Eltels lönsamhet i det tredje kvartalet och för helåret 2016 påverkas avsevärt av tidigare kommunicerade utmaningar i vissa projekt

Under 2016 har Eltel successivt kommunicerat ökade marknadsrelaterade och operativa utmaningar speciellt i vissa projekt inom krafttransmission och järnväg & väg. Dessa utmaningar har fortsatt under tredje kvartalet, mest markant i vissa av Eltels elektrifieringsprojekt i Afrika. Som en konsekvens av detta förväntas Eltels EBITA-resultat för det tredje kvartalet 2016 att uppgå till cirka 8 miljoner euro. Dessa utmaningar förväntas fortsätta även under det fjärde kvartalet och ledningen uppskattar att koncernens EBITA-resultat för helåret 2016 hamnar i intervallet 27-32 miljoner euro.

Håkan Kirstein, Eltels nya VD från och med den 19 september 2016 kommenterar: "Utmaningarna vi för tillfället har är huvudsakligen relaterade till Eltels projektverksamhet, som svarar för cirka en tredjedel av koncernens totala volymer. Denna del av verksamheten har en historik av lönsamhet och god projekthantering under många år. Vi tar dock den senaste tidens resultatavvikelser i vissa projekt på största allvar. Eltels ledning genomför för närvarande en grundlig översyn, inklusive planering av permanenta korrigerande åtgärder, för att återställa situationen i den här delen av vår verksamhet. Slutsatserna och en handlingsplan kommer att vara på plats i mitten av november. Eltel har redan gjort en översyn av de större projekten och har som en följd av det gjort konservativa bedömningar av riskerna i dessa projekt, vilket återspeglas i den resultatvägledning som ges ovan. Samtidigt är det viktigt att poängtera att majoriteten av Eltels verksamhet utvecklas väl. Vi har en betydande bekräftad orderstock med en stor andel installationer av smarta mätare och fiber. I ett längre perspektiv är Eltels position inom Infranet-projekt att anses som fortsatt stark".

I Eltels rapport för det andra kvartalet 2016, som publicerades i augusti, rapporterades en avsättning på 10 miljoner euro som följd av kvalitetsrelaterade prestandaproblem i ett av två parallella järnvägsprojekt i Norge. I rapporten för det andra kvartalet betonas också fortsatta utmaningar inom vissa afrikanska krafttransmissionsprojekt, effekten av lägre orderingång i transmissionsverksamheten de senaste tolv månaderna och fortsatt påverkan från utmaningar i de norska järnvägsprojekten.

Under det tredje kvartalet har dessa utmaningarna fortsatt, mest markant i de afrikanska elektrifieringsprojekten som en följd av olika faktorer såsom förseningar, begränsad tillgång till projektplatserna, kostnadsökningar på grund av accelererat arbete och andra operativa projektutmaningar. Den största negativa effekten på EBITA-resultatet kommer från transmissionsverksamheten där den övervägande delen kan relateras till dessa afrikanska projekt. Den negativea påverkan från det andra norska järnvägsprojektet har också överstigit tidigare interna förväntningar. Dessutom har implementeringskostnader i programmet för koncerngemensamma tjänster och en konkurs av en svensk underleverantör i Sverige haft negativ inverkan på tredje kvartalets resultat.

Följaktligen räknar ledningen i Eltel med att koncernens EBITA-resultat för tredje kvartalet 2016, som rapporteras den 9 november, kommer att uppgå till cirka 8 miljoner euro.

De ovannämnda utmaningarna kommer också att påverka omsättningen och EBITA-resultat för det fjärde kvartalet 2016. Eltel uppskattar att EBITA-resultatet för helåret 2016 kommer att ligga i intervallet 27-32 miljoner euro, vilket indikerar ett EBITA-resultat för det fjärde kvartalet 2016 i intervallet 10-15 miljoner euro. I prognosen för det fjärde kvartalet har ledningen också tagit hänsyn till den ökade effekten av försenade kundinvesteringar på den polska och tyska kraftmarknaden och inom den tyska kommunikationssektorn, vilket även kommunicerades i rapporten för det andra kvartalet.

För verksamhetsåret 2017 har Eltels ledning nu en mer konservativ inställning till koncernens projektverksamhet i krafttransmission i Afrika och inom väg & järnväg i Norge. Inom segmentet Power, förväntas nettoomsättningen inom krafttransmission minska under 2017 jämfört med 2016. Detta på grund av marknadsrelaterade förseningar i kundinvesteringar, korrigeringsåtgärder avseende Eltels projekthantering och effekterna av en svag orderingång inom krafttransmission under de senaste tolv månaderna.

Onsdagen den 9 November 2016 kl 8.00 CET publicerar Eltel sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2016.

Idag håller Eltels vd Håkan Kirstein och CFO Gert Sköld en audiocast på engelska med start klockan 08.30. Audiocasten sänds live på https://wonderland.videosync.fi/eltel-press-conference.

För dem som vill delta på telefonkonferensen i samband med audiocasten är telefonnumren:

  • FI: +358 9 8171 0494
  • SE: +46 8 5664 2690
  • UK: +44 203 008 9804

Vänligen ring in i god tid för registrering. Det kommer också att finnas möjlighet att ställa frågor via audiocasten eller telefonkonferensen.

För mer information:
Ingela Ulfves
VP - IR and Group Communications  
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 oktober 2016 kl. 07.30 CET.

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2015 hade Eltel en omsättning på 1 255 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 600. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.