Eltel tecknar avtal med sina banker avseende tillfällig revidering av kovenantnivåer

Eltel har undertecknat ett justerat avtal avseende bolagets befintliga finansieringsavtal med sina banker avseende en tillfällig revidering av kovenanterna omfattande tidsperioden från det fjärde kvartalet 2016 till slutet av 2017.

I oktober meddelade Eltel att utmaningar i projektverksamheten kommer att resultera i ett betydligt lägre EBITA-resultat för koncernen för 2016 jämfört med 2015. I den guidance som gavs i oktober bedömde Eltel att koncernens EBITA-resultat för helåret 2016 kommer att vara i intervallet 27-32 miljoner euro, vilket indikerar ett EBITA-resultat för det fjärde kvartalet 2016 i intervallet 10-15 miljoner euro. Som en följd av det förväntat lägre resultatet i kombination med ökat rörelsekapital, och följaktligen högre nettoskuld, exponerades Eltel för en potentiell risk att bryta kovenanterna. För att hantera denna risk, inledde Eltel samtidigt förhandlingar med sina banker för att hitta en lösning.

I det justerade avtalet som undertecknats med bankerna, varierar kovenantsnivåerna per kvartal mellan 6,3x och 3,6x, för tidsperioden som avser den finansiella situationen i slutet av 2016 och sträcker sig fram till slutet av 2017. Dessa justerade nivåer ersätter de ursprungliga kovenanterna på 4.0x nettoskuld/EBITDA för det fjärde kvartalet 2016 och 3.5x från och med första kvartalet 2017 i det finansieringsavtal som undertecknades 2015. Eltels bankkonsortium består av Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), Danske Bank och OP Corporate Bank.

Avtalet väntas öka Eltels finansiella kostnader med cirka 4,5 miljoner euro under 2017, beroende på koncernens framsteg för att återställa lönsamhet och minska rörelsekapitalet.

För mer information:
Ingela Ulfves
VP - IR and Group Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2016 kl. 8:00 CET.

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2015 hade Eltel en omsättning på 1 255 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 600. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.