Klimat och miljö

Eltel strävar efter att hantera och minimera klimat- och miljöavtrycket från de projekt som företaget levererar på ett sätt som sträcker sig bortom den egna verksamheten.

Vårt tillvägagångssätt

Vi tar itu med den mest betydande direkta miljöpåverkan från vår verksamhet – utsläppen från vår fordonsflotta på över 3 000 fordon. Dessutom fokuserar vi på effektiv avfallssortering och återvinning, samtidigt som vi strävar efter att öka andelen förnybar energi som köps in.

Framöver kommer vi att arbeta för att minska klimatpåverkan över hela vår värdekedja genom att säkerställa att våra leverantörer åtar sig att minska sina utsläpp.

Våra framsteg under 2023

  • Vi antog en ny miljöpolicy som tydligare definierar mål om avfall och cirkularitet, materialanvändning, biologisk mångfald, kemikalier och farliga material.
  • Stora framsteg har gjorts i elektrifiering av fordonsflottan, där vi har ökat andelen elfordon från 3,2 procent till 9,3 procent. Tack vare våra elfordon undvek vi utsläpp på cirka 1 000 ton CO2 under året. Vi har även reviderat vårt nyckeltal för fordonsutsläpp till att enbart fokusera på helt eldrivna fordon, vilket möjliggör en tydligare övervakning av framstegen mot vår långsiktiga ambition att elektrifiera vår fordonsflotta.
  • Betydande uppgraderingar av bevakningen av vårklimatpåverkan gjordes under året. Vi övergick till kvartalsvis redovisning av utsläpp, i motsats till den tidigare årliga metoden, och skapade en digital översiktsbild för att spåra och prognostisera våra framsteg när det gäller att minska utsläppen från fordonsflottan. Vi förbättrade också vår förmåga att rapportera utsläpp till våra kunder på projektnivå.
Vägledande ramverk

ISO 14001
SBTi
SDG mål 13, 7, 12