Definitioner och nyckeltal

Eltel tillämpar ESMAs (European Securities and Markets Authority – Den europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) riktlinjer för alternativa nyckeltal (Alternative Performance Measures). Utöver finansiell data som definieras i IFRS, presenteras specifika nyckeltal, sk alternativa nyckeltal för att återspegla resultatet i den underliggande verksamheten, underlätta analys av koncernens utveckling i linje med koncernledningens uppföljning och öka jämförbarheten mellan olika perioder. Definitionerna av dessa nyckeltal presenteras nedan och relevant information som möjliggör avstämning av IFRS nyckeltal är presenterad i samband med informationen i denna rapport. Dessa alternativa nyckeltal ersätter ej nyckeltal definierade enligt IFRS.
IFRS nyckeltal  
Resultat per aktie Resultat efter skatt hänförigt till moderbolagets aktieägare
Vägt genomsnitt av antalet stamaktier
 
Alternativa nyckeltal (Alternative performance measures, APM)
Operativt EBITA Rörelseresultat före förvärvsrelaterade avskrivningar och jämförelsestörande poster
Operativt EBITA-marginal, % Operativt EBITA
Nettoomsättning
Jämförelsestörande poster Poster relaterade till särskilda händelser vilka ledningen inte anser utgör en del av den pågående operativa verksamheten
EBIT-marginal, % EBIT
Nettoomsättning
Operativt kassaflöde EBIT + avskrivningar och nedskrivningar + förändringar i rörelsekapitalet - nettoförvärv av materiella anläggninstillgångar (investeringar)
Soliditet, % Summa eget kapital x 100
Summa tillgångar - förskott från kunder
Nettoskuld Räntebärande skulter (exklusive skulder till aktieägarna) - likvida medel
Nettoskuld, finansieringsavtal Räntebärande skulder (exklusive skulder till aktieägarna) - likvida medel - IFRS 16 leasingskulder
Operativt sysselsatt kapital Rörelsekapital, netto + Immateriella tillgångar exklusive goodwill och förvärvsrelaterade övervärden + Materiella anläggningstillgångar och Tillgångar med nyttjanderätt
Avkastning på operativt sysselsatt kapital, %1) EBITA x 100
Operativt sysselsatt kapital (genomsnitt under rapportperioden)
Avkastning på eget kapital, %1) Resultat efter skatt x 100
Summa eget kapital (genomsnitt under rapportperioden)
Skuldsättningsgrad1) Nettoskuld, finansieringsavtal
EBITDA (exklusive IFRS 16 påverkan)
Rörelsekapital, netto Netto av justeringar av varulager, kundfordringar och andra fordringar, avsättningar, förskott från kunder och övriga skulder, exklusive poster inom dessa balansposter som inte anses utgöra en del av det operativa rörelseresultatet: värdering av derivat och inkomstskatteskulder.
Bekräftad orderstock Total värdet av kontrakterade order som ännu inte redovisats som försäljning

1) Beräknat på rullande 12 månader

Kontaktperson

Elin Otter

Director, Communications and Investor Relations
+46 72 59 54 692 elin.otter@eltelnetworks.se