Eltel whistleblowing system

Eltels anställda, partners och andra intressenter kan råka ut för en situation som inte verkar vara i överensstämmelse med Eltels företagsvärderingar som anges i uppförandekoden.

Vi uppmuntrar dig att berätta för oss om du upplever eller bevittnar ett beteende som du tror kan bryta mot lokal eller internationell lag, vår uppförandekod, våra värderingar, policyer och instruktioner eller mänskliga rättigheter relaterade till vår verksamhet. Eltels whistleblowing-system är kanalen för att rapportera dessa problem.

Hur fungerar det?

  • All kommunikation kommer att krypteras för att säkerställa anonymitet.
  • Meddelanden tas emot av det nya externa systemet som är lösenordskyddat, inte registrerar IP-adresser och inte använder cookies.
  • Systemet hanteras av en extern leverantör – verksam på en oberoende plattform för rapportering och kommunikation.
  • Systemet är implementerat i alla Eltel-länder förutom Litauen och Tyskland.
  • Den lokala CU Legal Manager är ansvarig för hanteringen av whistleblowing-rapporter och möjliggör därmed kommunikationen på det lokala språket.
  • Kontaktvägar för whistleblowers finns på intranätet och de externa webbplatserna.
  • Rapporter kommer att undersökas noggrant på konfidentiell basis och resultaten rapporteras tillbaka till whistleblowern.

Eltel följer EU:s whistleblowing-direktiv

För att samordna den befintliga lagstiftningen på området och skydda personer som rapporterar överträdelser i hela EU har EU antagit det så kallade Whistleblower-direktivet. Vår whistleblowing-policy har reviderats i enlighet med direktivet och gäller från december 2021.