Årsstämma 2024

Eltels årsstämma för räkenskapsåret 2023 kommer att äga rum den 14 maj 2024 kl. 14.00 i Inderes Events lokaler på Västra Trädgårdsgatan 19 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar att delta i årsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 3 maj 2024,
  • dels inkomma med anmälan om sin avsikt att delta i årsstämman enligt anvisningarna under Deltagande i stämmolokalen nedan, alternativt inkomma med poströst enligt anvisningarna under Deltagande genom poströstning nedan, senast den 7 maj 2024.

Deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som önskar att delta i stämmolokalen, personligen eller genom ombud, ska senast den 7 maj 2024 anmäla detta till bolaget. Anmälan om deltagande i årsstämman ska ske per post till: Eltel AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm, eller per e-post till: GeneralMeetingService@euroclear.com. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer och aktieinnehav att företrädas vid årsstämman.

Aktieägare som företräds av ombud ska vid årsstämman förete daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren och andra behörighetshandlingar samt ombeds att skicka in kopior av sådana handlingar till bolaget i samband med anmälan enligt ovan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.eltelgroup.com, och kan även beställas genom att kontakta bolaget.

Deltagande genom poströstning

Eltels styrelse har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning, i enlighet med föreskrifterna i Eltels bolagsordning. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Formuläret för poströstning finns tillgängligt på Eltels webbplats www.eltelgroup.com.

Aktieägare som önskar att delta genom poströstning ska skicka in ifyllt och undertecknat formulär för poströstning per post till: Eltel AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm, eller per e-post till: GeneralMeetingService@euroclear.com. Fullständigt formulär ska vara Eltel till handa senast den 7 maj 2024. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclears webbplats: https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska en daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren och andra behörighetshandlingar biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.eltelgroup.com, och kan även beställas genom att kontakta bolaget. 

Aktieägare som vill delta i stämmolokalen, personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt anvisningarna under Deltagande i stämmolokalen ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte är tillräckligt för aktieägare som vill delta i stämmolokalen.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade (i depå) genom bank eller annan förvaltare måste begära att tillfälligt bli inregistrerad för rösträtt i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB (så kallad rösträttsregistrering) för att ha rätt att delta i årsstämman, oavsett om deltagande sker i stämmolokalen eller genom poströstning. Endast rösträttsregistreringar som gjorts senast den 7 maj 2024 kommer att beaktas. Aktieägaren måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före detta datum enligt förvaltarens rutiner och begära rösträttsregistrering.

Kontaktperson

Caroline Lindgren

Chefsjurist och inköpsdirektör
+46 70 617 65 73 caroline.lindgren@eltelnetworks.com