Vårt globala engagemang

Eltels arbete är sedan många år grundligt förankrat i ett antal internationella ramverk. Tillsammans med en löpande intressentdialog om relevanta ämnen används dessa för att forma våra strategiska beslut – vilket i sin tur ger oss färdplanen för att förbli relevant som partner, arbetsgivare och investeringsmöjlighet.

SBTi

Science Based Targets-initiativet (SBTi) (2021)

Eltel har meddelat sitt åtagande att sätta upp vetenskapligt baserade mål för betydande reduceringar av våra utsläpp av växthusgaser enligt GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol) fram till 2030. Eltels mål håller på att utvecklas och kommer att valideras mot den senaste klimatvetenskapen enligt Science Based Targets-initiativet (SBTi).

 

CDP Climate Change

CDP Climate Change (2016)

Eltel avrapporterar till CDP Climate Change-programmet varje år, och har gjort det sedan 2016. Informationen som samlas in utformas för att förbättra transparensen för våra intressenter och för att driva positiva förändringar i hela organisationen. Därigenom minskar våra utsläpp av växthusgaser och minskar risken för klimatförändringar.

UN Global Compact

FN:s Global Compact (2014)

Eltel gjorde 2014 ett skriftligt åtagande att arbeta med FN:s Global Compact och har sedan dess förbundit sig att arbeta aktivt med dess tio principer inom

  • Mänskliga rättigheter
  • Arbetsrätt
  • Miljö
  • Antikorruption

Principerna är inbäddade i vår strategi, våra policyer och procedurer samt i relaterade processer. Vi rapporterar årligen om vår hållbarhetsprestanda i linje med processen för Communication of Progress (CoP) enligt definitionen i FN:s Global Compact.

The Global Goals

FN:s globala mål för hållbar utveckling

De globala målen för hållbar utveckling tillhandahåller en färdplan för hur vi tillsammans kan arbeta för att övervinna de globala utmaningar som rör ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Som ledande inom hållbarhet i infranätsektorn bidrar Eltel till:

SDG 7: Affordable and clean energy

Mål 7: Hållbar energi för alla

Eltels power-tjänster möjliggör hållbara energisystem och generering av förnybar energi i elnätet.

SDG 8: Decent work and economic growth

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Eltel tillhandahåller anständiga arbetsvillkor för sina anställda och bidrar till ekonomisk tillväxt i de länder där vi är verksamma.

SDG 9: Industry innovation and infrastructure

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Eltel säkrar resilienta kommunikations- och elnät samt utforskar nya innovativa lösningar i partnerskap med våra kunder.

SDG 13: Climate action

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

De lösningar för infranät som Eltel tillhandahåller möjliggör övergången till ett robust, resilient och koldioxidneutralt samhälle. Eltel arbetar aktivt för att minska klimatpåverkan från vår verksamhet.

Andra globala mål för hållbar utveckling som är relevanta för vår verksamhet är mål 5, 10, 11 och 12.

Arbetet med hållbarhet koordineras av en hållbarhetskommitté som inkluderar representanter från alla landsenheter samt en styrgrupp för hållbarhet. Båda rapporterar direkt till koncernledningen och VD, som är ytterst ansvarig för hållbarhet på Eltel.