Definitioner och nyckeltal

Eltel tillämpar ESMAs (European Securities and Markets Authority – Den europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) riktlinjer för alternativa nyckeltal (Alternative Performance Measures). Utöver finansiell data som definieras i IFRS, presenteras specifika nyckeltal, sk alternativa nyckeltal för att återspegla resultatet i den underliggande verksamheten, underlätta analys av koncernens utveckling i linje med koncernledningens uppföljning och öka jämförbarheten mellan olika perioder. Definitionerna av dessa nyckeltal presenteras nedan. Dessa alternativa nyckeltal ersätter ej nyckeltal definierade enligt IFRS.

IFRS nyckeltal

Resultat per aktie Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare - Ränta på hybridobligation/Vägt genomsnitt av antalet stamaktier

Alternativa nyckeltal (Alternative performance measures, APM)

Nyckeltal Definition och orsak till användning
Justerad EBITA och -marginal

Justerad EBITA och -marginal, % används för att mäta lönsamhet för verksamhet och segment och exkluderar jämförelsestörande poster. Poster i resultaträkningen under justerad EBITA allokeras inte till segmenten.

Justerad EBITA:
Rörelseresultat före förvärvsrelaterade avskrivningar och jämförelsestörande poster

Justerad EBITA-marginal, %: Justerad EBITA / Nettoomsättning x 100

Justerad EBITA och -marginal, % för segmenten representerar summan av segment: Finland, Sverige, Norge och Danmark.

Jämförelsestörande poster

Dessa inkluderar vanligtvis kapitalvinster och/eller -förluster och transaktionskostnader relaterade till avyttring och förvärv av verksamheter, kostnader relaterat till omstrukturering och justering av verksamheten samt andra poster som Eltels ledning bedömer inte är relaterade till vanlig affärsverksamhet.

EBITDA och justerad EBITDA EBITDA är rörelseresultat (EBIT) före avskrivningar och nedskrivningar. Justerad EBITDA exkluderar jämförelsestörande poster. Justerad EBITDA används vid beräkning av skuldsättningsgrad.
EBIT-marginal

Rörelseresultat (EBIT) och EBIT-marginal, % används för att mäta lönsamhet före räntor och skatter.

EBIT-marginal, %: EBIT / Nettoomsättning x 100

Avkastning på eget kapital (ROE), %

Avkastning på eget kapital (ROE), %, representerar den avkastning som aktieägarna får på sina investeringar.

Avkastning på eget kapital, (ROE) %1):
Resultat efter skatt / Summa eget kapital (genomsnitt under rapportperioden) x 100

Operativt sysselsatt kapital och Avkastning på operativt sysselsatt kapital (ROCE), %

Operativt sysselsatt kapital är totala nettorörelsetillgångar som används i den operativa verksamheten.

Avkastning på operativt sysselsatt kapital (ROCE),  % representerar hur effektiv de totala nettorörelsetillgångarna används för att generera avkastning i operativ verksamhet.

Operativt sysselsatt kapital:
Rörelsekapital, netto + Immateriella tillgångar exklusive goodwill och förvärvsrelaterade övervärden + Materiella anläggningstillgångar och Nyttjanderättstillgångar

Avkastning på operativt sysselsatt kapital (ROCE), %1):
Justerad EBITA / Operativt sysselsatt kapital (genomsnitt under rapportperioden) x 100

Nettoskuld och skuldsättningsgrad

Nettoskuld representerar Eltel's skuldsättning. Den används för att övervaka kapitalstruktur och finansiell kapacitet. Används också vid beräkning av skuldsättningsgrad. Skuldsättningsgrad definieras som kovenant i Eltel's finansieringsavtal.

Nettoskuld: Räntebärande skulder - likvida medel

Skuldsättningsgrad1): Nettoskuld / Justerad EBITDA

Rörelsekapital, netto

Rörelsekapital, netto används för att följa det rörelsekapital som den operativa verksamheten behöver. Används också vid beräkning av operativt sysselsatt kapital.

Rörelsekapital, netto:
Netto av justeringar av varulager, kundfordringar och andra fordringar, avsättningar, förskott från kunder och övriga skulder, exklusive poster inom dessa balansposter som inte anses utgöra en del av det operativa rörelseresultatet: värdering av derivat och inkomstskatteskulder.

Bekräftad orderstock Det totala värdet av bekräftade inköpsorder mottagna men som ännu inte redovisats som nettoomsättning. Det inkluderar inte ramavtal om inte en bindande inköpsorder har mottagits. Detta är det bästa måttet på icke uppfyllda prestationsåtaganden enligt IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder.

1) Beräknat på rullande 12 månader.

Kontaktperson

Alexandra Kärnlund

Kommunikationsdirektör
+46 70 91 00 903 alexandra.karnlund@eltelnetworks.com