Vårt globala engagemang

Eltel har under många år engagerat sig i att arbeta för hållbarhet inom ett antal hållbarhetsramverk. Vårt långsiktiga engagemang och ständiga dialoger med intressenter om relevanta ämnen formar vårt strategiska beslutsfattande. Det ger oss en färdplan för hur vi ska hålla oss relevanta som partner, arbetsgivare och investeringsmöjlighet.

SBTi

Science Based Targets-initiativet (SBTi) (2021)

Eltel har meddelat sitt åtagande att sätta upp vetenskapligt baserade mål för betydande reduceringar av våra utsläpp av växthusgaser enligt GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol) fram till 2030. Eltels mål håller på att utvecklas och kommer att valideras mot den senaste klimatvetenskapen enligt Science Based Targets-initiativet (SBTi).

 

CDP Climate Change

CDP Climate Change (2016)

Eltel avrapporterar till CDP Climate Change-programmet varje år, och har gjort det sedan 2016. Informationen som samlas in utformas för att förbättra transparensen för våra intressenter och för att driva positiva förändringar i hela organisationen. Därigenom minskar våra utsläpp av växthusgaser och minskar risken för klimatförändringar.

UN Global Compact

FN:s Global Compact (2014)

Eltel gjorde 2014 ett skriftligt åtagande att arbeta med FN:s Global Compact och har sedan dess förbundit sig att arbeta aktivt med dess tio principer inom

  • Mänskliga rättigheter
  • Arbetsrätt
  • Miljö
  • Antikorruption

Principerna är inbäddade i vår strategi, våra policyer och procedurer samt i relaterade processer. Vi rapporterar årligen om vår hållbarhetsprestanda i linje med processen för Communication of Progress (CoP) enligt definitionen i FN:s Global Compact.

The Global Goals

FN:s globala mål för hållbar utveckling

De globala målen för hållbar utveckling tillhandahåller en färdplan för hur vi tillsammans kan arbeta för att övervinna de globala utmaningar som grundar sig i ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Eltel stöder samtliga av de globala målen för hållbar utveckling, men som ledande inom hållbarhet i infranätbranschen tror vi att vi främst kan bidra till följande fyra mål:

SDG 7: Affordable and clean energy

Mål 7: Hållbar energi för alla

Eltels Power-tjänster möjliggör tillgång till tillförlitlig el och integrering av förnybar energi i elnätet.

SDG 8: Decent work and economic growth

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Eltel erbjuder anständiga arbetsvillkor för sina anställda och bidrar till ekonomisk tillväxt i de länder där vi är verksamma.

SDG 9: Industry innovation and infrastructure

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Eltel säkrar robusta och motståndskraftiga kommunikations- och elnät samt utforskar nya innovativa lösningar i partnerskap med våra kunder.

SDG 13: Climate action

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

De infranätlösningar som Eltel tillhandahåller möjliggör övergången till ett robust, motståndskraftigt och koldioxidneutralt samhälle. Eltel arbetar aktivt
för att minska klimatpåverkan från verksamheten.

Övriga globala mål vi fokuserar på i vår verksamhet är SDG 5, 10, 11 och 12.

Hållbarhetschefen leder Eltels arbetsgrupp för hållbarhet, som i sin tur hanterar hållbarhetsfrågor och ger övergripande strategisk vägledning. Arbetsgruppen utvecklar arbetsflöden som bidrar till att ytterligare integrera hållbarhetstänkande i hela organisationen.

Företagsrepresentanterna i Eltels arbetsgrupp har en rad olika befattningar inom hela Eltel-koncernen för att säkerställa att arbetsgruppen har den kompetens som krävs för att täcka alla aspekter av hållbarhet. Arbetsgruppen för hållbarhet rapporterar kvartalsvis till koncernledningen samt till vd:n och koncernchefen, som är ytterst ansvarig för hållbarhet på Eltel.