Hälsa och säkerhet

Att våra anställda återvänder hem tryggt och säkert efter jobbet varje dag är vår högsta prioritet.

På Eltel handlar säkerhet inte bara om personlig skyddsutrustning, incidentrapporter och anpassning till den aktuella pandemiutmaningen – det är också ett tankesätt som vi aktivt väljer varje dag.

Säkerhetskultur

Vi arbetar hårt för att främja en kultur där säkerhet är en primär angelägenhet bland våra anställda och underleverantörer. Det proaktiva arbetet med att förebygga och minska antalet skador och olyckor på arbetsplatser samt med att främja hälsa och välbefinnande har fortsatt sedan 2015.

Riskanalys, rätt utrustning, rätt utbildning och rätt information är en grundförutsättning för alla arbetsmoment. Rapportering och uppföljning av riskobservationer, tillbud och olyckor har utvecklats under året, och analyser av tillbud och potentiella incidenter har gett värdefulla insikter i vårt förebyggande säkerhetsarbete.

Uppföljande dialog med medarbetare som är sjuka och rehabiliteringsstöd till de långtidssjukskrivna är också viktiga åtgärder för att minska frånvaron på grund av sjukdom. 

Hälso- och säkerhetsrisker

Eltel har tydligt definierat riskerna för hälsa och säkerhet för våra medarbetare. Högriskaktiviteter som rör den dagliga verksamheten omfattar elsäkerhet, arbete på höjd, hantering av åldrande infrastruktur och trafiksäkerhet. Trafiksäkerheten är ett särskilt viktigt område för Eltel eftersom teamen tillbringar mycket tid på vägarna. Eltel söker ständigt identifiera och implementera modernare och säkrare lösningar och processer för att minska riskerna.