Vårt globala engagemang

Eltel har ett långsiktigt engagemang i flera globala hållbarhetsinitiativ. Vårt engagemang, tillsammans med dialoger med intressenter om relevanta ämnen, formar vårt strategiska beslutsfattande och ger oss en färdplan för hur vi ska skapa mervärde som partner, arbetsgivare och investeringsmöjlighet.

Våra externa engagemang är avgörande för att förbättra transparensen med intressenter och hjälpa oss att utveckla vår förståelse för den hållbarhetspåverkan vår
verksamhet har på världen.

 

Science Based Targets-initiativet (SBTi) 

Eltel har tre klimatmål för 2030, vilka godkänts av SBTi. Läs mer >>

CDP – klimatförändring och vatten

Eltel har rapporterat till CDP:s klimatförändringsprogram sedan 2016 och till CDP:s vattenprogram sedan 2023.

FN:s Global Compact

Eltel gjorde 2014 ett skriftligt åtagande att arbeta med FN:s Global Compact och har sedan dess förbundit sig att arbeta med dess tio principer om mänskliga rättigheter,
arbetsrätt, miljö och antikorruption. Principerna är inbäddade i vår strategi, våra policyer och våra rutiner samt i relaterade processer.

EcoVadis

Under 2023 utvärderades hela Eltel-koncernen för första gången av EcoVadis.

Globala mål för hållbar utveckling

FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG) tillhandahåller en färdplan för hur vi tillsammans kan arbeta för att övervinna de globala utmaningar som grundar sig i ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Eltel stöder samtliga av de globala målen för hållbar utveckling, men som ledande inom hållbarhet i infranätbranschen tror vi att vi kan bidra mest till sju av målen under de breda teman ”ansvarsfull arbetsgivare”, ”hållbara samhällen” och ”klimat och miljö”.

SDG 5

SDG8

Ansvarsfull arbetsgivare

Eltel erbjuder rättvisa och anständiga arbetsvillkor för sina egna medarbetare och för medarbetare hos sina partner i leverantörskedjan, främjar hälsa och säkerhet och stöder mångfald på arbetsplatsen och jämställdhet mellan könen.

SDG9

SDG11

Hållbara samhällen

Eltel bygger och underhåller infranät som blir allt viktigare för företags och privatpersoners behov.

SDG7

SDG12

SDG13

Klimat och miljö

De infranätlösningar Eltel erbjuder möjliggör övergången till ett robust, resilient och koldioxidneutralt samhälle. Eltel arbetar också aktivt för att minska klimatpåverkan från den egna verksamheten och anpassar sin verksamhet till principerna för cirkulär ekonomi, effektiv avfallshantering och ansvarsfulla inköp av material.