Aktiekapital

Eltels aktiekapital på den 31 januari 2020 uppgick totalt till 158 838 751 euro, på totalt 157 499 081 aktier.
Datum för registrering hos Bolagsverket Transaktioner Stamaktier och förändring i stamaktier C-aktier och förändring i C-aktier Totalt antal aktier Förändring i aktiekapital (euro) Summa aktiekapital (euro) Kvotvärde (euro)
31 dec 2020   156 649 081 850 000 157 499 081   158 838 751 1,01
31 dec 2019   156 649 081 850 000 157 499 081   158 838 751 1,01
31 jan 2019 Emission av nya C-aktier   850 000 157 499 081 858 500 158 838 751 1,01
31 dec 2018   156 649 081 0 156 649 081   157 980 251 1,01
21 aug 2018 6) Minskning av aktiekapital   -448 514 156 649 081 -452 999 157 980 251 1,01
9 jul 2018 5) Omstämpling av aktier 88 486 -88 486 157 097 595 158 433 250
31 dec 2017   156 560 595 537 000 157 097 595   158 433 250 1,01
7 jul 2017 Nyemission 420 224 157 097 595 423 797 158 433 250 1,01
3 jul 2017 Nyemission 93 516 133 156 677 371 94 311 214 158 009 453 1,01
3 jul 2017 4) Minskning av aktiekapital   63 161 238 -62 624 238 63 698 239 1,01
31 dec 2016   62 624 238 537 000 63 161 238   126 322 477 2,0
5 apr 2016 Emission av nya C-aktier   537 000 63 161 238 1 074 000 126 322 477 2,0
31 dec 2015   62 624 238 62 624 238   125 248 477 2,0
12 feb 2015 Nyemission 356 655 62 624 238 713 310 125 248 477 2,0
6 feb 2015 Nyemission i Erbjudandet 10 237 058 62 267 583 20 474 116 124 535 167 2,0
6 feb 2015 Kvittningsemission av PIK notes 1 585 957 52 030 525 3 171 914 104 061 051 2,0
6 feb 2015 Indragning av aktier -1 985 457 50 444 568 -3 970 914 100 889 137 2,0
6 feb 2015 3) Nyemission i Erbjudandet 9 248 236 52 430 025 18 496 472 104 860 051 2,0
6 feb 2015 2) Omstämpling av aktier   0   86 363 579 2,0
22 jan 2015 Omvänd split 20:1 -820 454 001 43 181 789 86 363 579 2,0
15 jan 2015 1) Omstämpling av aktier   0   86 363 579 0,1
1 jan 2015   863 635 790 863 635 790   86 363 579 0,1

1) 20 aktier av serie B stämplades om till 20 aktier av serie A
2) Samtliga aktier stämplades om till aktier av ett och samma slag
3) Dessa aktier tecknades av SEB för de teckningsberättigades räkning i enlighet med Prospektet till en teckningskurs som motsvarar 2 euro per aktie. Sedan betalning och leverans skett på likviddagen har SEB lämnat ett kapitaltillskott till Bolaget med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan det slutligen fastställda priset i Erbjudandet och den av SEB erlagda teckningskursen.
4) Minskningen har beslutats den 1 juni 2017 av årsstämman
5) Samtliga aktier som stämplades var C-aktier och innehades av Eltel
6) Minskningen av aktiekapitalet med 452 999,14 euro genom inlösen av samtliga återstående 448,514 C-aktier till kvotvärde enligt p 5 i bolagsordningen och att det totala antalet aktier, beslutats av styrelsen. Samtliga C-aktier innehades av Eltel.

Kontaktperson

Elin Otter

Director, Communications and Investor Relations
+46 72 595 46 92 elin.otter@eltelnetworks.com