Valberedning för årsstämman 2024

I enlighet med instruktionen för Eltel AB:s valberedning ska bolaget ha en valberedning bestående av en företrädare för var och en av de fyra största aktieägarna, som är registrerad hos Euroclear Sweden AB på den sista bankdagen i augusti året före årsstämman.

De fyra största aktieägarna i Eltel AB per den 31 augusti 2023 var Solero Luxco S.á.r.l. (ett bolag som kontrolleras av Triton Funds), Wipunen Varainhallinta Oy, Fjärde AP-fonden, samt Heikintorppa Oy. Ovan nämnda aktieägare representerar tillsammans 48,2 procent av rösterna i bolaget.

Valberedningen har nu utsetts och består av följande ledamöter:

  • Gustaf Backemar, Solero Luxco S.á.r.l. (16,4 procent av rösterna)
  • Peter Immonen, Wipunen Varainhallinta Oy (14,3 procent av rösterna)
  • Thomas Ehlin, Fjärde AP-fonden (9,6 procent av rösterna)
  • Ingeborg Åkermarck, Heikintorppa Oy (7,9 procent av rösterna)

Gustaf Backemar har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningens huvudsyfte och ansvar är att lägga fram förslag till årsstämman gällande val och arvodering av ordförande och ledamöter i styrelsen samt revisorer.

Eltels årsstämma för räkenskapsåret 2023 kommer att äga rum den 14 maj 2024. Aktieägare som önskar lägga fram förslag till valberedningen inför årsstämman 2024 uppmanas att skicka in dem till valberedningen@eltelnetworks.se. För att valberedningen ska kunna överväga inlämnade förslag med tillräcklig omsorg ska dessa lämnas in senast den 10 mars 2024. Kommitténs förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2024 och på bolagets webbplats.

Kontaktperson

Caroline Lindgren

Chefsjurist och inköpsdirektör
+46 70 617 65 73 caroline.lindgren@eltelnetworks.com