Ersättning och incitamentsprogram

Eltels övergripande policy är att erbjuda en konkurrenskraftig och marknadsbaserad ersättningsnivå bestående av både fast och rörlig lön, pension och andra ersättningskomponenter.

Ersättning till ledande befattningshavare ska motivera den högsta ledningen att göra sitt yttersta för Eltels aktieägares intressen. Ersättningen ska fastställas i relation till ansvarsområde, arbetsuppgifter, expertis och resultat. Den fasta lönedelen motsvarar och kompenserar ett engagerat ledningsarbete på hög professionell nivå som tillför värde till Eltel.

Den kortfristiga rörliga lönekomponenten baseras på förutbestämda och mätbara finansiella och individuella mål. Kriterierna rekommenderas av ersättningsutskottet och fastställs slutgiltigt av styrelsen.

Ledande befattningshavare kan erbjudas långsiktiga incitamentsprogram på marknadsbaserade villkor. Syftet med aktiebaserade incitamentsprogram är att uppnå ökning och spridning av aktieägandet/-exponeringen bland de ledande befattningshavarna samt att öka samstämmigheten mellan befattningshavarnas och aktieägarnas intressen.