Årsstämma 2021

Aktieägarna i Eltel AB (publ) (org.nr 556728-6652) (“Eltel”) kallas härmed till årsstämma den 5 maj 2021 klockan 16.00.

Åtgärder med anledning av covid-19-pandemin
Som en försiktighetsåtgärd med anledning av covid-19-pandemin och med hänsyn till våra aktieägare och medarbetare, har Eltels styrelse beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning på förhand.

Aktieägarna kommer att ha möjlighet att ställa frågor skriftligen före årsstämman. Dessa ska vara Eltel till handa senast den 26 april 2021 och kommer att besvaras senast den 30 april 2021, se närmare nedan.

Eltel kommer att publicera en förhandsinspelad webbsändning med den verkställande direktören, som kommer att finnas tillgänglig på Eltels webbplats www.eltelgroup.com från och med den 3 maj 2021. I webbsändningen kommer den verkställande direktören bland annat att ge sin syn på bolagets prestationer under det senaste året.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar att delta i årsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 april 2021,
  • dels ha anmält sitt deltagande i årsstämman genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Eltel till handa senast den 4 maj 2021. Observera att anmälan om deltagande i årsstämman kan enbart göras genom poströstning.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade (i depå) genom bank eller annan förvaltare måste begära att tillfälligt bli inregistrerad för rösträtt i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB (så kallad rösträttsregistrering) för att ha rätt att delta i årsstämman. Endast rösträttsregistrering som gjorts senast den 29 april 2021 kommer att beaktas. Aktieägaren måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före detta datum enligt förvaltarens rutiner och begära rösträttsregistrering.

Poströstning
Eltels styrelse har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Formuläret för poströstning finns tillgängligt på Eltels webbplats www.eltelgroup.com. Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning skickas med post till Eltel AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm, eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Fullständigt formulär ska vara Eltel till handa senast den 4 maj 2021. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclears webbplats https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy.

Fullmakter m.m.
Aktieägare kan poströsta på årsstämman genom ombud med skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren. Fullmakt ska bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Eltels webbplats www.eltelgroup.com och kan beställas genom att kontakta bolaget. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas fullmaktsformuläret och poströstningsformuläret.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Aktieägare erinras om rätten att erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen och ska vara Eltel till handa senast den 26 april 2021 per post till Eltel AB, attn: Henrik Sundell, Box 12623, 112 92 Stockholm, eller per e-post till bolagsstamma@eltelnetworks.se. Upplysningarna kommer att lämnas på Eltels webbplats www.eltelgroup.com senast den 30 april 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

För mer information kontakta:
Henrik Sundell
General Counsel
Tel: +46 76 633 5220, henrik.sundell@eltelnetworks.se

Saila Miettinen-Lähde
Chief Financial Officer
Tel. +358 405 483 695, saila.miettinen-lahde@eltelnetworks.com

Relaterade dokument

Dela

Eltel AB POB 126 23, SE-112 92 Stockholm, Sweden

Tel. +46 8 585 376 00 | E-post: info@eltelnetworks.com