Valberedning

Valberedningen representerar bolagets aktieägare.

Instruktionen för valberedningen följer Svensk kod för bolagsstyrning vad gäller utnämningen av valberedningens ledamöter. Ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Ledamöterna i valberedningen ska, i samband med sina uppdrag, utföra sina uppgifter i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning. valberedningens huvudsakliga uppgifter är att nominera kandidater till posterna som ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt lämna förslag på arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna. valberedningen ska också nominera kandidater till posten som revisor samt lämna förslag på arvode till denna.