Strategi och mål

Som leverantör av tekniska tjänster för el- och kommunikationsnät inser vi att operativ spetskompetens måste vara en nyckelfaktor i allt vi gör.

Vår strategi – Operational Excellence

2017 fattades beslut om att omstrukturera Eltel för att fokusera på områden med en balanserad risknivå, där Eltel har en ledande marknadsposition, hög kompetens och affärsmodellen är repetitiv samt primärt bygg-, service-, och underhållsinriktad. År 2019 tog Eltel nästa steg på sin transformationsresa. Ett nordiskt fokus med lägre risk och färre kapitalintensiva projekt gör det möjligt för oss att fortsätta utveckla, växa och investera i företaget för att säkerställa långsiktigt hållbart värdeskapande för bolaget och dess aktieägare. 

Parallellt har en strategi för befintlig verksamhet utvecklats, där fokus ligger på operativ lönsamhet. Strategin, som genomförs 2019–2021, är inriktad på att höja den operativa marginalen genom att skapa kundfokus, effektivisera, mäta och följa upp relevanta nyckeltal samt förenkla den dagliga verksamheten för Eltels tekniker. Därutöver ligger fokus på att öka kompetensen inom organisationen genom olika former av utbildningsinsatser samt nyrekrytering.

Därmed skapas förutsättning för uthållig tillväxt, lönsamhet och aktieägarvärde.

Våra mål

Eltels strategi – Operational Excellence – är uppbyggd runt tre mål som stöder varandra och bidrar till vår framgång:

  • Nöjda kunder
  • God avkastning för ägare
  • Engagerade medarbetare

Fokus på våra nordiska marknader

Eltel fokuserar strategiskt på de nordiska marknaderna, där vi har en marknadsledande position. Ett nordiskt fokus med lägre risk och färre kapitalintensiva projekt gör att Eltel kan fortsätta utvecklas, växa och investera i syfte att säkerställa långsiktigt hållbart värdeskapande för bolaget, dess aktieägare och samhället i stort.

Främja lönsamhet och vinna marknadsandelar

Eltel har fyra strategiska prioriteringar som är utformade för att främja lönsamhet och vinna marknadsandelar på sina huvudmarknader:

  • Uppfyll alltid våra kundlöften
  • Optimera utnyttjandet av kompetenser och resurser
  • Förbättra teamens prestationer
  • Jobba smartare och förbättra kvaliteten

Eltels finansiella mål för slutet av 2023

Group operativt EBITA marginal 5 %
Årlig tillväxt i Norden från 2022 och framåt 2–4 %
Skuldsättningsgrad 1,5–2,5x nettoskuld/EBITDA
Utdelning Med reservation för skuldsättningsgrad

 

Kontaktperson

Elin Otter, Director, Communications and Investor Relations, Eltel

Elin Otter

Director, Communications and Investor Relations
+46 72 595 46 92 elin.otter@eltelnetworks.com