Styrelseutskott

Revisionsutskott

Styrelsen har inom sig utsett ett revisionsutskott. Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska revisionsutskottet bestå av tre ledamöter, varav en majoritet ska vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, och minst en av de ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Det nuvarande revisionsutskottet består av tre ledamöter: Roland Sundén (ordförande), Joakim Olsson och Erja Sankari. De nuvarande ledamöterna i revisionsutskottet anses som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning.

Revisionsutskottets huvuduppgifter är att:

  • Övervaka bolagets finansiella rapportering
  • Övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering
  • Hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen
  • Granska och övervaka revisorns opartiskhet och oberoende och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller andra tjänster än revisorstjänster till bolaget
  • Biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval
  • Ge råd och utföra andra uppgifter som är specifikt delegerade från styrelsen.

Som en del av uppgifterna ovan ska revisionsutskottets ordförande bistå bolagsledningen i frågor kring finansiell rapportering och informationsgivning samt ha kontinuerlig kontakt med revisorn i dessa frågor.

Vidare ska revisionsutskottets ordförande bistå den verkställande direktören, finansdirektören och koncernens kommunikationsavdelning i frågor rörande informationsgivning, finansiella rapporter och kontakter med media, främst i krissituationer.

Ersättningsutskott

Styrelsen har inom sig utsett ett ersättningsutskott. Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska ledamöterna i ersättningsutskottet vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Eltels ersättningsutskott ska bestå av minst två styrelseledamöter, valda av bolagsstämman.

Det nuvarande ersättningsutskottet består av Per Sjöstrand (ordförande), Ann Emilson och Roland Sundén. De nuvarande ledamöterna i ersättningsutskottet anses som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning.

Ersättningsutskottets huvuduppgifter är att:

  • Bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för de ledande befattningshavarna
  • Följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till de ledande befattningshavarna
  • Övervaka och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om, samt gällande ersättningsstrukturer och nivåer inom bolaget
  • Bedöma och planera för efterträdare till Eltels ledning.