Valberedning för årsstämman 2023

I enlighet med instruktionen för Eltel AB:s valberedning ska bolaget ha en valberedning bestående av en företrädare för var och en av de fyra största aktieägarna, som är registrerad hos Euroclear Sweden AB på den sista bankdagen i augusti året före årsstämman.

De fyra största aktieägarna i Eltel AB per den 31 augusti 2022 var Solero Luxco S.á.r.l. (ett bolag som kontrolleras av Triton Funds), Wipunen Varainhallinta Oy, Fjärde AP-fonden, samt Heikintorppa Oy. Ovan nämnda aktieägare representerar tillsammans 48,2 % av rösterna i bolaget.

Valberedningen har nu utsetts och består av följande ledamöter:

  • Erik Malmberg, Solero Luxco S.á.r.l. (16,4 % av rösterna)
  • Peter Immonen, Wipunen Varainhallinta Oy (14,3 % av rösterna)
  • Thomas Ehlin, Fjärde AP-fonden (9,6 % av rösterna)
  • Ingeborg Åkermarck, Heikintorppa Oy (7,9 % av rösterna)

Erik Malmberg har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningens huvudsyfte och ansvar är att lägga fram förslag till årsstämman gällande val och arvodering av ordförande och ledamöter i styrelsen samt revisorer. Eltels årsstämma för räkenskapsåret 2022 kommer att äga rum den 11 maj 2023. Aktieägare som önskar lägga fram förslag till valberedningen inför årsstämman 2023 uppmanas att skicka in dem till valberedningen@eltelnetworks.se. För att valberedningen ska kunna överväga inlämnade förslag med tillräcklig omsorg ska dessa lämnas in senast den 10 mars 2023. Kommitténs förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2023 och på bolagets webbplats.

Kontaktperson