Definitioner och nyckeltal

Eltel tillämpar ESMAs (European Securities and Markets Authority – Den europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) riktlinjer för alternativa nyckeltal (Alternative Performance Measures). Utöver finansiell data som definieras i IFRS, presenteras specifika nyckeltal, sk alternativa nyckeltal för att återspegla resultatet i den underliggande verksamheten, underlätta analys av koncernens utveckling i linje med koncernledningens uppföljning och öka jämförbarheten mellan olika perioder. Definitionerna av dessa nyckeltal presenteras nedan. Dessa alternativa nyckeltal ersätter ej nyckeltal definierade enligt IFRS.

IFRS nyckeltal

Resultat per aktie Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare / Vägt genomsnitt av antalet stamaktier

Alternativa nyckeltal (Alternative performance measures, APM)

Nyckeltal Definition och orsak till användning
Operativ EBITA

Operativ EBITA och -marginal, % används för att mäta lönsamhet för verksamhet och segment. Poster i resultaträkningen under operativ EBITA allokeras inte till segmenten.

Operativ EBITA:
Rörelseresultat före förvärvsrelaterade avskrivningar och jämförelsestörande poster

Operativ EBITA-marginal, %: Operativ EBITA x 100 / Nettoomsättning

Operativ EBITA och -marginal, % för segmenten representerar summan av segment: Finland, Sverige, Norge och Danmark.

Jämförelsestörande poster Poster relaterade till särskilda händelser vilka ledningen inte anser utgör en del av den pågående operativa verksamheten, vanligtvis vinst/förlust av förvärv och avyttring av verksamheter.
EBITDA EBITDA är rörelseresultat (EBIT) före avskrivningar och nedskrivningar. Används vid beräkning av skuldsättningsgrad.
Rörelseresultat (EBIT)

Rörelseresultat (EBIT) och EBIT-marginal, % används för att mäta lönsamhet före räntor och skatter.

EBIT-marginal, %: EBIT x 100 / Nettoomsättning

Avkastning på eget kapital (ROE), %

Avkastning på eget kapital (ROE), %, representerar den avkastning som aktieägarna får på sina investeringar.

Avkastning på eget kapital, %1):
Resultat efter skatt / Summa eget kapital (genomsnitt under rapportperioden) x 100

Operativt sysselsatt kapital

Operativt sysselsatt kapital är totala nettorörelsetillgångar som används i den operativa verksamheten.

Avkastning på operativt sysselsatt kapital (ROCE), % representerar hur effektiv de totala nettorörelsetillgångarna används för att generera avkastning i operativ verksamhet.

Operativt sysselsatt kapital:
Rörelsekapital, netto + Immateriella tillgångar exklusive goodwill och förvärvsrelaterade övervärden + Materiella anläggningstillgångar och Tillgångar med nyttjanderätt

Avkastning på operativt sysselsatt kapital (ROCE), %1):
EBITA / Operativt sysselsatt kapital (genomsnitt under rapportperioden) x 100

Nettoskuld och skuldsättningsgrad

Nettoskuld representerar Eltel's skuldsättning. Den används för att övervaka kapitalstruktur och finansiell kapacitet. Används också vid beräkning av skuldsättningsgrad. Skuldsättningsgrad definieras som kovenant i Eltel's finansieringsavtal.

Nettoskuld: Räntebärande skulder (exklusive skulder till aktieägarna) - likvida medel

Nettoskuld, 2021 finansieringsavtal:
Räntebärande skulder (exklusive skulder till aktieägarna) - likvida medel - IFRS 16 leasingskulder

Skuldsättningsgrad1): Nettoskuld / EBITDA

Rörelsekapital, netto

Rörelsekapital, netto används för att följa det kortsiktiga rörelsekapital som den operativa verksamheten behöver. Används också vid beräkning av operativt sysselsatt kapital.

Rörelsekapital, netto:
Netto av justeringar av varulager, kundfordringar och andra fordringar, avsättningar, förskott från kunder och övriga skulder, exklusive poster inom dessa balansposter som inte anses utgöra en del av det operativa rörelseresultatet: värdering av derivat och inkomstskatteskulder.

Bekräftad orderstock Totalvärdet av kontrakterade order som ännu inte redovisats som försäljning. Det är det bästa måttet på icke uppfyllda prestationsåtaganden enligt IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder.

1) Beräknat på rullande 12 månader.

Kontaktperson

Elin Otter

Kommunikations- och ir-direktör
+46 72 59 54 692 elin.otter@eltelnetworks.se