Hälsa och säkerhet

Att säkerställa att våra anställda återvänder hem efter jobbet tryggt och säkert varje dag är vår högsta prioritet.

På Eltel handlar säkerhet inte bara om personlig skyddsutrustning, incidentrapporter och anpassning till utmaningarna – det är också en inställning som vi väljer att ha varje dag.

En robust säkerhetskultur

Vi arbetar hårt för att främja en kultur där säkerhet är en primär angelägenhet bland våra anställda och underleverantörer. Det proaktiva arbetet med att förebygga och minska antalet skador och olyckor på arbetsplatser samt med att främja hälsa och välbefinnande har fortsatt sedan 2015.

Riskanalys, rätt utrustning, rätt utbildning och rätt information är en grundförutsättning för alla arbetsmoment. Rapportering och uppföljning av riskobservationer, tillbud och olyckor samt analyser av tillbud och potentiella incidenter ger värdefulla insikter i vårt förebyggande säkerhetsarbete.

Uppföljande dialog med medarbetare som är sjuka och rehabiliteringsstöd till de långtidssjukskrivna är också viktiga åtgärder för att minska frånvaron på grund av sjukdom.

Som en del av Eltels riskbedömningsprocesser har vi bedömt att vår personals hälsa och säkerhet är vårt huvudsakliga fokusområde när det gäller framträdande risker för mänskliga rättigheter. Våra processer för att minska risker, våra processer, vår KPI-spårning och rapportering till ledande befattningshavare enligt beskrivningen ovan är prioriterade av företaget.

Aktiviteter 2022

Första skadefria månaden någonsin, oktober 2022.                                                                                                                                         

Goda framsteg med LTIFR-nyckeltalet och den ökade användningen av SJA-analysformuläret (analys för säkerhet i arbetet).

Hälso- och säkerhetsrisker

Eltel har tydligt definierat riskerna för hälsa och säkerhet för våra anställda. Högriskaktiviteter som rör den dagliga verksamheten omfattar elsäkerhet, arbete på höjd, hantering av åldrande infrastruktur och trafiksäkerhet. Trafiksäkerheten är ett särskilt viktigt område för Eltel eftersom teamen tillbringar mycket tid på vägarna med att köra från plats till plats. Eltel arbetar ständigt med att identifiera och implementera modernare och säkrare lösningar och processer för att minska riskerna.

Vägledande ramverk

ISO 45001
SDG 5
SDG 8