Strategi och mål

Vår strategi – Operational Excellence

2017 fattades beslut om att omstrukturera Eltel för att fokusera på områden med en balanserad risknivå, där Eltel har en ledande marknadsposition, hög kompetens och affärsmodellen är repetitiv samt primärt bygg-, service-, och underhållsinriktad. År 2019 tog Eltel nästa steg på sin transformationsresa. Ett nordiskt fokus med lägre risk och färre kapitalintensiva projekt gör det möjligt för oss att fortsätta utveckla, växa och investera i företaget för att säkerställa långsiktigt hållbart värdeskapande för bolaget och dess aktieägare. Arbetet med att avveckla kvarvarande icke strategiska verksamheter förväntas vara slutfört under 2021.

Parallellt har en strategi för befintlig verksamhet utvecklats, där fokus ligger på operativ lönsamhet. Strategin, som genomförs 2019–2021, är inriktad på att höja den operativa marginalen genom att skapa kundfokus, effektivisera, mäta och följa upp relevanta nyckeltal samt förenkla den dagliga verksamheten för Eltels tekniker. Därutöver ligger fokus på att öka kompetensen inom organisationen genom olika former av utbildningsinsatser samt nyrekrytering.

Därmed skapas förutsättning för uthållig tillväxt, lönsamhet och aktieägarvärde.

Eltels finansiella mål för slutet av 2023

Group EBITA marginal 5%
Årlig tillväxt i Norden från 2022 och framåt 2–4%
Skuldsättningsgrad¹ 1,5–2,5x nettoskuld/EBITDA
Utdelning Med reservation för skuldsättningsgrad

¹Nettoskuld/EBITDA beräknas enligt definitionen i finansieringsavtalet. Nettoskuld definieras som räntebärande skulder bestående av kortfristiga och långfristiga skulder minus likvida medel. Både nettoskuld och EBITDA exkluderar IFRS16-påverkan.

Dela

Elin Otter +46 72 595 46 92

elin.otter@eltelnetworks.com