Aktiekapital

Eltels aktiekapital den 31 december 2023 uppgick totalt till 161 950 203 euro, på totalt 160 585 581 aktier.
Datum för registrering hos Bolagsverket Transaktioner Stamaktier och förändring i stamaktier C-aktier och förändring i C-aktier Totalt antal aktier Förändring i aktiekapital (euro) Summa aktiekapital (euro) Kvotvärde (euro)
31 dec 2023   156 736 781 3 848 800 160 585 581   161 950 203 1,01
30 nov 2023   156 736 781 3 848 800 160 585 581   161 950 203 1,01
20 nov 2023 Emission av nya C-aktier   2,354,500 160 585 581 2 374 508 161 950 203 1,01
31 dec 2022   156 736 781 1 494 300 158 231 081   159 575 695 1,01
7 jun 2022 Omvandling av aktier 87 700 -87 700 158 231 081   159 575 695  
31 mar 2022   156 649 081 1 582 000 158 231 081   159 575 695 1,01
18 mar 2022 Emission av nya C-aktier   972 000 158 231 081 980 260 159 575 695 1,01
1 feb 2022 7) Minskning av aktiekapital   -240 000 157 259 081 -242 039 158 595 435 1,01
31 dec 2021   156 649 081 850 000 157 499 081   158 837 475 1,01
31 dec 2020   156 649 081 850 000 157 499 081   158 837 474 1,01
31 dec 2019   156 649 081 850 000 157 499 081   158 837 474 1,01
23 jan 2019 Emission av nya C-aktier   850 000 157 499 081 857 223 158 837 474 1,01
31 dec 2018   156 649 081 0 156 649 081   157 980 251 1,01
21 aug 2018 6) Minskning av aktiekapital   -448 514 156 649 081 -452 999 157 980 251 1,01
9 jul 2018 5) Omstämpling av aktier 88 486 -88 486 157 097 595 158 433 250
31 dec 2017   156 560 595 537 000 157 097 595   158 433 250 1,01
7 jul 2017 Nyemission 420 224 157 097 595 423 797 158 433 250 1,01
3 jul 2017 Nyemission 93 516 133 156 677 371 94 311 214 158 009 453 1,01
3 jul 2017 4) Minskning av aktiekapital   63 161 238 -62 624 238 63 698 239 1,01
31 dec 2016   62 624 238 537 000 63 161 238   126 322 477 2,0
5 apr 2016 Emission av nya C-aktier   537 000 63 161 238 1 074 000 126 322 477 2,0
31 dec 2015   62 624 238 62 624 238   125 248 477 2,0
12 feb 2015 Nyemission 356 655 62 624 238 713 310 125 248 477 2,0
6 feb 2015 Nyemission i Erbjudandet 10 237 058 62 267 583 20 474 116 124 535 167 2,0
6 feb 2015 Kvittningsemission av PIK notes 1 585 957 52 030 525 3 171 914 104 061 051 2,0
6 feb 2015 Indragning av aktier -1 985 457 50 444 568 -3 970 914 100 889 137 2,0
6 feb 2015 3) Nyemission i Erbjudandet 9 248 236 52 430 025 18 496 472 104 860 051 2,0
6 feb 2015 2) Omstämpling av aktier   0   86 363 579 2,0
22 jan 2015 Omvänd split 20:1 -820 454 001 43 181 789 86 363 579 2,0
15 jan 2015 1) Omstämpling av aktier   0   86 363 579 0,1
1 jan 2015   863 635 790 863 635 790   86 363 579 0,1

1) 20 aktier av serie B stämplades om till 20 aktier av serie A.
2) Samtliga aktier stämplades om till aktier av ett och samma slag.
3) Dessa aktier tecknades av SEB för de teckningsberättigades räkning i enlighet med Prospektet till en teckningskurs som motsvarar 2 euro per aktie. Sedan betalning och leverans skett på likviddagen har SEB lämnat ett kapitaltillskott till Bolaget med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan det slutligen fastställda priset i Erbjudandet och den av SEB erlagda teckningskursen.
4) Minskningen har beslutats den 1 juni 2017 av årsstämman.
5) Samtliga aktier som stämplades var C-aktier och innehades av Eltel.
6) Minskningen av aktiekapitalet med 452 999,14 euro genom inlösen av samtliga återstående 448,514 C-aktier till kvotvärde enligt p 5 i bolagsordningen beslutats av styrelsen. Samtliga C-aktier innehades av Eltel.
7) Minskningen av aktiekapitalet med 242 039,47 euro genom inlösen av 240 000 C-aktier som innehades av Eltel.

Kontaktperson

Elin Otter, Director, Communications and Investor Relations, Eltel

Elin Otter

Kommunikations- och ir-direktör
+46 72 595 46 92 elin.otter@eltelnetworks.com