Strategi och mål

Vår strategi – Operational Excellence

2017 fattades beslut om att omstrukturera Eltel för att fokusera på områden med en balanserad risknivå, där Eltel har en ledande marknadsposition, hög kompetens och affärsmodellen är repetitiv samt primärt service- och underhållsinriktad. Arbetet med att avveckla kvarvarande icke strategiska verksamheter förväntas vara slutfört 2020.

Parallellt har en strategi för befintlig verksamhet utvecklats, där fokus ligger på operativ lönsamhet. Strategin, som genomförs 2019–2021, är inriktad på att höja den operativa marginalen genom att skapa kundfokus, effektivisera, mäta och följa upp relevanta nyckeltal samt förenkla den dagliga verksamheten för Eltels tekniker. Därutöver ligger fokus på att öka kompetensen inom organisationen genom olika former av utbildningsinsatser samt nyrekrytering.

Därmed skapas förutsättning för uthållig tillväxt, lönsamhet och aktieägarvärde.

Medel- till långsiktiga finansiella mål

Mål
Årlig tillväxt 2–4%
EBITA-marginal 5%
Kassagenerering (cash conversion)¹ 95–100% av EBITA
Skuldsättningsgrad² 1.5–2.5x nettoskuld/EBITDA

1) Kassagenerering (cash conversion) beräknas som operativt kassaflöde som andel av EBITA. Operativt kassaflöde beräknas som summan av (a) rörelseresultat före förvärvsrelaterade avskrivningar (EBITA), (b) avskrivningar och (c) förändringar i nettorörelsekapitalet minus (d) nettoförvärv av materiella anläggningstillgångar (CAPEX).

2) Nettoskuld/EBITDA beräknas som nettoskuld, vilken definieras som räntebärande skulder bestående av kortfristiga och långfristiga skulder minus likvida medel i förhållande till EBITDA

Dela

Elin Otter +46 72 595 46 92

elin.otter@eltelnetworks.se