Eltels historia.

Vår historia

Sedan 2001 har Eltel utvecklats till en ledande leverantör av tjänster för kritiska el- och kommunikationsnät – infranät, med syftet att säkra det moderna samhällets livlinor. Det här är vår historia.

2001 förvärvade det finska riskkapitalbolaget CapMan den del inom Fortum som jobbade med elnät och transmission, IVO Transmission Engineering. Bakgrunden till förvärvet var att marknaden för produktion och transmission av el var på väg att avregleras. Dessutom växte ny mobilteknik som 3G fram, vilket drev på efterfrågan av nätverkstjänster. Arbetet med att omvandla företaget från en statlig aktör till ett privat, kundorienterat företag inleddes.

2003 förvärvade Eltel ett företag inom krafttransmission i Polen med 180 anställda. Eltel beslutade sig för att även gå in på marknaden för mobil- samt fast telekommunikation i Polen under 2004–2007 och växte signifikant under åren genom förvärv.

2004 var en milstolpe i Eltels historia. Företaget köptes av IK Investment Partners som slog ihop Eltel med Swedia Networks. Över en natt fördubblades affärsvolymen och företaget hade nu totalt 6 000 anställda. Eltel Networks Oy blev ett av norra Europas ledande bolag inom planering, byggande och underhåll av el- och telekommunikationsnät.

Efter sammanslagningen med Swedia och ytterligare förvärv vidtog en period av konsolidering med fokus på att utveckla tjänster och leveransprocesser för att betjäna sina kunder så effektivt som möjligt.

2008 hade Eltel vuxit från en omsättning på 192 miljoner euro 2001 till 845 miljoner euro och gått från 1 500 anställda till 9 300.

2011 upplevde marknaden för Infranet ett uppsving och Eltels nettoomsättning ökade med 18 procent jämfört med föregående år. Eltel fortsatte expandera och de närmaste åren utvecklades samarbete och utbytet av kompetens mellan olika länder.

2015 Eltel noteras på Nasdaq OMX.

2018 sjösätter Eltel sin nya strategi Operational Excellence efter några år av motgångar. I den nya strategin fokuserar Eltel på sina hemmamarknader och avyttrar delar som inte är kärnverksamhet. En landsbaserad organisation införs där varje landsenhet är uppdelad i två segment: Power och Communication. Utöver det finns två internationella enheter för projektbaserade lösningar: High Voltage och Smart Grids.

2019 Under året tog Eltel ytterligare ett steg på sin transformationsresa och fortsatte att omvandla bolaget från ett diversifierat projekt- och serviceföretag till ett serviceföretag med fokus på den nordiska marknaden. Som en konsekvens avyttrades 2019 den polska Communication-verksamheten.

2020 Eltel fortsatte att fokusera på de Nordiska marknaderna och avyttrade den tyska Communication-verksamheten och det svenska affärsområdet Aviation & Security. Året präglades också av COVID-19-pandemin.

2021 Avyttring av high voltage-verksamheten i Tyskland främjade Eltels nordiska strategi. Hållbarhet var i fokus och Eltel förbättrade säkerhetsarbetet, anslöt sig till Science Based Targets-initiativet och uppnådde förbättrat resultat enligt CDP Climate Change för att ha vidtagit samordnade åtgärder i klimatfrågor. Social distansering fortsatte på grund av coronaviruspandemin.

2022 Koncernens nettoomsättning ökade med 1,4 procent för första gången sedan 2017. Första skadefria månaden någonsin, oktober 2022. Under året började Eltel arbeta med sin nya strategi 2023–2025. Strategin fokuserar på innovation, hållbarhet och ny marknadsutveckling samt att utöka befintliga och nya affärsmöjligheter.