Dialog med våra intressenter vägleder oss

Vi samverkar regelbundet med en mängd olika intressenter på olika nivåer i hela koncernen. Intressentdialog om relevanta ämnen används för att utforma vårt strategiska beslutsfattande och Eltels hållbarhetsplan. Genom att uppfylla intressenternas förväntningar håller vi oss relevanta som partner, arbetsgivare och investeringsmöjlighet.

Intressentgrupp

Dialogkanaler

Viktiga ämnen 2023

Medarbetare

Medarbetarsamtal, stormöten, interna kanaler (intranät, nyhetsbrev, e-post osv.), medarbetarundersökning, workshops Säkerhet och arbetsmiljö, ersättning och förmåner, utbildning,
kompetensutveckling, ledarskap, uppförandekod

Kunder

Fortlöpande dialoger med kunder, leveransbevakning, kundundersökningar, marknadsundersökningar, workshops Kvalitet, specifika kundkrav, samarbete/partnerskap, hållbarhet,
säkerhet och arbetsmiljö, innovation

Aktieägare

Årsstämman, kvartalsrapporter, möten och
seminarier, pressmeddelanden
Finansiella resultat, inklusive konsekvenser på kort och lång sikt

Leverantörer

Fortlöpande dialoger med leverantörer, möten med lokala leverantörer, revisioner, leveransbevakning Prissättning och villkor, etik och värdegrund, miljö, säkerhet och
arbetsmiljö, avfallshantering, klimatmål

Fackföreningar

Möten, förhandlingar Arbetsrättsliga frågor, ersättning, arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

Myndigheter

Lag- och kravefterlevnad, specialistnätverk GDPR, hållbarhet (rapporteringskrav), EU-taxonomin, allmän efterlevnad av lagar, förordningar och bestämmelser

Bransch-,
intressent-
organisationer,
specialistnätverk

Medlemskap, konferenser, utbildning, nätverksmöten Digitalisering, elektrifiering, hållbarhet, säkerhet på arbetsplatsen

Samhället

Hållbarhetsrapportering, information och
kontakter på webbplatsen och i sociala medier
Etik och värdegrund, miljö, information om coronaviruspandemin