Strategi och mål

Eltel är en ledande leverantör av tjänster för kritiska kommunikations- och elnät – infranät. Verksamheten bedrivs i Norden, Polen, Tyskland och Litauen i landsbaserade organisationer med eget resultatansvar.

Vår strategi – mot hållbar lönsam tillväxt

Strategin beskriver var Eltel-koncernen ska befinna sig i slutet av 2025 för att nå de långsiktiga mål som har satts upp för koncernen. Genom att framgångsrikt genomföra denna strategi bygger vi en plattform för hållbar lönsam tillväxt och lämnar tiden med dålig lönsamhet och minskad nettoomsättning bakom oss.

Ambitionen är att uppnå 2–4 procent årlig tillväxt och 5 procent operativ EBITA i slutet av 2025. Baserat på strategin kommer varje del av koncernen att skapa årliga affärsplaner som beskriver hur enheterna ska utveckla verksamheten och uppfylla målen.

Strategin består av ett antal val och satsningar som utgör språngbrädor för att nå den nya önskade positionen.

Kortfattat handlar strategin om att öka försäljningen på mindre mogna delmarknader (jämfört med där vi är aktiva idag), minska maktobalansen med våra största kunder och därmed minska prispressen. Vi ökar också vinstmarginalen i alla aktiviteter (nuvarande och nya verksamheter).

Where to play:

Utöka vår kundbas inom traditionella och angränsande segment (t.ex. ägare av telekominfrastruktur) och med traditionella eller liknande kundbehov t.ex. inom offentlig kommunikation, inomhustäckning, nätanslutningspunkter.

Gå in på nya och angränsande marknader som vindkraft, solceller, batterilagringslösningar och elfordonsladdning genom att utnyttja Eltels geografiska täckning, kompetens och organisation, samt lägga till relevanta ekosystempartners.                                                                                                                      

 

 

How to win:

Nya affärsmodeller genom expansion av värdekedjan och ”som-en-tjänst”-tänk, inklusive operativ ledning, proaktiv övervakning osv.

Effektivisering nuvarande verksamhet, genom process- och kvalitetsförbättringar och expansion av framgångsrika affärsområden med hög marginal, såsom Smart Grid.

Integrera hållbarhet som en del av vår kultur, verksamhet och vårt tjänsteutbud för att utforska nya marknadsmöjligheter.

Utveckla vårt tankesätt och vår organisationsstruktur för att bli djärva, hungriga och smarta, samtidigt som vi ökar förståelsen för, samt nödvändigheten, av att förändras, inklusive att kräva högre priser.

Eltels finansiella mål för slutet av 2025

Koncernens justerade EBITA-marginal 5 %
Årlig tillväxt 2–4 %
Skuldsättningsgrad 1,5–2,5x nettoskuld/EBITDA
Utdelning Med reservation för skuldsättningsgrad

 

Kontaktperson

Alexandra Kärnlund

Kommunikationsdirektör
+46 70 91 00 903 alexandra.karnlund@eltelnetworks.com