Bolagsstyrning

Bolagsstyrning definierar det sätt på vilket vår verksamhet styrs och kontrolleras. I sin vidaste mening sätter bolagsstyrningen roller och regler enligt vilka vi bedriver vår verksamhet – från toppen av organisationen ner till den enskilde medarbetaren.

Eltel är ett svenskt publikt aktiebolag. Före noteringen på Nasdaq Stockholm baserades bolagets bolagsstyrning huvudsakligen på svensk lag, bolagets bolagsordning samt interna regler och instruktioner. Som ett bolag noterat på Nasdaq Stockholm kommer bolaget att tillämpa reglerna i aktiebolagslagen (2005:551), årsredovisningslagen (1995:1554), bolagets bolagsordning, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning samt andra tillämpliga svenska och utländska lagar och regler.

Svensk kod för bolagsstyrning gäller för alla svenska bolag vars aktier är noterade på en reglerad marknad i Sverige och ska tillämpas så snart som möjligt och senast i samband med den första årsstämma som hålls efter noteringen. Svensk kod för bolagsstyrning anger en norm för god bolagsstyrning på en högre ambitionsnivå än aktiebolagslagens och andra reglers minimikrav.

Svensk kod för bolagsstyrning bygger på principen följ eller förklara. Den innebär att bolaget inte vid varje tillfälle måste följa varje regel i Svensk kod för bolagsstyrning utan kan välja andra lösningar som bedöms bättre svara mot omständigheterna i det enskilda fallet, förutsatt att bolaget öppet redovisar varje sådan avvikelse, beskriver den lösning som valts i stället samt anger skälen för detta.

Eltel förväntar sig inte att avvika från någon av reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning. Alla eventuella avvikelser från Svensk kod för bolagsstyrning kommer att redovisas i bolagets bolagsstyrningsrapport.