Affärsetik

En hållbar affärsetik är grunden för en sund verksamhet, och vi har en viktig roll att fylla som ett ansvarsfullt företag. Ett gott etiskt beteende i vår verksamhet återspeglar en ansvarsfull och hållbar affärspraxis.
SDG icons

Eltel har gjort ett skriftligt åtagande att arbeta med FN:s tio principer i Global Compact om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption, som är införlivade i våra interna policyer. Att arbeta med affärsetik innebär, som ett minimum, att följa alla tillämpliga lagar och förordningar samt Eltels interna policyer och avtal med aktieägare, kunder och underleverantörer.

Som en del av vår övergripande strategi och verksamhetsutveckling inrättades en arbetsgrupp för att ytterligare förbättra det sätt på vilket kundavtal genomförs och verkställs. Detta inkluderar teamsessioner för att säkerställa en gemensam förståelse av villkoren i avtal samt av tillämpliga lagar och förordningar för att fullt ut kunna leverera i enlighet med våra kundlöften.

Med våra medarbetare som vår största tillgång är det avgörande att upprätthålla en medvetenhet om och förståelse för våra styrningspolicyer för att säkerställa att dessa efterlevs. Obligatorisk utbildning i affärsetik för anställda infördes under 2019 där grunderna i vår uppförandekod och i våra styrningspolicyer presenteras, inklusive affärsetik, visselblåsning, antikorruption, riskbedömning och dataskydd.

Visselblåsning

Vi arbetar för att det inte ska förekomma något oetiskt eller olämpligt på företaget. Genom vårt visselblåsarsystem är det möjligt för anställda, partner eller kunder att rapportera misstänkta brott mot vår uppförandekod eller våra policyer. Ärenden kan rapporteras anonymt via e-post eller per telefon för vidarebefordran till Eltels chefsjurist och revisionskommitté. Alla ärenden utreds konfidentiellt innan resultatet rapporteras tillbaka till visselblåsaren.

Affärsetiska risker

Eltel verkar i en konkurrensutsatt bransch med låg inträdeströskel och snäva marginaler, vilket ökar risken för korruption, överträdelser och intressekonflikter. Ett gott etiskt beteende i vår verksamhet främjas av ansvarsfulla och hållbara affärsmetoder.