Affärsetik

Att respektera mänskliga rättigheter är en av Eltels grundläggande affärsprinciper.

Eltel har undertecknat FN:s tio principer i Global Compact om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption, som är införlivade i våra interna policyer. Att arbeta med affärsetik innebär, som ett minimum, att följa alla tillämpliga lagar och förordningar samt Eltels interna policyer och avtal med aktieägare, kunder och underleverantörer.

Med våra medarbetare som vår största tillgång är det avgörande att upprätthålla en medvetenhet om och förståelse för våra styrningspolicyer för att säkerställa att dessa efterlevs. 

Visselblåsning

Genom Eltels visselblåsarprocess (enlighet med EU:s visselblåsardirektiv) är det möjligt för anställda, partner eller kunder att rapportera misstänkta brott mot vår uppförandekod eller våra policyer. Ärenden kan rapporteras anonymt via en tredjepartstjänsteleverantör för att säkerställa anonymitet. Alla ärenden utreds konfidentiellt innan resultatet rapporteras tillbaka till visselblåsaren och till ordföranden i revisionskommittén i enlighet med visselblåsarprocessen.

Aktiviteter 2022

I enlighet med EU:s visselblåsardirektiv infördes den nya visselblåsarprocess.                                                                                                                               

Utbildning i EU:s allmänna dataskyddsförordning tillhandahölls för att utbilda anställda i hur de ska skydda personuppgifter i sin roll på Eltel.

Affärsetiska risker

Eltel verkar i en konkurrensutsatt bransch med låg inträdeströskel och snäva marginaler, vilket ökar risken för korruption, överträdelser av tillämpliga konkurrensregler och intressekonflikter. Ett gott etiskt beteende i vår verksamhet främjas av ansvarsfulla och hållbara affärsmetoder, utbildning i uppförandekoden och stödjande styrdokument.

Vägledande ramverk

FN:s Global Compact-principer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10
FN:s globala mål för hållbar utveckling 5, 8, 10, 12
ISO 9001
ISO 45001
ISO 14001