Våra medarbetare

Eltels mål är att vara den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen genom att fokusera på medarbetarengagemang och utvecklingsmöjligheter.

Vårt tillvägagångssätt

Med cirka 5 000 medarbetare är det viktigt att kunna attrahera, rekrytera och behålla rätt personal. Vi strävar efter att ge goda utvecklingsmöjligheter och vårt åtagande är att varje medarbetare ska ha ett årligt utvecklingssamtal med sin chef. Vi har flera initiativ som främjar Eltel-kulturen och en bättre laganda.

Vi genomför årliga koncernövergripande medarbetarundersökningar och mäter rekommendationsgrad för medarbetarna (eNPS) på landsnivå för att bedöma medarbetarnas arbetstillfredsställelse baserat på deras vilja att rekommendera Eltel till andra.

Våra framsteg under 2023

  • Eltels engagemangsresultat för medarbetare förbättrades för fjärde året i rad, till 3,9 (3,8), samtidigt som deltagandet i medarbetarundersökningen också ökade till 85 procent (75). I genomsnitt satte våra medarbetare höga poäng på relationerna med kollegor, hälsa och säkerhet samt chefsrelationer. Medarbetarna bedömde ämnen relaterade till feedback, syfte och vision lägst.
  • Ledarskapsutveckling var i fokus under året genom nya och befintliga ledare samt utbildning för att stärka ledarskapet, säkerställa regelefterlevnad och förbättra våra processer.
  • Nya koncerngemensamma värderingar utvecklades baserat på input från fler än 1 000 medarbetare. För att stärka vår kultur bjöds alla medarbetare in att delta i framtagandet av Eltels nya värderingar.
  • Jämställdheten främjades genom utvärderingar av löneskillnaderna mellan könen i utvalda länder. Utvärderingarna visade på inga eller försumbara löneskillnader mellan könen på Eltel. Under 2024 kommer vi att utöka utvärderingarna ytterligare till att omfatta alla landsenheter.
Läs mer om Eltels värderingar

Vägledande ramverk

SDG mål 5, 8