Eltels styrelse har beslutat att polisanmäla tidigare koncernchefen Axel Hjärne

Eltels styrelse fattade den 21 februari 2017 beslut om att tillsätta en särskild granskningsman, advokat Axel Calissendorff på Calissendorff Swarting Advokatbyrå, för att utreda ansvarsfrågor avseende de negativa utfallen i projektverksamheten. Granskningsmannen har idag redovisat resultaten i sin utredning för Eltels styrelse. Styrelsen har, mot bakgrund av slutsatserna i utredningen, samt en utredning genomförd av PwC, fattat beslut om att lämna in en polisanmälan mot Eltels tidigare koncernchef Axel Hjärne avseende misstankar om bokföringsbrott och/eller svindleri.

Styrelsen för Eltel AB

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2017 kl. 22.15 CET.

Om Eltel
Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2016 hade Eltel en omsättning på 1,4 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 500. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.