Eltels resa för att kraftigt minska sin klimatpåverkan fram tills 2030

Med en långsiktig ambition att uppnå nettonollutsläpp 2050 fick Eltel, under 2022, sina vetenskapsbaserade klimatmål verifierade av en tredje part.

Klimatmål verifierade av tredje part

I slutet av 2022 verifierades och godkändes Eltels tre klimatmål av Science Based Targets-initiativet (SBTi), som är ett samarbete mellan CDP (tidigare känt som Climate Disclosure Project), FN:s Global Compact, World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF).

SBTi:s godkännande av Eltels mål garanterar att vår klimatfärdplan är i linje med den allra senaste klimatvetenskapen om begränsning av växthusgasutsläpp. På kort sikt innebär det att uppnå målen i Parisavtalet och begränsa den globala uppvärmningen till mindre än 1,5 °C över förindustriell nivå.

De tre målen omfattar utsläpp i scope 1, scope 2 respektive scope 3:

Scope 1 – utsläppsminskningsmål

Eltel har åtagit sig att minska de absoluta växthusgasutsläppen från scope 1 med 42 procent fram tills 2030. Eltels scope 1-utsläpp är direkta utsläpp till följd av bränsleförbrukning för Eltels fordonsflotta och energiförbrukning på plats (uppvärmning).

Scope 2 – utsläppsminskningsmål

Eltel har åtagit sig att öka sina inköp av förnybar el från 31 procent till 100 procent fram till 2030. Verksamheten i de nordiska länderna förväntas uppnå
detta mål år 2026. Eltels scope 2-utsläpp är indirekta utsläpp genererade av inköpt energi som används i Eltels kontorslokaler.

Scope 3 – mål för utsläppsengagemang

Eltel har åtagit sig att se till att två tredjedelar av dess leverantörer efter utsläpp har vetenskapsbaserade mål upprättade för att minska sina utsläpp år 2026. Eltels scope 3-utsläpp utgörs av samtliga övriga indirekta utsläpp som förekommer i Eltels leverantörskedja som inte redan ingår i scope 2.

Eltels klimatfärdplan fram tills 2030

De tre koncerngemensamma målen löper fram tills 2030, och 2021 är basåret. I varje land där Eltel är verksamt har det skapats en egen färdplan för att bidra till de koncerngemensamma målen. Färdplanen bortom 2030 – mot nettonollutsläpp fram till 2050 – kommer att stakas ut under de kommande åren.

Eltel har påbörjat sin resa för att avsevärt minska sin klimatpåverkan under de kommande åren.

Erno Lehto Hållbarhetschef på Eltel