Code of Conduct – Leverantörer

Uppförandekod för leverantörer ge etisk vägledning, skräddarsydd för våra partner i leverantörskedjan. Det är obligatoriskt för alla våra underentreprenörer och leverantörer att följa denna kod för att säkerställa att de är i linje med våra etiska principer och standarder.

1. Syfte 

Eltel-koncernen, inklusive alla bolag, affärsenheter och enheter som tillhör Eltel-koncernen (nedan kallat "Eltel"), ställer höga etiska krav i vid utförandet av sin verksamhet genom att agera på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt.

I motsvarande mån förväntar sig Eltel att dess leverantörer, när de interagerar med tredje parter såsom underleverantörer och andra leverantörer (nedan gemensamt benämnda som "Leverantörer", och individuellt som "Leverantör"), agerar i överensstämmelse med etiskt och ansvarsfullt affärsbeteende och de värden och principer som beskrivs i denna Code of Conduct  Leverantörer. I detta syfte ålägger Eltel kontraktuellt sina Leverantörer att tillämpa de principer som uttrycks i denna Code of Conduct.

Därutöver ska alla Leverantörer säkerställa att deras underleverantörer följer principerna som anges i denna Code of Conduct. Underlåtenhet att läsa och/eller erkänna denna Code of Conduct befriar inte en Leverantör från sitt ansvar att följa Code of Conduct eller tillämpliga lagar, förordningar och andra policyer som är relaterade till Leverantörens skyldigheter. Syftet med denna Code of Conduct är att förhindra olagligt och/eller oetiskt beteende, främja en förstärkt kultur av förtroende, ansvarstagande och integritet samt Eltels och dess Leverantörers prestation som en god företagsmedborgare på alla marknader där Eltel bedriver verksamhet.

2. Tillämplighet och omfattning

Denna policy gäller samtliga Leverantörer och deras underleverantörer som deltar i samarbete med enheter inom Eltel-koncernen.

3.1 Policyuttalande

För att säkerställa att Leverantören bedriver sin verksamhet på ett etiskt, transparent och rättvist sätt tillämpas följande etiska standarder genomgående hos Leverantören.

3.1 Efterlevnad av lagar, respekt för kultur och sedvänjor

Leverantören ska respektera alla tillämpliga lagar och förordningar i alla länder där Leverantören verkar (nedan benämnda som "Lagstiftning") och följa de höga etiska standarder som gäller för Leverantörens affärsverksamhet vilket inkluderar att verka på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt. Leverantören ska sträva efter att respektera kultur, sociala strukturerna och seder och bruk i de länder där Leverantören verkar, i den mån detta inte strider mot någon Lagstiftning eller de standarder som anges i denna Code of Conduct.

Om något olagligt eller oetiskt beteende upptäcks i samband med Leverantörens verksamhet kommer lämpliga åtgärder att vidtas för att i god tid reagera på detta handlande och förhindra framtida liknande handlande. 

3.2 Utredningar, inspektioner och förfrågningar

Leverantören ska agera rättframt, ärligt och sanningsenlig i alla samtal med myndighetsrepresentanter, brottsbekämpande myndigheter och statliga tjänstemän och ska samarbeta med dessa genom att tillgodose rimliga informationskrav.

3.3 Respekt för miljön, kvalitetsstandarder

I alla sina verksamheter kommer Leverantören att respektera miljö och hållbar utveckling. I synnerhet åtar sig Leverantören att efterleva höga kvalitetsstandarder.

3.4 Arbete

Leverantören ska tillämpa värdiga och rättvisa arbetsvillkor för samtliga sina anställda samt för sina underleverantörer, leverantörer och andra avtalsparter i alla länder där Leverantören verkar. Säkerhet på arbetsplatsen är en nyckelfaktor för värdiga och rättvisa arbetsvillkor. Därutöver åtar sig  Leverantören särskilt att eliminera alla former av tvångsarbete och obligatoriskt arbete, förebygga barnarbete och diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning.

3.5 Mänskliga rättigheter

Leverantören respekterar internationellt deklarerade mänskliga rättigheter och har åtagit sig att varken direkt eller indirekt vara inblandad i kränkningar mot mänskliga rättigheter.

3.6 Betalningar, bokföring och register

Alla utbetalningar från Eltel genomförs endast mot en specificerad faktura som attesterats av en attestberättigad ledare eller anställd inom Eltel. Alla betalningar görs endast mot faktiskt utförda tjänster eller levererade varor och endast till parter som Eltel har en gällande och korrekt affärsrelation till. Leverantören kommer att utfärda och skicka detaljerade fakturor och underlag till Eltel. Alla fakturor baseras på faktiskt utförda tjänster eller tillhandahållna varor. Leverantören kommer att föra detaljerade böcker och register över alla inkomster och utgifter och följa god bokföringssed som krävs enligt relevant lagstiftning.

3.7 Sund konkurrens

Leverantören följer alla tillämpliga konkurrenslagar. Leverantören har i synnerhet åtagit sig att konkurrera rättvist på alla marknader där de bedriver verksamhet eftersom konkurrens är en viktig drivkraft för innovation och effektivitet. Information om företagshemligheter införskaffas eller eftersökas inte på ett oberättigat sätt, inte heller ska sådan information användas på oberättigat sätt.

3.8 Åtgärder mot korruption och mutor

Eltel har nolltolerans mot mutor och korruption. Mutor innebär att erbjuda, ge, ta emot eller begära något av värde för att påverka ett statligt eller privat företag när de utövar sin verksamhet. Korruption innebär missbruk av makt för personlig vinning. Det inkluderar bland annat intressekonflikter, förskingring, bestickning, utpressning och nepotism.

  • Leverantören har åtagit sig för att driva en affärsverksamhet med hög integritet i vilken mutor eller korruption inte är tillåtet.
  • Leverantören varken betalar eller erbjuder sig att betala mutor, vare sig direkt eller genom tredje part.
  • Leverantören erbjuder inte och accepterar inte gåvor som otillbörligt påverkar våra affärsbeslut eller våra partners affärsbeslut.
  • Leverantören följer all lagstiftning om penningtvätt, inklusive rapporteringsskyldigheter.

3.9 Anmäla brott mot Code of Conduct

Leverantörschefer, direktörer, anställda eller andra intressenter (nedan benämnda som "Leverantörsanställda") kan stöta på situationer som inte verkar överensstämma med de värden som anges i Code of Conduct. I sådana fall bör Leverantörsanställda framföra sina farhågor till Eltel, antingen genom att direkt tala med relevant Eltel-chef eller, om Leverantörsanställd inte känner sig bekväm med att gå till en sådan Eltel-chef, kan Leverantörsanställd använda Eltels visselblåsarsystem. Alla Leverantörsanställda uppmuntras att rapportera allt beteende som de i god tro anser vara en överträdelse av lagar eller andra förväntningar på beteende som definieras av denna Code of Conduct.