Ansvarsfulla inköp

Eltel ställer miljömässiga och sociala krav på sina underentreprenörer och materialleverantörer – inklusive tillverkare och grossister.

Vårt tillvägagångssätt

Vi har tydliga processer inrättade, vilket säkerställer att våra partner i leverantörskedjan förbinder sig att efterleva Eltels uppförandekod samt att de förbinder sig till våra andra viktiga policyer och principer. Vi tittar i allt högre grad på den sociala och miljömässiga påverkan från de material vi köper – som t.ex. utrustning, kablar, stål, asfalt och betong – i kompletta projekt där Eltel levererar en fullständig lösning.

Våra framsteg under 2023

  • En ny uppförandekod för leverantörer har antagits för att ge etisk vägledning, skräddarsydd för våra partner i leverantörskedjan. Det är obligatoriskt för alla våra underentreprenörer och leverantörer att följa denna kod för att säkerställa att de är i linje med våra etiska principer och standarder.
  • Nya resurser dedikerade till processer för leverantörskedjan anställdes, och ansvarsfulla inköp betonades som ett viktigt strategiskt område för koncernens ledningsgrupp när den tillträdande chefsjuristen utsågs till inköpschef.
  • En ny koncernövergripande ESG-plattform utvecklades och konfigurerades för implementering under 2024. Syftet är att samla in mer detaljerade hållbarhetsuppgifter från våra partner i leverantörskedjan och samordna aktiviteter. Plattformen kommer att göra det möjligt för våra viktigaste partner att genomföra självutvärderingar av sitt ESG-arbete och samla in information om leverantörsrevisioner på ett centraliserat sätt. Det kommer också att göra det möjligt för oss att bättre spåra våra leverantörers engagemang för vetenskapligt baserade klimatmål. De ESG-data vi samlar in kommer att användas i leverantörsutvärderingar och kommer att främja ansvarsfulla inköp framöver.

Vägledande ramverk

SDG mål 5, 8, 12, 13

Eltel - Code of Conduct