Nyckeltal, year-to-date

Nedan hittar du Eltelkoncernens nyckeltal, per år och kvartal, delår och rullande 12 månader.
Ladda ner data
Miljoner euro jan-mar 2022 jan-mar 2021 jan-dec 2021 Rullande 12 mån
Nettoomsättning 184,0 182,0 812,6 814,5
Nettoomsättningstillväxt, % 1,1 -23,1 -13,4 -7,8
Operativ EBITA -2,4 -0,7 14,8 13,1
Operativ EBITA-marginal, % -1,3 -0,4 1,8 1,6
Operativ EBITA, segmenten 0,7 2,4 24,2 22,6
Operativ EBITA-marginal, %, segmenten 0,4 1,5 3,3 3,1
Jämförelsestörande poster - - -0,1 -0,1
EBITDA 5,1 7,5 46,5 44,1
Rörelseresultat (EBIT) -2,5 -0,8 14,5 12,7
EBIT-marginal, % -1,4 -0,4 1,8 1,6
Resultat efter finansiella poster -4,3 -2,1 8,7 6,5
Periodens resultat efter skatt -4,4 -2,7 4,9 3,1
Resultat per aktie, euro, före och efter utspädning -0,03 -0,02 0,03 0,02
Avkastning på eget kapital (ROE), %1) 1,4 3,5 2,2 1,4
Avkastning på operativt sysselsatt kapital (ROCE), %1) 17,4 13,5 23,6 17,4
Skuldsättningsgrad1) 3,1 2,3 2,6 3,1
Rörelsekapital, netto -6,7 -4,8 -16,0 -6,7
Medelantalet anställda 5 031 5 368 5 176 5 091

Kontaktperson

Elin Otter, Director, Communications and Investor Relations, Eltel

Elin Otter

Director, Communications and Investor Relations
+46 72 595 46 92 elin.otter@eltelnetworks.com