Hälsa och säkerhet

Vår främsta prioritet är att säkerställa att både våra medarbetare och underentreprenörer kan återvända hem tryggt och säkert varje dag. På Eltel handlar säkerhet inte bara om att tillhandahålla personlig skyddsutrustning och incidentrapporter – det är också en inställning som vi väljer att ha varje dag.

En robust säkerhetskultur

Vi arbetar hårt för att främja en kultur där säkerhet är en primär angelägenhet bland våra anställda och underleverantörer. Det proaktiva arbetet med att förebygga och minska antalet skador och olyckor på arbetsplatser samt med att främja hälsa och välbefinnande har fortsatt sedan 2015.

Riskanalys, rätt utrustning, rätt utbildning och rätt information är en grundförutsättning för alla arbetsmoment. Rapportering och uppföljning av riskobservationer, tillbud och olyckor samt analyser av tillbud och potentiella incidenter ger värdefulla insikter i vårt förebyggande säkerhetsarbete.

Uppföljande dialog med medarbetare som är sjuka och rehabiliteringsstöd till de långtidssjukskrivna är också viktiga åtgärder för att minska frånvaron på grund av sjukdom.

Vårt tillvägagångssätt

Högriskaktiviteter, som rör den dagliga verksamheten för både medarbetare och underentreprenörer, omfattar trafiksäkerhet, elsäkerhet, arbete på hög höjd och hantering av infrastruktur. Vi strävar ständigt efter att identifiera och implementera modernare och säkrare lösningar samt processer för att minimera dessa risker.

Hälsa och säkerhet hanteras på koncernnivå med landsenheter som implementerar sina egna planer och mål baserat på den lokala situationen.

Våra framsteg under 2023

  • Sjukfrånvaron på grund av arbetsskador (LTIFR) per miljon arbetade timmar inom hela koncernen har förbättrats med 20 procent jämfört med 2022.
  • Stärkt säkerhetskultur, till exempel via genomförandet av en säkerhetsvecka i alla länder där Eltel är verksamt.
  • Cirka 1 000 safety walks genomfördes på arbetsplatserna jämfört med 700 under 2022.
  • Utbildning inom hälsa och säkerhet var ett fokusområde under året, och många landsenheter förbättrade sin utbildning av medarbetare och underentreprenörer baserat på respektive lands specifika hälsa, säkerhet och miljö (HSE) riskprofiler.
  • De månatliga mötena om HSE breddades till att omfatta fler funktioner.

Vägledande ramverk

ISO 45001
SDG 5
SDG 8