Strategi och mål

Vid sitt konstituerande möte den 1 juni 2017 beslutade Eltels styrelse om reviderade finansiella mål för Eltel.

Medel- till långsiktiga finansiella mål för kärnverksamheterna¹

  • en årlig tillväxt för Eltels kärnverksamhet om 2-4 procent, inklusive selektiva förvärv,
  • en EBITA-marginal om minst 5 procent,
  • en kassagenerering om 95-100 procent av EBITA², och
  • en belåningsgrad om 1,5– 2,5 gånger nettoskuld/EBITDA³.

¹ Eltels kärnverksamhet består av segmenten Power och Communication, det vill säga exklusive verksamheter inom segmentet Other som kommer att avyttras eller avvecklas.

² Kassagenerering beräknas som operativt kassaflöde som andel av EBITA. Operativt kassaflöde beräknas som summan av (a) rörelseresultat före förvärvsrelaterade avskrivningar (EBITA), (b) avskrivningar och (c) förändring i rörelsekapital, minskat med (d) nettoförvärv av fastigheter, maskiner och utrustning (CAPEX).

³ Nettoskuld/EBITDA beräknas som nettoskuld, som definieras som räntebärande skulder, bestående av kortfristiga skulder och långfristiga skulder, minus likvida medel, i förhållande till EBITDA.

Dela

Petter Traaholt +46 72 59 54 749

petter.traaholt@eltelnetworks.se