Nyckeltal, year-to-date

Nedan hittar du Eltelkoncernens nyckeltal, per år och kvartal, delår och rullande 12 månader.
Miljoner euro jan-mar 2021 jan-mar 2020 jan-dec 2020
Nettoomsättning 182 236,6 938
Nettoomsättningstillväxt, % -23,1 -5,7 -13,8
Operativt EBITA -0,7 -2,1 11,4
Operativt EBITA-marginal, % -0,4 -0,9 1,2
Jämförelsestörande poster - - 14,1
EBITDA 7,5 7,3 63
Rörelseresultat (EBIT) -0,8 -2,2 24,8
EBIT-marginal, % -0,4 -0,9 2,6
Resultat efter finansiella poster -2,1 -4,2 14,9
Periodens resultat efter skatt -2,7 -4,8 5,3
Resultat per aktie, euro, före och efter utspädning -0,02 -0,03 0,03
Avkastning på eget kapital (ROE), %1) 3,5 -10,1 2,4
Avkastning på operativt sysselsatt kapital (ROCE), %1) 13,5 -6,6 13
Skuldsättningsgrad1) 2,3 6,9 2
Rörelsekapital, netto -4,8 0,5 -25,1
Antal medarbetare vid periodens slut 5330 6652 5449

Kontaktperson

Elin Otter

Director, Communications and Investor Relations
+46 72 595 46 92 elin.otter@eltelnetworks.com