Valberedning för årsstämman 2021

I enlighet med instruktionen för Eltel AB:s valberedning ska bolaget ha en valberedning bestående av en företrädare för var och en av de fyra största aktieägarna, som är registrerad hos Euroclear Sweden AB på den sista bankdagen i augusti året före årsstämman.

De fyra största aktieägarna i Eltel AB per den 31 augusti 2021 var Solero Luxco S.á.r.l. (ett bolag som kontrolleras av Triton Funds), Wipunen Varainhallinta Oy, Fjärde AP-fonden, samt Heikintorppa Oy. Ovan nämnda aktieägare representerar tillsammans 46,3 % av rösterna i bolaget.

Valberedningen består av följande ledamöter:

  • Erik Malmberg, Solero Luxco S.á.r.l. (16,4 % av rösterna)
  • Peter Immonen, Wipunen Varainhallinta Oy (13,5 % av rösterna)
  • Per Colleen, Fjärde AP-fonden (9,6 % av rösterna)
  • Ingeborg Åkermarck, Heikintorppa Oy (6,8 % av rösterna)

Erik Malmberg har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningens huvudsyfte och ansvar är att lägga fram förslag till årsstämman gällande val och arvodering av ordförande och ledamöter i styrelsen samt revisorer. 

Kontaktperson