Styrelseutskott

Revisionsutskott

Styrelsen har inom sig utsett ett revisionsutskott. Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska revisionsutskottet bestå av tre ledamöter, varav en majoritet ska vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, och minst en av de ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Det nuvarande revisionsutskottet består av tre ledamöter: Gunilla Fransson (ordförande), Roland Sundén och Joakim Olsson. De nuvarande ledamöterna i revisionsutskottet anses som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning.

Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt:

(a) övervaka Bolagets finansiella rapportering,
(b) med avseende på den finansiella rapporteringen, övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering,
(c) hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen,
(d) granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisorstjänster, och
(e) biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval.

Som del av uppgift (a) och (b) ovan, ska revisionsutskottets ordförande bistå bolagsledningen i frågor rörande finansiell rapportering och informationsgivning samt ha en löpande kontakt med revisorn i dessa frågor.

Därtill ska revisionsutskottets ordförande bistå den verkställande direktören, finansdirektören och IR-chefen i frågor rörande informationsgivning, finansiell rapportering och kontakter med media, särskilt vad gäller krissituationer, samt godkänna ärenden som rör informationsgivning.

Ersättningsutskott

Styrelsen har inom sig utsett ett ersättningsutskott. Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska ledamöterna i ersättningsutskottet vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Eltels ersättningsutskott ska bestå av minst två styrelseledamöter, valda av bolagsstämman.

Det nuvarande ersättningsutskottet består av Ulf Mattsson (ordförande), Håkan Dahlström och Roland Sundén. De nuvarande ledamöterna i ersättningsutskottet anses som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Ersättningsutskottets huvuduppgifter är att:

(a) bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för de ledande befattningshavarna,
(b) följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till de ledande befattningshavarna, och
(c) följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och nivåer inom bolaget.