Eltel beslutar om omedelbara operativa åtgärder i sin projektverksamhet

Eltels tidigare kommunicerade pågående operationella översyn av sin projektverksamhet, initierad på grund av resultatavvikelser under 2016, har nu resulterat i ett flertal beslutade omedelbara åtgärder. Dessa åtgärder med syfte att minska risknivån i Eltels projektportfölj omfattar bland annat förstärkande av organisation och förbättringar av projektrelaterad styrning och processer. Implementeringen av vissa av dessa åtgärder har redan påbörjats.

Med början i oktober 2016 genomför Eltels ledning en grundlig översyn av den projektrelaterade delen av Eltels verksamhet. Granskningen har omfattat en fördjupad analys av varje projekt och nuvarande riskexponering, samt en ambition att identifiera åtgärder för att övergripande ytterligare stärka kontrollen och processerna i projektverksamheten. En intern granskning av alla projekt med ett värde på minst 2 miljoner euro har genomförts. Analysen har nu resulterat i ett flertal beslutade åtgärder.

Håkan Kirstein, VD och koncernchef på Eltel kommenterar:
"Det svaga utfallet i vissa av våra större projekt har tydligt påverkat vår lönsamhet och visat att nuvarande riskexponering är alltför hög. För att minska risknivån i vår projektverksamhet var vi identifierat vissa områden som vi behöver förändra och förbättra. Dessa beslutade åtgärder är viktiga första steg för att säkerställa ett stabilt och starkt projektresultat både på kort och lång sikt. Detta kommer troligen att få konsekvenser på både storlek och sammansättningen av Eltels projektportfölj framöver. Parallellt med denna operativa översyn och de planerade åtgärderna har vi inlett en översyn av Eltels strategi för projektverksamheten. Trots de nuvarande utmaningarna i vissa projekt är det viktigt att betona att Eltels resterande verksamhet går bra och de underliggande drivkrafterna inom Infranetindustrin är fortsatt starka."

De beslutade operativa insatserna i projektverksamheten, vilka börjar omgående och genomförs under 2017, innehåller följande:

Förstärkt organisation
Eltel har etablerat en enhet med dedikerat fokus på kontroll och struktur i styrningen av Eltels projektverksamhet. Per den 1 december har en ny direktör rekryterats för denna funktion som kommer att rapportera till Håkan Kirstein, VD för Eltel. Denna nya funktion ansvarar för att genomföra och följa upp de beslutade nya kontrollrutiner och processer som beskrivs nedan.

Förstärkning av styrning och processer
Förstärkning av kontroll och processer i projektverksamheten innehåller flera åtgärder relaterat till projektstyrning, riskbedömning, rapportering, revision och verktyg som täcker hela processen - från anbudsförfarande till genomförandet av ett projekt. En ny styrningsinstans – projektkommittén - avseende styrning av speciella projekt kommer att tas i bruk i syfte att göra grundlig riskbedömning redan från anbudsfasen. En ny förbättrad rapporteringsmodell kommer också att introduceras i hela Eltels projektportfölj, från projektnivå med konsolidering upp till styrelsenivå. Dessutom kommer Eltels riktlinjer för anbudsförfarande också att förnyas.

För mer information:
Ingela Ulfves
VP - IR and Group Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 december 2016 kl. 12:00 CET.

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2015 hade Eltel en omsättning på 1 255 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 600. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.