Bolagsordning

Bolagsordning för Eltel AB, org.nr 556728-6652, antagen vid årsstämma den 11 maj 2023.

§1

Bolagets företagsnamn är Eltel AB. Bolaget är publikt (publ).

§2

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.

§3

Bolaget skall direkt eller genom hel- eller delägda dotterbolag erbjuda servicetjänster i form av underhåll, uppgradering och projektleverans inom områden för energi, kommunikation, infrastruktur och försvar samt inom ramen för denna verksamhet förvärva, äga, förvalta och försälja aktier, andelar, värdepapper, värdepappersrelaterade instrument, företag eller del därav samt att förvalta och försälja fastigheter för egen räkning och ävensom bedriva därmed förenlig verksamhet.

§4

Bolagets aktiekapital skall vara minst EUR 63 161 238 och högst EUR 252 644 952.

§5

Antal aktier och aktieslag

Antalet aktier ska vara lägst 63 161 238 och högst 252 644 952.

Aktier kan utges i två serier, stamaktier och C-aktier. Stamaktier kan utges till ett antal av högst 100 % av samtliga aktier i bolaget och C-aktier till ett antal av högst 3,0 procent av samtliga aktier i bolaget.

Stamaktier har en röst och C-aktier 1/10 röst.

C-aktier berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar C-aktie till lika del i bolagets tillgångar som bolagets stamaktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya stamaktier och C-aktier ska ägare av stamaktier och ägare av C-aktier ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär teckning). Om erbjudna aktier inte räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast stamaktier eller C-aktier ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier eller C-aktier, äga rätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Vad som föreskrivits ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid sådan emission av teckningsoptioner eller konvertibler som inte sker mot betalning med apportegendom.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Bolagets styrelse äger besluta om minskning av aktiekapital genom inlösen av samtliga C-aktier. Vid beslut om inlösen ska innehavare av C-aktier vara skyldig att låta lösa in sina samtliga C-aktier för ett belopp som motsvarar kvotvärdet. Utbetalning av inlösenbeloppet ska ske snarast.

C-aktie, som innehas av bolaget självt skall, på begäran av styrelsen, kunna omvandlas till stamaktie. Omvandlingen ska därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när den registreras i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.

§6

Styrelsen skall bestå av minst 3 och högst 10 ledamöter med högst 3 suppleanter.

§7

Bolaget skall ha minst 1 och högst 2 revisorer, med eller utan revisorssuppleant, eller ett registrerat revisionsbolag.

§8

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelsen sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelsen skett.

§9

Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena sex bankdagar före bolagsstämman, dels göra anmälan till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§10

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad i enlighet med 7 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt på bolagsstämma genom poströstning före bolagsstämman i enlighet med 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

§11

Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader från utgången av det föregående räkenskapsåret.

Följande ärenden skall behandlas på årsstämman:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 8. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna.
 12. Val av styrelse, samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
 13. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§12

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 0101–1231.

§13

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6–8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).