Valberedning

Den extra bolagsstämma som hölls den 21 oktober 2014 beslutade att inrätta en valberedning och att anta en instruktion för valberedningen. Enligt instruktionen för valberedningen är huvudregeln att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter som representerar var och en av de fyra största aktieägarna.

Instruktionen för valberedningen följer Svensk kod för bolagsstyrning vad gäller utnämningen av valberedningens ledamöter. Ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Inför årsstämman 2015 ska ledamöterna i valberedningen offentliggöras så snart som möjligt efter den 31 december 2014, dock senast tre månader före årsstämman 2015.

Ledamöterna i valberedningen ska, i samband med sina uppdrag, utföra sina uppgifter i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning. valberedningens huvudsakliga uppgifter är att nominera kandidater till posterna som ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt lämna förslag på arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna. valberedningen ska också nominera kandidater till posten som revisor samt lämna förslag på arvode till denna.

Dela

Eltel AB POB 126 23, SE-112 92 Stockholm, Sweden

Tel. +46 8 585 376 00 | E-post: info@eltelnetworks.com