Code of Conduct

Eltel ställer höga etiska krav krav på sin affärsverksamhet genom att handla på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt. Syftet med denna Code of Conduct är att förebygga olagligt och oetiskt beteende.

1. Syfte

Eltel-koncernen, inklusive alla bolag , affärsenheter och enheter som tillhör Eltelkoncernen (i fortsättningen ”Eltel”) ställer höga etiska krav vid utförande av sin verksamhet genom att handla på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt i enlighet vad som anges i denna Code of Conduct.

Styrelsen i Eltel AB bekräftar och betonar vikten av att Eltels chefer, ledare och anställda tar en aktiv roll i att driva och förvalta regelefterlevnad- och etikpolicyn och arbetar för en företagskultur som efterlever lagar och tillämpar sunda etiska principer. 

Styrelsen i Eltel AB har antagit denna Code of Conduct som ska tillämpas i hela koncernen. Alla chefer, ledare och anställda på Eltel ansvarar för att följa denna Code of Conduct och agera på rätt sätt. Att en medarbetare inte har läst och/eller godkänt denna Code of Conduct befriar inte honom eller henne från skyldigheten att följa denna Code of Conduct tillämpliga lagar, förordningar och andra Eltel-policyer som är relaterade till hans/hennes arbete. 

Eltel uppmuntrar kunder och andra intressenter att tillämpa och följa principerna som uttrycks i denna policy. Därför förpliktar Eltel genom kontrakt sina leverantörer och underleverantörer att tillämpa principerna som uttrycks i denna policy.

Syftet med denna Code of Conduct är att förhindra olagligt och/eller oetiskt handlande. Genom denna Code of Conduct strävar Eltel efter att skapa en kultur av tillit, ansvar och integritet och stärka Eltel som företagsmedborgare på alla marknader där Eltel bedriver verksamhet.

2. Tillämpning och omfattning

Denna policy tillämpas på alla enheter och alla anställda inom Eltel.

3.  Policyförklaring

3.1 Etiska riktlinjer

För att säkerställa att Eltel bedriver sin verksamhet på ett etisk, transparent och rättvist sätt tillämpas följande etiska riktlinjer.

3.2 Efterlevnad av lagstiftning och respekt för seder och bruk

Eltel respekterar alla tillämpliga lagar och regler i alla länder där Eltel bedriver verksamhet (nedan kallad ”lagstiftning”) och följer de höga etiska riktlinjer som gäller för Eltels verksamhet, däribland att bedriva verksamheten på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt. Eltel strävar efter att respektera kultur, sociala strukturer, seder och bruk i de länder där vi har verksamhet, såvida det inte innebär att Eltel bryter mot någon lagstiftning eller denna Code of Conduct.

Om olagligt eller oetiskt handlande upptäcks i Eltels verksamhet, kommer lämpliga åtgärder att vidtas för att i god tid reagera på detta handlande och förhindra framtida handlande.

3.3 Utredningar , inspektioner och förfrågningar

Eltel agerar rättframt, ärligt och sanningsenligt i alla samtal med myndighetsrepresentanter, brottsbekämpande myndigheter och statliga tjänstemän och samarbetar med dessa genom att tillgodose rimliga informationskrav.

3.4 Respekt för miljö och kvalitetsstandarder

I all den verksamhet som bedrivs respekterar Eltel miljön och hållbar utveckling. I synnerhet har Eltel förbundit sig att efterleva höga kvalitetsstandarder.

3.5 Arbete

Eltel tillämpar värdiga och rättvisa arbetsförhållanden för samtliga anställda samt för sina underentreprenörer, leverantörer och andra kontraktsparter i alla länder där Eltel bedriver verksamhet. Säkerhet på arbetsplatsen är en viktig faktor för rättvisa och värdiga arbetsförhållanden. Vidare har Eltel specifikt åtagit sig att avskaffa och förhindra alla former av tvångsarbete, barnarbete och diskriminering relaterad till anställning och sysselsättning.

3.6 Mänskliga rättigheter

Eltel respekterar internationellt deklarerade mänskliga rättigheter och har åtagit sig att varken direkt eller indirekt vara inblandati brott mot mänskliga rättigheter.

3.7 Betalningar, bokföring och register

Eltel är fast beslutsamma i att upptäcka och eliminera all form av korruption och mutor. Detta skall ske genom att inom hela koncernen anta ett förhållningssätt byggt på nolltolerans mot korruption och mutor samt att implementera de policys som närmare beskrivs under kapital 3.2 nedan.

3.1.7 Betalningar, bokföring och register

Alla utbetalningar från Eltel genomförs endast mot mot en specificerad faktura som attesterats av en attestberättigad ledare eller anställd inom Eltel. Alla betalningar görs endast mot faktiskt utförda tjänster eller levererade varor och endast till parter som Eltel har en gällande och korrekt affärsrelation till. 

Eltel utfärdar och skickar specificerade fakturor och underlag till våra kunder. Alla fakturor baseras på faktiskt utförda tjänster eller levererade varor. 

Eltel har en detaljerad bokföring och registrer över alla intänkter och utgifter, och följer god bokföringssed enligt relevant lagstiftning.

3.8 Sund konkurrens

Eltel följer alla tillämpliga konkurrenslagar. Eltel har i synnerhet åtagit sig att konkurrera rättvist på alla marknader där vi har verksamhet eftersom konkurrens är en viktig drivkraft för innovation och effektivitet. Information om företagshemligheter ska inte införskaffas eller eftersökas på ett oberättigat sätt, inte heller ska sådan information användas på oberättigat sätt.

3.9 Åtgärder mot korruption och mutor

Eltel har nolltolerans mot mutor och korruption. Mutor innebär att erbjuda, ge, ta emot eller begära något av värde för att påverka ett statligt eller privat företag när de utövar sin verksamhet. Korruption innebär missbruk av makt för personlig vinning. Det inkluderar bland annat intressekonflikter, förskingring, bestickning, utpressning och nepotism.

  • Eltel har åtagit sig för att driva en affärsverksamhet med hög integritet i vilken mutor eller korruption inte är tillåtet.
  • Eltel varken betalar eller erbjuder sig att betala mutor, vare sig direkt eller genom tredje part. 
  • Eltel erbjuder inte och accepterar inte gåvor som otillbörligt påverkar våra affärsbeslut eller våra partners affärsbeslut. 
  • Eltel följer all lagstiftning om penningtvätt, inklusive rapporteringsskyldigheter.

3.10 Anmäla brott mot Code of Conduct

Anställda inom Eltel kan hamna i en situation där personer inte tycks följa vår Code of Conduct. Om detta inträffar uppmanas anställda att prata med sin chef. Känner sig en anställd inte bekväm med att rapportera den misstänkta oegentligheten till sin chef, kan anvisningarna i Eltels Visselblåsarpolicy följas. Alla Eltel-anställda uppmanas att rapportera, när de anser att en överträdelse av lagar eller uppförande har skett enligt vad som definieras i denna Code of Conduct.

Eltel - Code of Conduct