6 miljoner euro (297,8), främst som en följd av försäljningar och pågående avveckling av icke kärnverksamheter, i linje m...

April 2018

Inbjudan till Eltels presentation av delårsrapport för första kvartalet 2018

Eltel kommer att publicera sin delårsrapport för det första kvartalet 2018 fredagen den 4 maj 2018 cirka kl. 08:00 svensk tid. Eltels VD Håkan Kirstein och CFO Petter Traaholt kommer att hålla en prese...

Casimir Lindholm utsedd till ny vd och koncernchef för Eltel

Eltels styrelse har utsett Casimir Lindholm till ny vd och koncernchef för Eltel AB (Eltel) från och med den 1 september 2018. Casimir Lindholm kommer närmast från en position som vd och koncernchef för...

Eltel har publicerat årsredovisningen för 2017

Eltel har publicerat årsredovisning för 2017 på bolagets hemsida https://www.eltelgroup.com/sv/sektion/investerare/finansiella-rapporter/arsredovisningar/. Årsredovisningen finns tillgänglig på svens...

Kallelse till årsstämma 2018 i Eltel AB

Aktieägarna i Eltel AB (publ) (organisationsnummer 556728-6652) (“Eltel”) kallas till årsstämma onsdagen den 9 maj 2018 klockan 14.00.

Mars 2018

Eltel slutför avyttringen av järnvägsverksamheten i Sverige

Eltels försäljning av den svenska järnvägsverksamheten till Strukton Rail AB, som annonserades den 12 mars 2018, har nu slutförts.

Eltel tecknar en avsiktsförklaring med STRABAG AG i Tyskland för att främja fiberutrullningen för bredband

Eltel i Tyskland har undertecknat en avsiktsförklaring med STRABAG AG för att främja utrullning av fiber för bredband. Avsiktsförklaringen består av konstruktions-, planerings- och nätverksbyggande. Fokus ...

Eltel tecknar en avsiktsförklaring att avyttra sin järnvägsverksamhet i Sverige

Eltel har idag undertecknat en avsiktsförklaring att avyttra sin svenska järnvägsverksamhet, bestående av nyckelkundkontrakt, anställda och operativ utrustning, till Strukton Rail AB, ett företag som t...

Eltel i Finland tecknar ramavtal för kraftdistribution värt 30 miljoner euro

Eltel har tecknat ett treårigt ramavtal med Caruna Oy i Finland till ett värde av cirka 30 miljoner euro. Avtalet omfattar byggande och modernisering av eldistributionsnätet i södra Finland.

Eltels avsiktsförklaring att avyttra Power Transmission International har löpt ut

Den förlängda avsiktsförklaringen att avyttra Eltels verksamhet Power Transmission International (PTI) till Encomm Sweden AB har löpt ut.

Februari 2018

Eltelkoncernen: Bokslutskommuniké januari–december 2017

Fjärde kvartalet 2017. Nettoomsättningen för koncernen minskade med 3,3 procent till 374,2 miljoner euro (387,1), främst som en följd av försäljningar och pågående avveckling av icke kärnverksamheter och olöns...

Inbjudan till Eltels presentation av bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet 2017

Eltel kommer att publicera sin bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet 2017 på torsdagen den 22 februari 2017 cirka kl. 08:00 svensk tid. Eltels VD Håkan Kirstein och CFO Petter Traah...

Eltel i Finland förnyar ramavtal för telekom värt 30 miljoner euro

Eltels telekommunikationsverksamhet i Finland förnyar ramavtal för de kommande två åren till ett sammanlagt värde av ca 30 miljoner euro.

Januari 2018

Eltel slutför försäljningen av sin järnvägsverksamhet i Finland

Eltels försäljningen av sin finska järnvägsverksamhet till Winco Oy, ett helägt dotterbolag till Graniittirakennus Kallio Oy som annonserades den 15 november 2017, har nu slutförts.

Eltel slutför försäljningen av sin järnvägsverksamhet i Danmark

Eltel har idag slutfört försäljningen av sin danska järnvägsverksamhet till Strukton Rail A/S.

Eltels svenska flyg- och säkerhetsverksamhet integreras i den nya affärsenheten Sverige

Eltel har beslutat att behålla den del av flyg- och säkerhetsverksamheten som har verksamhet i Sverige (Aviation  Security) och som tidigare avsågs att säljas. Verksamheten kommer istället att integreras i aff...

Eltel inför landsbaserad organisation

Eltel har beslutat att ändra styrningen av kärnverksamheten, Segment Power och Segment Communication, från nuvarande centrala organisation med affärsenheter till en lands- och marknadsorienterad organisation. För...

Eltel höjer finskt företagscertifikatsprogram till 150 miljoner euro

Eltel AB har höjt det finska företagscertifikatprogram som underskrivits i september 2015 till 150 miljoner euro, vilket möjliggör utgivning av företagscertifikat med löptider mindre än ett år för rör...