Valberedningen i Eltel AB föreslår Gunilla Fransson till ny styrelseledamot och reviderar sitt förslag till årsstämman 2016 angående styrelseledamöter

Valberedningen i Eltel AB har enhälligt beslutat att föreslå Gunilla Frnasson som ny styrelseledamot i Eltel AB. Valberedningen offentliggjorde sina förslag till årsstämman i Eltel AB den 29 mars 2016. Årsstämman kommer att hållas den 2 maj 2015. Valberedningen offentliggör härmed sitt reviderade förslag angående styrelseledamöter att framläggas på årsstämman.

Valberedningens reviderade förslag till styrelseledamöter

Antal ledamöter i styrelsen till styrelseledamöter
Åtta styrelseledamöter utan suppleanter.

Ersättningen för styrelsen
Ersättning till styrelsen föreslås uppgå till 324 200 euro (föregående år 3 000 000 kronor) att fördelas till ordföranden med ett belopp om 77 000 euro (750 000 kronor) och till envar av övriga sju styrelseledamöter med ett belopp om 33 000 euro (300 000 kronor). Ersättning till envar av ledamöterna i revisionsutskottet och ersättningsutskottet föreslås uppgå till 8 200 euro (75 000 kronor).

Val av styrelseledamöter
För tiden fram till nästa årsstämma har hållits, föreslår valberedningen att följande personer omväljs som styrelseledamöter: Gérard Mohr, Matti Kyytsönen, Susanne Lithander, Ulf Lundahl, Karl Åberg och Rada Rodriguez. Håkan Kirstein och Gunilla Fransson föreslås för samma period väljas till nya styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Gérard Mohr.

Håkan Kirstein är för närvarande styrelseledamot i Axis AB. Håkan Kirstein har tidigare varit t.f. koncernchef i Imtech Nordic AB, verkställande direktör i StatoilHydro Sverige AB och Niscayah Group AB samt styrelseledamot i Cloetta AB, Intersport AB, Kemetyl Group AB och Niscayah Group AB.

Gunilla Fransson är för närvarande styrelseledamot i NetInsight AB och Permobil AB. Hon är även föreslagen som styrelseledamot i Trelleborg AB och Enea AB. Gunilla Fransson har tidigare varit medlem av Saab AB koncernledningen, där hennes senaste position var affärsområdeschef för Security and Defence Solutions. Dessförinnan har hon också haft olika ledande positioner i Ericsson AB.

Valberedningens motiverade yttrande
Valberedningens motiverade yttrande finns tillgängligt på bolaget webbplats www.eltelgroup.com.

----------------------

Stockholm den 13 april 2016

Valberedningen i Eltel AB (publ)

För mer information kontakta
Ingela Ulfves
VP – Investor Relations and Group Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Päivi Hautamäki
General Counsel and Group Secretary
Tel: +358 40 311 3211, paivi.hautamaki@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2015 hade Eltel en omsättning på 1 255 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 600. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.